Volgers

woensdag 30 maart 2011

China Glaze - Anchors Away and Zoya - Intimate Available

Hi everyone


Hoi allemaal


The China Glaze Anchors Away Collection is now available!

The nailpolishes will be 5,50 euro.De China Glaze Anchors Away Collectie is nu verkrijgbaar!

De nagellakken zullen te koop zijn voor 5,50 euro.

Neem een kijkje op: http://www.thecolorpalette.nl/


Big news, the first Zoya Collection is also available, it is the lastest collection, Intimate.

The price will be 8,50 euro.


Groot nieuws, de eerste Zoya Collectie is nu ook verkrijgbaar, het is de laatste collectie Intimate. De prijs zal 8,50 euro zijn.Happy shopping!

With love Melanie


Happy shopping!

Liefs Melanie

zondag 27 maart 2011

China Glaze - Breakin

Hi girls Hoi meiden I keep it short today, because I am still feeling very bad after what happened yesterday. The story in short: I am ill for more then 9 weeks at this moment, I can't really eat something so I have a very low energy level. Yesterday my girls had a tournament and I had to be there as their coach ofcourse. But after a few hours I start to feel very bad and dizzy and I past out. So the rest of the afternoon I spend in the hospital. Ik hou het kort vandaag, omdat ik me nog steeds erg slecht voel na wat er gisteren is gebeurd. Het verhaal in het kort: Ik ben nu meer dan 9 weken ziek op dit moment, ik kan niet echt iets eten en daarom heb ik erg weinig energie. Gisteren hadden mijn meiden een wedstrijd en ik moest daar zijn als hun trainster natuurlijk. Maar na een paar uur voelde ik me heel slecht en dizzy en toen viel ik flauw. De rest van de middag heb ik bij de EHBO doorgebracht. I try to keep doing everything the best I can, but now I am at a point that I realize that my body isn't saying the same thing. Really broke yesterday. Ik probeer alles nog zo goed mogelijk te doen, maar ik ben nu op een punt dat ik me realiseer dat mijn lichaam daar niet zo over denkt. Voelde me echt gebroken gisteren. But to keep a positive tone I would like to show you China Glaze - Breakin. Maar om een positieve toon er in te houden wilde ik jullie vandaag China Glaze - Breakin laten zien. 2 coats on the photo, click to enlarge. 2 coats op de foto, klik om te vergroten. If breakin down always looks so bright and happy, there wouldn't be a problem. This is a very lovely bright orange shimmer. Very easy to applicate and you get instantly happy! This color is just connected to the spring and the summer. Als breakin down er altijd zo zonnige en vrolijk uit zag, dan zou er geen probleemzijn. Dit is zo'n lieve oranje shimmer. Het is heel simpel om aan te brengen en je wordt er direct blij van! Dit is een kleur die gekoppeld is met de lente en de zomer. If I feel better in the end of april, it will be possible to get a manicure for a very low price on Queensday! I will use this color, because it is so right for Queensday and all other national days! Als ik me beter voel eind april, dan zal het mogelijk zijn om een manicure te krijgen voor een erg lage prijs op koninginnedag! Ik zal deze kleur gebruiken, want het is zo geschikt voor koninginnedag en andere nationale dagen! With love Melanie Liefs Melanie

woensdag 23 maart 2011

Webshop - Konad Products Available

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Today I received the first products of Konad.

They are available in my shop right now!
I have stamping sets, images plates, special stamping nailpolish and accessories!
www.thecolorpalette.nl

Vandaag heb ik de eerste producten van Konad ontvangen.
Ze zijn vanaf nu te verkrijgen in mijn winkel!
Ik heb stempel sets, image plates, speciale stempel nagellak en accessoires!

www.thecolorpalette.nl
Happy shopping!
With love Melanie

Happy shopping!
Liefs Melanie

zondag 20 maart 2011

OPI - Jade Is The New Black

Dear readers

Lieve lezers

Wednesday I can finally go to the doctor in the hospital. It is now 8 weeks since I become ill and I lost 15% of my weight at this point and I still don't feel better. It is awfull, because I want to do so many things, but I can't because I don't have enough energy for it. Normally I paint my nails every day of once in the two days, but now I was wearing For Audrey for a week already. This morning I decided that it was time for a new manicure. I used Jade Is The New Black of O.P.I.

Woensdag kan ik eindelijk naar de specialist in het ziekenhuis. Het is nu 8 weken sinds ik ziek werd en ik ben ondertussen zo'n 15% van mijn gewicht kwijt en ik voel me nog steeds niet beter. Het is echt zo naar, want ik wil zoveel doen, maar dat kan ik niet want ik heb er gewoon niet genoeg energie voor. Normaal lak ik mijn nagels elke dag of om de dag, maar nu droeg ik For Audrey een week. Deze ochtend besloot ik dat het tijd was voor een nieuwe manicure. Ik heb Jade Is The New Black van O.P.I. gebruikt.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I love this color. The first time I bought O.P.I. nailpolishes this one was included. It is a very nice cream green. In two coats it is absolutely opaque and the drying time is very short. Ofcourse it is a pretty heavy color, so not really appropriate for work.

Ik hou van deze kleur. De eerste keer dat ik O.P.I. nagellakken kocht zat deze erbij. Het is een hele mooie creme groen. In twee coats is het absoluut dekkend en de droogtijd is erg kort. Natuurlijk is het wel een heftige kleur, dus niet geschikt voor op het werk.

See you soon.
With love Melanie

Tot snel.
Liefs Melanie

zaterdag 19 maart 2011

Orly - Snowcone

Hi girls

Hoi meiden

I just had my first customer! I am so enthousiastic about my shop, but at this moment I only have a few Orly nailpolishes for sale, but I hope that in the beginning of next week I receive my products of Konad, China Glaze and Zoya.

Ik heb net mijn eerste klant gehad! Ik ben zo enthousiast over mijn winkeltje, maar op dit moment heb ik alleen een aantal Orly nagellakken in de verkoop, ik hoop dat begin volgende week ik de producten van Konad, China Glaze en Zoya ontvang.

Back to Orly, I have different nailpolishes from the Sweet Collection for sale, but I have only two of them. One is of them is Snowcone, this is my own bottle:

Terug naar Orly, ik heb verschillende nagellakken van de Sweet Collection in de verkoop, maar ik heb er zelf maar twee. Een daarvan is Snowcone, dit is mijn eigen flesje:
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

This is I think my favorite pastel blue nailpolish. Why? Because it is a one-coater in a big big bottle! The application and drying time are easy and fast. It is also pretty long-lasting, I sport alot and still after a week without one chip.

Dit is denk ik mijn favoriete pastel blauwe nagellak. Waarom? Omdat het een one-coater in een groot groot flesje is! De applicatie en de droogtijd zijn makkelijk en snel. Het blijft ook best lang mooi, ik sport veel en na een week nog geen een keer gechipt.

Do you like this one too, but you don't own it yet?
There is a possibility to buy it in my webshop:
www.thecolorpalette.nl

Vind je deze ook leuk, maar heb je hem nog niet?
Dan is er de mogelijkheid om het te kopen in mijn webshop:
www.thecolorpalette.nl

See you soon.
With love Melanie

Tot snel.
Liefs Melanie

donderdag 17 maart 2011

Webshop - Orly Sweet and Orly Once Upon A Time Available

Hi girls

Hoi meiden

The collections Once Upon A Time and Sweet are available now.
http://www.thecolorpalette.nl/
The products pictures will be made tomorrow, but you can already buy if you can't wait any longer. The price is 9 euro.

De collecties Once Upon A Time en Sweet zijn verkrijgbaar vanaf vandaag.
www.thecolorpalette.nl
De product foto's zullen morgen gemaakt worden, maar je kan alvast kopen als je niet langer kunt wachten. De prijs is 9 euro.


Happy shopping!
With love Melanie

Happy shopping!
Liefs Melanie

Webshop Opening

Dear readers

Lieve lezers

Today is the first day you can shop in my brand new webshop: 'The Color Palette'!
This afternoon I expect the first products of China Glaze, Orly and Zoya.
But you can check it out right now and if you have a request don't bother to contact me!

www.thecolorpalette.nl

Vandaag is de eerste dag dat jullie kunnen winkelen in mijn gloed nieuwe webshop: 'The Color Palette'!
Vanmiddag verwacht ik de eerste producten van China Glaze, Orly en Zoya.
Maar je kan het nu al vast allemaal gaan bekijken en als je een verzoek hebt neem gerust contact met mij op!


www.thecolorpalette.nl
The products I sell are:
China Glaze 5,50 euro
Essie 9,00 euro
Konad price depends on the item
Nubar 8,00 euro
Orly 9,00 euro

Zoya 8,50 euro

De producten die ik verkoop zijn:
China Glaze 5,50 euro

Essie 9,00 euro
Konad prijs is afhankelijk van het product
Nubar 8,00 euro
Orly 9,00 euro
Zoya 8,50 euro

Happy shopping!
See you soon!
With love Melanie

Happy shopping!
Tot snel!
Liefs Melanie

zondag 13 maart 2011

Sinful Colors - Night Of Barbados

Dear readers

Lieve lezers

Today I will finish my website, but you can't buy anything yet. That will start, I think, on wednesday. But you can take a look!

Vandaag zal ik mijn website afmaken, maar je kan nog niets kopen. Dat begint, denk ik, op woensdag. Maar dan kan je vast een kijkje nemen!

Today I like to show you Night Of Barbados of Sinful Colors:

Vandaag wil ik jullie Night Of Barbados van Sinful Colors laten zien:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Night Of Barbados is not an ordinary blue nailpolish. It is almost duochrome, but the changes are not that big. So I would like to call it more a shimmer then a duochrome. But it is still very pretty. The nailpolish is a little big thick which gives a little trouble with application and the drying time is not so fast. So you need a little patience, but then you have a beautiful original blue manicure.

Night Of Barbados is geen gewone blauwe nagellak. Het is bijna duochroom, maar de verandering zijn niet zo groot. Dus ik zou het liever een shimmer noemen dan een duochroom. Maar het blijft erg mooi. De nagellak is wel een beetje dik waardoor het wat problemen geeft bij het aanbrengen en de tijd die nodig is om te drogen is ook niet heel kort. Dus je hebt wat geduld nodig, maar dan heb je ook een originele blauwe manicure.

Don't forget to vote for this months question about the Nubar - Sparkles Collection.
With love Melanie

Vergeet niet te stemmen voor de vraag van de maand over Nubar - Sparkles Collection."
Liefs Melanie

zaterdag 12 maart 2011

China Glaze - For Audrey

Hi everyone

Hoi allemaal

My mom celebrates today her 50th birthday. She like turquoise alot, so the choice for today's manicure wasn't that hard. China Glaze - For Audrey:

Mijn moeder viert vandaag haar 50ste verjaardag. Ze houdt erg van turkoois, dus de keuze voor mijn manicure vandaag was niet moeilijk. China Glaze - For Audrey:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is one of my favorite China Glaze nailpolishes. It is because of the color, the application and the time it last. The drying time is also pretty short, which makes it even better.

Dit is een van mijn favoriete China Glaze nagellakken. Het is vanwege de kleur, de applicatie en de tijd dat het mooi blijft. De droogtijd is ook behoorlijk kort, wat het natuurlijk nog beter maakt.

In 5 days I will open my webshop. The website is almost ready and the products will arrive here any moment. I am very excited! I hope I can sell For Audrey soon, but I start with the Anchors Away Collection, the price will be 5,50 euro.

Over 5 dagen open ik mijn webshop. De website is bijna klaar en de producten kunnen elk moment arriveren. Ik ben zo enthousiast! Ik hoop dat ik For Audrey binnenkort kan verkopen, maar ik zal starten met de Anchors Away Collection, de prijs zal 5,50 euro per stuk zijn.

To decide which colors I will get from the Nubar - Sparkles Collection I would like to know what your favorite is. So vote!
With love Melanie

Om te bepalen welke kleuren ik neem van de Nubar - Sparkles Collection wil ik graag weten wat jullie favorieten zijn. Dus stem!
Liefs Melanie

dinsdag 8 maart 2011

Orly - Lollipop

Hi everyone

Hoi allemaal

In a week I will officially open my own webshop. Right now I am making my website and ordering all the stuff I need, plus ofcourse my first products.
One of the products I will sell by next week is Lollipop of Orly. I am so lucky that I made an agreement with the official distributeur of Orly, that means that you can buy Orly for a very nice price and with the proof that it is real.

Over een week zal ik officieel mijn webshop openen. Op dit moment ben ik bezig met het maken van mijn website en het bestellen van alle spulletjes die ik nodig heb, plus natuurlijk mijn eerste producten.
Een van de producten die ik ga verkopen volgende week is Lollipop van Orly. Ik ben echt een bofkont dat ik een afspraak heb kunnen maken met de officiele distributeur van Orly, dat betekent dat je Orly kan kopen voor een leuke prijs en met de zekerheid dat het echt is.

I will also start with the next brands: China Glaze, Essie, Konad, Nubar and Zoya. But there are many collections and ofcourse I can't buy everything at the same time so if you have a request, please let me know.

Ik zal starten met de volgende merken: China Glaze, Essie, Konad, Nubar en Zoya. Maar er zijn vele collecties en natuurlijk kan ik niet alles in een keer inkopen, dus als je een verzoek heb, laat het me gerust weten.

First look at this gorgeous pastel nailpolish of Orly:

Eerst eventjes kijken naar deze prachtige pastel nagellak van Orly:
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

I adore the Sweet collection of Orly. The two main reasons are: 1. The colors are very cute. 2. They are all one-coaters. And I love one coaters alot, because sometimes I just want to change nailpolish and I don't have alot of time. No problem with these, with 10 minutes of your time you have a great manicure. Plus it doesn't chip fast.

Ik ben echt gek op de Sweet collectie van Orly. Er zijn twee hoofdredenen: 1. De kleuren zijn schattig. 2. Ze zijn allemaal one-coaters. En ik hou erg van one-coaters, want soms wil ik mijn nagellak veranderen en dan heb ik weinig tijd. Dat is geen probleem met deze, in 10 minuten heb je een fantastische manicure. Plus dat het niet snel chipt.

I hope I may help you in my shop next week and in the future.
With love Melanie

Ik hoop dat ik jullie allemaal kan helpen in mijn winkel volgende week en in de toekomst.
Liefs Melanie

donderdag 3 maart 2011

Poll 7#

Hi girls

Hoi meiden

After all this time an message from me. I am still not feeling much better. There are just little signs that there is something wrong, but it is not 'bad enough' to show that there is an infection or something like that. When I know more I will let you know ofcourse.

Na al deze tijd een berichtje van mij. Ik voel me nog steeds niet veel beter. Er zijn wel signalen dat er iets mis is, maar ze zijn niet 'erg genoeg' om te duiden op een infectie of iets in die trant. Zodra ik mee weet laat ik jullie dat absoluut weten.

First I want to show you the results of the poll of february, but read a little further, because I have a big announcement!

Eerst wil ik jullie de resultaten van de poll van februari laten zien, maar lees daarna nog iets verder, want ik heb een grote mededeling!

My readers like:
1. Pictures (66%)
2. Pictures + Video's (33%)
3. Video's (0%)

Mijn lezers vinden het leukst:
1. Foto's (66%)
2. Foto's en Video's (33%)
3. Video's (0%)

I will always post pictures of my swatches, but I am trying some video's out. But next to my study it is to much work to make only video's.

Ik zal altijd foto's blijven posten van mijn swatches, maar ik probeer wel wat video's uit. Maar naast mijn studie is het te veel werk om alleen maar video's te maken.

The big announcement!
In the begin of april I will start my own webshop. The name will be: 'The Color Palette', ofcourse. And I have some deals with different distributors. I can't say very much about it yet, but two brands I will sell are Konad and Orly. I will blog about the updates and I hope I will see you all back into my new shop!

De belangrijke mededeling!
In het begin van april zal ik mijn eigen webshop starten. De naam zal zijn: 'The Color Palette', natuurlijk. Ik heb wat deals met verschillende distributeurs. Ik kan er nog niet al te veel over zeggen, maar de twee merken die ik sowieso zal verkopen zijn Konad en Orly. Ik zal bloggen over de updates en ik hoop dat ik julloie allemaal terug zie in mijn nieuwe winkel!

With love Melanie

Liefs Melanie