Volgers

maandag 31 januari 2011

Poll 6#

Hi girls

Hoi meiden

Today I went to the doctor and he said that I have a very bad stomach flu.. But I still want to show you the results of last months poll.

Vandaag ben ik bij de dokter geweest en ik heb een erge buikgriep.. Maar ik wil jullie vandaag wel de resultaten van de poll van afgelopen maand laten zien.

73% of my readers prefer a holographic finish and 27% likes glitter better!
I love them both!

73% van mijn lezers prefereert een holographische finish en 27% vind glitter juist leuker!
Ik hou van beiden!

With love Melanie

Liefs Melanie

zondag 30 januari 2011

Sally Hansen - Purple Potion

Hi girls

Hoi meiden

Bad bad news... You probably noticed it already I didn't blog for a very long time. I want to write sometime almost every day. But since last weeks saturday I begin to felt very ill. Like the flu.. Really nasty.. but on thursday I thought I felt a little bit better.. but that evening everything went way worse then before. I won't tell you all the details but when I try to eat something even if it is a dry biscuit I have to throw up, several times a day. I am still feeling very bad so I won't make it long today, but I want you to know that I will write again when I am feeling better.

Slecht slecht nieuws... Jullie hebben het waarschijnlijk wel gemerkt dat ik een poos niet geblogt heb. Ik wil namelijk elke dag wel wat schrijven. Maar sinds vorige week zaterdag begon ik me erg ziek te voelen. Zoals de griep.. Echt jakkie.. maar op donderdag leek ik me weer een beetje beter te voelen.. maar die avond werd het nog erger dan daarvoor. Ik zal jullie de details besparen maar als ik iets probeer te eten, ook al is het een droog biscuitje, moet ik overgegeven, meerdere keren per dag. Ik voel me echt heel ziek dus ik maak het niet lang vandaag, maar ik wil dat jullie weten dat zodra ik me beter voel ik direct weer ga schrijven!

And because of this all Sophie didn't get her gifts, but when I feel a little bit better I will send it immediately! Sorry for the delay!

En door alles heeft Sophie haar cadeautjes nog niet gehad, maar zodra ik me een beetje beter voel dat ik het direct naar haar toesturen! Sorry voor de vertraging!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one I get from Kellie! And I really adore it! This is one of the most beautiful purples with a blue shade! It is between a really great shimmer and a duochrome. I can't tell you so much about it because there is not a single point that I dislike about this one! It is great, and I would love to wear it again! Thanks Kellie!

Deze heb ik gehad van Kellie! En ik ben er gek op! Dit is een van de meest mooie paarse nagellakjes met een blauwe gloed er in! Het zit tussen een geweldige shimmer en een duochrome. Ik kan weinig hier nog over vertellen aangezien er geen enkel punt is waar ik ontevreden over ben! Het is echt heel mooi en ik zou het zo weer dragen! Dank je wel Kellie!

With love Melanie

Liefs Melanie

vrijdag 21 januari 2011

Essence - Lime Up

Hi everyone

Hoi allemaal

I think I am really ill right now.. but I still had to do so much so I did not gave myself a little time to rest, but now everything is over and I feel I just want to sleep. So maybe it is not a bad idea to go to bed early this evening. Here is Holland alot of people als sick at this moment, did you have the flu this year?

Ik denk dat ik nu echt ziek aan het worden ben.. maar ik moest nog zoveel doen dus ik gaf mezelf niet echt tijd om uit te rusten, en nu is alles voorbij en ik voel dat ik gewoon alleen nog maar wil slapen. Dus misschien is het geen slecht idee om vroeg naar bed te gaan vanavond. Hier in Nederland veel mensen zijn ziek op dit moment, heb je al de griep gehad dit jaar?

To cheer meself up I choose this great great nailpolish of Essence. I mean come on this is just hot!

Om mezelf op te vrolijken heb ik gekozen voor dit geweldige geweldige lakje van Essence. Ik bedoel kom op dit is gewoon hot!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I really think that Essence make very nice products at this moment! And this is a great example. The application is just so easy and it dries pretty quicky, but not too fast in my opinion. The color is like O.P.I. - Who The Shrek Are You, only cheaper. Sounds great right? I think it is a very original color and people will notice it fast ;) That is a promise. But if you are scared of bright and outstanding colors... then this is maybe not the right nailpolish for you. But for me it absolutely is!

Ik vind echt dat Essence hele goede producten maakt op dit moment! En dit is een goed voorbeeld. De applicatie is gewoon zo makkelijk en het droogt best snel, maar niet te snel naar mijn mening. De kleur is zoals O.P.I. - Who The Shrek Are You, maar dan goedkoper. Dat klinkt goed toch? Ik vind het een hele originele kleur en mensen zullen het snel opmerken ;) Dat is een belofte. Maar als je niet zo houdt van felle en opvallende kleuren... dan is dit misschien niet het juiste lakje voor je. Maar voor mij is het absoluut goed!

I will take a shower and go straight to my bed. I hope I can write to you tomorrow!
With love Melanie

Ik ga een warme douche nemen en rechtstreek naar mijn bed. Ik hoop dat ik morgen weer wat kan schrijven voor jullie!
Liefs Melanie

woensdag 19 januari 2011

200 FOLLOWERS GIVEAWAY WINNER

Hi girls

Hoi meiden

I have got the results of my 200 followers Giveaway!
Thank you all for enter and for all the nice reactions.

Ik heb de resultaten van mijn 200 volgers Giveaway!
Dank jullie wel voor het meedoen en voor alle leuke reacties.

The winner....... is....... SOPHIE!

De winnaar....... is...... SOPHIE!

I will contact you soon to send you your price! Congratulations!

Ik zal snel contact met je opnemen en je je prijs toesturen! Gefeliciteerd!

With love Melanie

Liefs Melanie


dinsdag 18 januari 2011

Last day to enter my 200 FOLLOWERS GIVEAWAY

Hi girls

Hoi meiden

Today is the last day to enter my giveaway! So if you want to enter take this last chance :)

Vandaag is de laatste dag om deel te nemen aan mijn giveaway! Dus als je toch nog wilt mee doen, pak je kans :)

With Love Melanie

Liefs Melanie

zondag 16 januari 2011

China Glaze - Liquid Leather

Hi girls

Hoi meiden

Today was the first day since the new year that I could sleep a long long time. Feel completely refreshed. Yesterday my girls were having a competition and they were so great! Of the 24 medailles we took 7. There are 7 clubs so statistical every club will win 3,5 medailles, just to give you a better view on this competition, they were absolutely wonderfull! So proud!

Vandaag was de eerste dag sinds het nieuwe jaar dat ik lekker lang kon uitslapen. Voel me compleet refreshed. Gisteren hadden mijn meiden een wedstrijd en ze hebben het zo goed gedaan! Van de 24 medailles wonnen wij er 7. Er zijn 7 verenigingen, en dus statistisch gezien wint elke vereniging 3,5 medaille, dus om je een beter zicht te geven op hoe de competitie vergaan is, ze hebben het waanzinnig goed gedaan! Zo trots!

Today I am going to a musical La Cage Aux Folles. I heard it is a very sad story, but I can't wait to see it!

Vandaag ga ik naar de musical La Cage Aux Folles. Ik heb gehoord dat het een erg zielig verhaal is, maar ik kan niet wachten om het te zien!

After all this good news I want to show you a nailpolish just as good. I am sad to say I have only a small bottle of China Glaze - Liquid Leather.

Na al dit goede nieuws wil ik jullie een nagellak laten zien die minstens zo goed is. Ik moet zeggen dat ik het jammer vind dat ik maar een klein flesje heb van China Glaze - Liquid Leather.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I thought it is nice to have a good quality simple black nailpolish. That is just exactly what Liquid Leather is, but.. I didn't knew that I would love it so much. People who wear dark nailpolish are practically always judged. I think that is absolutely unfair. Personally I think that black and other dark colors can be very chic instead of rebels. So now why am I sad.. the bottle is to small! :D

Ik dacht het is handig om een goede kwaliteit simpele zwarte nagellak te hebben. Dat is precies wat Liquid Leather is, maar.. Ik wist niet dat ik er zo van zou gaan houden. Mensen die donkere nagellak dragen worden vaak veroordeeld. Ik vind het absoluut oneerlijk. Persoonlijk vind ik dat zwarte nagellak en andere donkere kleuren heel erg chic kunnen zijn in plaats van rebels. Dus nu wat ik jammer vind.. Het flesje is te klein! :D

I am going to do an interview about Q-fever and I talk to you tomorrow!
With love Melanie

Ik ga een interview houden over Q-koorts en ik spreek jullie morgen!
Liefs Melanie

vrijdag 14 januari 2011

Stylish Blogger Award

Hi girls

Hoi meiden

Yesterday Miranda let me know that she tagged me for this great award! Thank you so much!

Gisteren liet Miranda mij weten dat ze me getagged had voor deze leuke award! Dank je wel!
The rules for this award:
1. Thank and link to the person who gave you this award.
2. Share 7 things about yourself
3. Award 15 recently discovered great bloggers
4. Contact these bloggers to tell them about this award.

De regels voor deze award:
1. Bedank en link naar de persoon die je deze award heeft gegeven.
2. Deel 7 dingen over jezelf
3. Deel deze award uit aan 15 pas ontdekte goede bloggers
4. Neem contact op met deze bloggers om te vertellen over deze award.

7 things about me:
1. I spend next to college and nailpolish 10 hours a week in the gym to teach Rhytmic Gymnastics, but next to that I work between the 10-15 hours a week for the sport without being payed.
2. I love to learn and to study, which seems pretty boring sometimes to others, but to me it is pretty important. I always wanted to be an independent women, and now I can be. I even want to start a second study after I finished this one.
3. I don't watch alot tv, just because I don't really have time for it and because I don't like to do 'nothing'.
4. I love good books! Last summer I decided that it was just stupid that I never read anything about Harry Potter. It was great, even through some people thought is was just stupid, but I don't think so. At this moment I am totally into the world of vampires: Twilight. Love the book! But I also like to read 'real' literature, but that is always hard to discribe what is literature and what not.
5. I have been to Cambodia for a month 2 years ago and now I would like to travel more and more. I want to see all the nice places in the world.
6. I want to be a scientist, I want start a family, I want to keep my pets, I want to have a nice house. And if it is possible all at the same time :)
7. I am not a quiter. Sometimes things happen in your life and then you realize that not everything is going to be as you would like it to be. I can get really angry about such kind of things, but after a while it seems always better to make the best of it. Quiters never win, right?

7 dingen over mij:
1. Ik besteed naast de studie en de nagellak zo'n 10 uur in de sporthal om Ritmische Gymnastiek te geven, maar daarnaast werk ik ook nog tussen de 10 en 15 uur per week voor de sport zonder betaling.
2. Ik hou van leren en studeren, andere vinden dit soms nogal eens saai, maar voor mij is het erg belangrijk. Ik heb altijd al een onafhankelijke vrouw willen zijn, en nu kan ik dat ook echt zijn. Ik wil zelfs nog een tweede studie beginnen nadat ik deze heb afgerond.
3. Ik kijk heel weinig tv. Dit omdat ik er gewoon heel weinig tijd voor heb, maar ook omdat ik er niet van hou om 'niets' te doen.
4. Ik hou van goede boeken! Afgelopen zomer besloot ik dat het onacceptabel was dat ik nog nooit iets van Harry Potter had gelezen. Het was echt geweldig, ondanks dat sommige mensen hier een hele andere mening over hebben, ik vond het in ieder geval leuk. Op dit moment zit ik helemaal in de wereld van vampieren: Twilight. Gek op dat boek! Ook lees ik 'echte' literatuur, maar de scheidingslijn tussen echt en niet is meestal niet heel erg duidelijk.
5. Ik ben in Cambodja geweest voor een maand 2 jaar geleden. En nu wil ik heel graag meer en meer reizen. Alle mooie plaatsen op de wereld bekijken.
6. Ik wil onderzoekers worden, ik wil een familie starten, ik wil mijn huisdieren houden, ik wil een mooi huis hebben. En het liefst allemaal tegelijkertijd :)
7. Ik ben geen stopper. Soms gebeuren er dingen in je leven en dan kom je er achter dat niet alles gaat zoals jij dat graag zou willen. Ik kan daar echt ontzettend boos om worden, maar na een poosje bezinken is het altijd wel duidelijk dat je er maar beter het beste er van kunt maken. Quiters never win, toch?

Now you know a little bit more about me.

Nu weten jullie weer wat meer over mij.

The next 15 bloggers deserve this award in my opinion, even trough some are not recently discoverd:

De volgende 15 bloggers verdienen deze award naar mijn mening, ook al zijn sommige niet pas ontdekt:
1.
My Little World Of Polish By Lily Nail
2. Sonidlo's Nail Polishes
3. A Day In The Life...
4. Oooh, Shinies!
5.
Candy Coated Tips
6. Nihrida's Blog
7. Nikki's Nails
8. Short And Sweet Nails
9. My Simple Little Pleasures
10. Konad-Licious
11. Lissa's Nails
12. Ivana*
13. The Chain Nail
14. Nails Maniac
15. Polish Infatuated

Congratulations everyone!

Gefeliciteerd iedereen!

I hope you enjoyed reading this.
With love Melanie

Ik hoop dat jullie met plezier het gelezen hebben.
Liefs Melanie

donderdag 13 januari 2011

O.P.I. - The Color To Watch

Dear readers

Lieve lezers

The last few days I didn't have anytime to breath. My days are like this: wake up, eat, work, go to university, eat, work, sleep. That's it.. But I found the perfect book to calm me down. I am reading Twilight right now.. damn that Edward must be cute ;)

De afgelopen dagen heb ik amper tijd om te ademen. Mijn dagen zijn ongeveer zo: wakker worden, eten, werken, naar de universiteit, eten, werken, slapen. That's it.. Maar ik heb het perfecte boek gevonden om me tot rust te late nkomen. Ik lees momenteel Twilight.. damn Edward moet wel heel erg leuk zijn ;)

Because I am reading this now I want to show you a mysterious nailpolish. It is from the Swiss collection of O.P.I. and it is called The Color To Watch.

Omdat ik dit boek nu lees wil ik jullie een mysterieus lakje laten zien. Het is van de Swiss collectie van O.P.I. en het heet The Color To Watch.
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I know alot of people thought that this was the one that didn't really fit in the collection. But I really really like it. Yes, it is a sheer nailpolish, but with three layers that problem is solved. It is not really duochrome, it is just a great great shimmer. The color is also hard to discribe, silver-purple-blue... I totally adore it!

Ik weet dat veel mensen vonden dat deze niet echt in de collectie thuis hoorde en het dus ook het minst mooie lakje vonden. Maar ik vind het zelf erg erg leuk. Ja, het is een sheer nagellak, maar met drie laagjes is dat probleem opgelost. Het is niet echt een duochrome, het is meer een hele goede shimmer. De kleur is ook moeilijk om te beschrijven, zilver-paars-blauw... Ik hou er echt van!

I have to go back to work again and this afternoon to Amsterdam for the study and tonight working again. Sometimes I wonder if I ever slow down... Hmm.. guess not ;)
With love Melanie

Ik moet weer verder met mijn werk en vanmiddag naar Amsterdam voor de studie en vanavond weer werken. Soms vraag ik me wel eens af of ik mezelf af en toe kan remmen... Hmm.. denk het niet ;)
Liefs Melanie

maandag 10 januari 2011

Artdeco - 81

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Sometimes you can be so busy that there is no time left for nice and fun things. But I found a little bit of free time so I will write a review for you. It's about Artdeco - 81.

Soms kan je zo druk zijn dat er gewoon geen tijd meer over is voor leuke dingen. Maar ik heb een klein beetje vrije tijd gevonden, dus zal ik een review voor jullie schrijven. Het gaat over Artdeco - 81.
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is a very sheer nailpolish, it can be used for French Manicure in my opinion, but it is not especially made for it. After three coats it is still not opaque or something near that. The only way I really like this one is with stamping nailart. I prefer to do only the tip, because the rest of the nail is nice and shiny because of this nailpolish. But I will be honest with you, I should not buy this one again. So take my advice and don't buy it, because you have to take alot of effort to make this nailpolish pretty.

Het is een hele sheer nagellak, het kan gebruik worden voor French Manicure naar mijn mening, maar het is er niet speciaal voor gemaakt. Na die coats is het nog steeds niet dekkend of ook maar in de buurt daarvan. De enige manier waarop ik deze nagellak mooi vind is met stamping nailart. Ik heb dan wel de voorkeur voor alleen de tip, want de rest van de nagel is mooi met een lichte glinstering van deze nagellak. Maar ik zal eerlijk tegen jullie zijn, ik zou het zeker niet nog eens kopen. Dus neem mij advies aan koop het niet, want het kost je veel moeite om van deze nagellak iets moois te maken.

Or do you have another opinion?
Don't forget my giveaway!
With love Melanie

Of heb je een andere mening?
Vergeet mijn giveaway niet!
Liefs Melanie

woensdag 5 januari 2011

China Glaze - QT (Cutie)

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Today I am wearing QT of China Glaze. I didn't stamp on it, because I need a simple manicure. This evening we have a little nailpolish party with girls in my class. It is as a start of the new year and because I can teach again after three months. I hope they will like the results and have a good time.

Vandaag draag ik QT van China Glaze. Ik heb er niet op gestempeld, want ik heb een simpele manicure nodig. Vanavond hebben we namelijk een nagellak feestje met de meiden van gym. Het is de start van het nieuwe jaar en ik kan sinds drie maanden echt weer alles lesgeven. Ik hoop dat ze de resultaten mooi vinden en dat ze het leuk vinden.

The cute QT:

Het schattige QT:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Big/grote video small/kleine video

The strong points of this nailpolish is the drying time, it's opaque in one coat. But I always use two coats just to be sure. And it is very easy to remove. I did not even talked about the color and this great holographic effect. But it is sometimes difficult to see this effect, if there is no sunlight. That is too bad. Another point that I really dislike is the time till it will chip. I sport alot and after one training half of my nails is chipped. Really sucks. But overall it is a very good product, but just for one day. Or you have to 'repair' it, but then it will be not as beautiful as it is in the first place.

De sterke punten van deze nagellak is droogtijd, het dekt echt in een coat. Maar ik gebruik er altijd al twee uit gewoonte. En het is super simpel om te verwijderen. Dan heb ik nog niet eens gesproken over de kleur en het geweldige holografische effect. Maar soms is het lastig dit effect te zien, als er bijvoorbeeld geen zonlicht is. Dat is wel balen. Een ander punt waar ik niet tevreden over ben is dat het razend snel chipt. Ik sport veel en na een training is de helft van mijn nagels gechipt. Really Sucks. Maar overall is het een goed product, maar gewoon voor een dag. Of je moet het 'repareren', maar dan wordt het nooit meer zo mooi als dat het eerst was.

Do you like the video's? I think it is so funny to make, but I am curious to the reactions.
With love Melanie

Vinden jullie de video's leuk? Ik vind het wel grappig om ze te maken, maar ik ben erg benieuwd naar jullie reacties.
Liefs Melanie

dinsdag 4 januari 2011

Diamond Cosmetics - Hi Ho Silver

Hi girls

Hoi meiden

Big new, big new! Yesterday I thought.. oke.. I just try it.. me making a youtube video, turned out that it was pretty funny, plus I think that it really gives a more complete vision of the nailpolish. I make two videos at a time. The first will be me showing and telling about the nailpolish and the second one will be showing the bottle and my nails. So from now on I will make youtube videos of all my nailpolish. But I own alot, so it will take awhile before everything is filmed. From now on, if there is a video, there will be a possibility to click on the link beneath the photo. I hope you enjoy it!

Groot nieuws, groot nieuws! Gisteren dacht ik.. oke.. ik probeer het gewoon eens een keer.. ik die een youtube video maakt, bleek eigenlijk wel grappig te zijn, dus dat ik vind dat het nu een completere visie geeft op de nagellak. Ik maak twee video's per keer. De eerst zal ik de nagellak laten zien en hierover vertellen en de tweede is het showen van de nagellak in het flesje en op de nagels. Dus vanaf vandaag wil ik youtube video's maken van al mijn nagellak. Maar ik heb er erg veel, dus het zal wel een poosje duren voordat alles gefilmd is. Vanaf nu, als er een video beschikbaar is, zal er een mogelijkheid komen om te klikken op de link onder foto. Ik hoop dat jullie het leuk vinden!

The first one I tried was Hi Ho Silver of Diamond Cosmetics.

De eerste die ik probeerde was Hi Ho Silver van Diamond Cosmetics.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Large/grote video small/kleine video

This is a very interesting nailpolish. The colors are grey and silver, but with a purple glow in it. I doubt if it is really a duochrome, because the effect is not always visible. With bad or no light the nailpolish will become simple grey. Not very special, but still beautiful. Diamond Cosmetics is pretty cheap in The Netherlands, but the quality is great!

Het is een hele interessante nagellak. De kleuren zijn grijs en silver, maar met een paarse gloed er in verwerkt. Ik twijfel of het een echt duochroom is, want het effect is lang niet altijd zichtbaar. Met slecht of geen licht wordt de nagellak heel simpel grijs. Niet heel speciaal, maar nog wel mooi. Diamond Cosmetics is best goedkoop in Nederland, maar de kwaliteit is erg goed!

I go to the university now, I hope the trains doesn't have problems anymore. *sigh*
With love Melanie

Ik ga nu naar de universiteit, ik hoop de de treinen gewoon rijden. *zucht*
Liefs Melanie

maandag 3 januari 2011

China Glaze - Second Hand Silk

Dear readers

Lieve lezers

At this moment I am listing to something about communication. The teacher is pretty funny, what makes it more interesting. I am totally ready to start again. But I have to admit that I like it that I can sleep till 9 o'clock ;)

Op dit moment ben ik aan het luisteren naar een college over communicatie. De docent is best grappig, wat de stof wat minder droog maakt. Ik ben helemaal klaar om weer aan het werk te gaan. Maar ik moet toegeven dat ik het wel prettig vind dat ik kan uitslapen tot 9 uur ;)

A nice nailpolish that is great to wear to work or school. It is pink, but not 'too'.. Let take a look.

Een leuke nagellak die prima is om te dragen naar je werk of naar school. Het is roze, maar niet 'te'.. Laten we eens kijken.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This was one of my first China Glaze nailpolishes. I thought that this would be most gorgeous pink that there would exist. I must say that there are now way more impresive pinks, but it has got still a place in my heart. That's why I want to show you it. Application is great and it is very easy to remove. The drying time is average, but not very slow. It is a cute pink color and I would buy it again with about any doubt.

Dit was een van mijn eerste China Glaze nagellakjes. Ik dacht dat dit de aller mooiste roze lak zou zijn die er bestaat. Ik moet zeggen dat ik nu vind dat er mooiere en indrukwekkendere roze lakken zijn, maar het heeft wel een speciaal plaatsje. Daarom wil ik jullie heb toch graag laten zien. De applicatie is prima en het is erg makkelijk om te verwijderen. De droogtijd is gemiddeld, maar niet erg langzaam. Het is een schattige roze kleur en ik zou het zo opnieuw kopen zonder twijfel.

I have to listen again ;)
See you tomorrow.
With love Melanie

Ik moet weer verder luisteren ;)
Tot morgen.
Liefs Melanie

zondag 2 januari 2011

Essence - Hypnotic Posion

Good afternoon

Goedemiddag

Today is my last free day, tomorrow I have to go back to college, but that is totally fine with me, because I want to get started again.

Vandaag is mijn laatste vrije dag, morgen moet ik weer aan de studie, maar dat is prima, want ik wil graag weer beginnen.

Today I want to show you a nailpolish I bought a half year ago. It is Hypnotic Posion of Essence. It is the only shimmer I have from Essence I think. Let's take a look.

Vandaag wil ik jullie een nagellak laten zien die ik ongeveer een half jaar geleden gekocht heb. Het is Hypnotic Posion van Essence. Het is geloof ik de enige shimmer die ik heb van Essence. Laten we eens kijken.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is a spectaculair color. This is not from the new collections and the quality of Essence nailpolish wasn't at their best at that time, but this was one of the expections. Beautiful red and plum color. I love to wear this one on my toes.
With love Melanie

Het is een spectaculaire kleur. Het is niet van de nieuwe collecties en de kwaliteit van Essence nagellak was op dat moment nog niet al te best, maar dit was een van de uitzonderingen. Prachtig rood en plum. Ik draag deze graag op mn tenen.
Liefs Melanie

zaterdag 1 januari 2011

O.P.I. - DS Extravagance

Happy New Year dear readers! I wish you all the best for the next year and I hope we can chase our goals and enjoy and love nailpolish!

Gelukkig Nieuwjaar lieve lezers! Ik wens jullie het aller beste voor het komende jaar en ik hoop dat we allemaal onze doelen kunnen nastreven en kunnen genieten van de nagellak!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

What is better then to start the new year then with a post about one of my favorite nailpolishes, one that is so damn pretty that everybody has to admit that this is a great start of the new year! It's called DS Extravagance. This is I think one of the nailpolishes that I put on and I really had to stare at it.. this is so beautiful. The structure is so great, that means that the application is perfectly fine. Then this deep magenta holographic effect... WOW... that is all I have to say.. It is just WOW!

Wat is een betere start van het jaar dan te beginnen met een post over een van mijn favoriete nagellakken, een dat is zo verschrikkelijk prachtig dat iedereen moet toegeven dat het een goede start van het nieuwe jaar is! Het heet DS Extravagance. Het is een van de nagellakjes die ik op deed en dat ik echt er naar moest blijven staren.. het is zo prachtig. De sturctuur is zo goed en dat betekent dus ook dat de aplicatie tegen perfect aan is. Dan is het een diep magenta kleur met een holografisch effect... WOW... dat is het enige wat ik er over te zeggen heb.. Het is gewoon WOW!

Best wishes!
With love Melanie

De beste wensen!
Liefs Melanie