Volgers

zondag 31 oktober 2010

Poll #3

Hi everyone

Hoi allemaal

The month is over again and here are the results of my poll. There were 38 people who voted and to my surprise the results were not really as I expected! Because 71% of my readers has every tried China Glaze and that means that 29% didn't ever used it! I think this is a very large group. So I am thinking about doing a giveaway that includes China Glaze so everybody can try it out. Because once you tried it... you want more... and more... and more ;) Just like me :D

De maand is alweer voorbij en hier zijn de resultaten van mijn poll. Er zijn 38 mensen geweest die gestemd hebben en tot mijn verbazing waren de resultaten anders dan ik verwacht had! Want 71% van mijn lezers heeft wel een China Glaze geprobeerd, maar dat betekent dat 29% nog het nog nooit geprobeerd heeft! Ik vind dit wel een hele grote groep. Dus ik ben er over na aan het denken om een giveaway te houden met daarin China Glaze zodat iedereen het kan proberen. Want als je het ooit geprobeerd hebt... wil je meer... en meer... en meer ;) Net als ik :D

With love Melanie

Liefs Melanie

zaterdag 30 oktober 2010

China Glaze - Paper Chasing

Dear readers

Lieve lezers

I've been writing this blog for already 5 months and I am so happy that I started it. I have got so many nice contacts and reacties from all over the world. My last new visitor is from Israel! That is amazing! I never expected this when I started. And in the mean time I have almost 200 followers and over 5000 views. Great!

Ondertussen ben ik alweer 5 maanden aan het bloggen en ik ben zo blij dat ik er mee begonnen ben. Zulke leuke contacten en reacties van over de hele wereld. Ik bedoel laatste nieuwe bezoeker kwam uit Israel! Geweldig toch! Dat had ik allemaal niet verwacht toen ik hiermee begon. En ondertussen heb ik alweer bijna 200 volgers en al ruim 5000 views gehad. Super!

Today I want to show you a lacquer of China Glaze. This is what is really: green! Paper Chasing:

Vandaag wil ik een nagellak van China Glaze laten zien. Dit is wat je zegt: groen! Paper Chasing:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is pretty sheer, but after 3 coats it is acceptable to wear. I think this one is oke, it is absolutely not my favorite, because green is just not my favorite color. But when I look at all the other points: it's cheap, it's opaque, it's easy to apply, it's easy to remove, it will last very long on your nails. So If you like green or if you are in need for a grass-green nailpolish, this will do it for sure!

Deze is best wel sheer, maar na 3 coats is het wel acceptabel om te dragen. Ik denk dat het een aardig kleurtje is, maar het behoort zeker niet tot mijn favorieten, maar dat is gewoon omdat groen niet mijn favoriete kleur is. Als ik naar naar de overige punten: het is goedkoop, het dekt, het is makkelijk aan te brengen, het is makkelijk te verwijderen, het blijft lang mooi op je nagels. Dus als je van groen houdt of als je een gras-groen lakje nodig hebt, deze doet het prima!

While I am writing this Toulouse and Paris are both on my lap. They are watching the letters appearing on the screen. They are so interested in this, I think I have to give there love to you!
With love Melanie

Nu ik dit aan het schrijven ben liggen Toulouse en Paris beiden op mijn schoot. Ze kijken naar alle lettertjes die op het scherm verschijnen. Ze zijn er nogal in geinteresseerd, dus ik zal ook liefs van hun doen!
Liefs Melanie

vrijdag 29 oktober 2010

O.P.I. - Panda Monium Pink

Hi girls

Hoi meiden

The next nailpolish is one of my first O.P.I.'s! I fel in love with it!

Het volgende lakje was een van mijn eerste O.P.I.'s! Echt verliefd hierop!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Like O.P.I. should be, the structure is of very high quality and it is very opaque. Especially for such a light color. This lacquer remains beautiful for many days and even with bumps and stuff it stays pretty! I have to say that I love O.P.I. more and more!

Zoals een O.P.I. betaamd is de structuur van de lak van hoge kwaliteit en het dekt erg goed. Zeker voor zo'n lichte kleur. Deze lak blijft erg lang mooi zitten en zelfs met botsingen blijft de lak perfect intact! Ik moet zeggen dat ik meer en meer van O.P.I. ben gaan houden!

How do you girls think about O.P.I.?
With love Melanie

Hoe denken jullie over O.P.I.?
Liefs Melanie

donderdag 28 oktober 2010

Etos - 002

Good afternoon girls

Goedemiddag meiden

The day before yesterday I showed you a swatch of Etos - 001, the silver glitter. Today I will show you the gold glitter of Etos, 002.

Eergisteren liet ik jullie de swatch zien van Etos - 001, de zilvere glitter. Vandaag zal ik jullie de goude glitter van Etos laten zien 002.

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is the same a the silver version, but this lacquer contains way more glitter then the silver one. It can be different per bottle, but because of this I like the gold one better and the silver one. I love a lot of glitter, people may notice it! Same as for the silver one, without an other lacquer is it not so exciting, but I want to show how the glitter look on it own.

Eigenlijk is deze het zelfde als de zilvere versie, maar deze lak bevat veel meer glitter dan de zilvere. Nu kan het natuurlijk aan het flesje liggen, maar hierdoor vind ik de goude leuker dan de zilvere. Ik hou wel van lekker wat glitter, lekker opvallend! Zelfde geldt voor deze als voor de ander dat het zo kaal zonder een andere lak er onder niet heel spannend is, maar dit laat ik zien om aan te geven hoe de glitter er op zichzelf uit ziet.

It is nice to apply, removing is also nice. I use foil myself, but it is no drama to remove it with a cotton. I think that is a big advantage of this lacquer.

Het is goed aan te brengen, er afhalen valt ook reuze mee. Ik doe het zelf met folie, maar het is geen drama om het er gewoon met een watje vanaf te halen. Dat vind ik ook wel een groot voordeel van deze lak.

Then an anouncement: If I have 250 followers there will be a new giveaway!
So tell your friends and I will be preparing my giveaway!
With love Melanie

En dan nog een mededeling: Als ik 250 volgers heb komt er een nieuwe giveaway!
Dus laat het weten aan je vrienden en dan bereid ik vast mijn giveaway voor!
Liefs Melanie

dinsdag 26 oktober 2010

Etos - 001

Good morning!

Goedemorgen!

Today I have to work at home because I need to do my analyzes and the program is only on my own computer. But it is going very well, very proud of that because it is the first time I am doing this all by myself!

Vandaag moet ik thuis werken want ik moet mijn analyses doen en dat programma heb ik alleen hier op mijn computer. Maar het gaat echt heel goed, heel trots want het is de eerste keer dat ik dit helemaal zelf doe!

Everybody have to start with something very simple and then you can build your career up from that point. Same with the next nailpolish, very simple but it can lead you to beautiful nails!

Iedereen moet beginnen met iets simpels om dan zo je carriere op te bouwen vanaf dat punt. Zelfde met het volgende lakje, het is simpel naar het kan je mooie nagels opleveren!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This was one of my first nailpolishes. I bought it, ofcourse, by Etos and I loved it! Because it is just transparant nailpolish with tiny little little silver glitters. So you can wear it over any other nailpolish just to make is shiny and ready for a party!

Het was een van mijn eerste nagellakjes. Ik kocht het, natuurlijk, bij de Etos en ik hou er van! Want het is gewoon transparante nagellak met hele kleine kleine zilvere glittertjes. Dus je kan het dragen over alle andere nagellak om het te laten schitteren en het gereed te maken voor een feestje!

I wanted to show you first what it looks like when you use it without other nailpolish, I have to admit that isn't really hot, but I will show you soon what it looks like with other colors!

Ik wilde jullie eerst laten zien hoe het er uit ziet zonder andere nagellak, ik moet bekennen dat het dan niet zo spetterend is, maar ik zal jullie binnenkort laten zien hoe het is met andere kleuren!

I am going back to my work!
Enjoy your tuesday.
With love Melanie

Ik ga weer terug aan het werk!
Geniet van je dinsdag.
Liefs Melanie

maandag 25 oktober 2010

O.P.I. - Conquistadorable Color

Hi girls

Hoi meiden

I adore my cats so much. But first this morning Paris was jumping on me while I was still asleep and after Toulouse tought it was necessary to scratch me. So the result was that I was tired all day and my arm really hurts. But at the end of the day, they are just to adorable to be mad. So I used a big big big plaster and I am going to sleeping nice and early tonight! :D I love to hug them so many times a day. They are here a week and a few days and it seems like they always been around.

Ik ben zo gek op mijn katten. Maar vanmorgen was Paris op me aan het springen toen ik nog sliep en daarna vond Toulouse het nodig om me te krabben. Dus het resultaat was dat ik super moe was de hele dag en mijn arm pijn deed. Maar toch, ze zijn te schattig om boos op te zijn. Dus ik gebruikte een grote grote grote pleister en ik ga vanavond lekker vorge slapen! :D Ik hou er van om ze zo vaak te knuffelen. Ze zijn er nu een week en een paar dagen en het lijkt nu al alsof ze er altijd al zijn geweest.

O.P.I. - Conquistadorable Color, matching name!

O.P.I. - Conquistadorable Color, matchende naam!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

First it looks on the picture that it isn't opaque, but it isn't. I think it must be the flash. I don't really like reds, yes I like one red nailpolish, but all the others are practically the same, but this one has got a different shade there is some pink in it. I adore it. Very good the work with and it is very nice to stamp on. I didn't wear this one for a long time, but I surely will wear this again and again!

Eerst, op de foto ziet het er uit alsof het niet dekt, maar dat is het niet. Ik denk dat het door de flits komt. Ik hou niet zo van rode nagellak, ik vind gewoon een rode nagellak mooi, maar alle andere zijn praktisch het zelfde. Maar deze heeft een roze basis teint. Ik adoreer het. Echt heel goed mee te werken en het is mooi om op te stempelen. Ik heb hem niet heel lang gedragen, maar ik zal het zeker nog vaak gaan dragen!

I am going to watch tv with my two cuties on my lap.
With love Melanie

Ik ga tv kijken met die twee schatjes op schoot.
Liefs Melanie

zondag 24 oktober 2010

Nubar - Purple Beach

Hi everyone

Hoi allemaal

The last few days were so busy. That makes me so tired. I never felt so tired so many days in a row. But last night slept very well so that makes it a little bit better.

De laatste dagen waren zo druk. Het maakt me echt zo moe. Ik heb me nog nooit zoveel dagen achter elkaar zo moe gevoeld. Maar afgelopen nacht heb ik heerlijk geslapen dus dat maakt het wel ietsje beter.

Today I want to show you a very special nailpolish. It is called Purple Beach and it is of Nubar. I think it is very pretty but I needed some time to like it.


Vandaag wil ik jullie een hele speciale nagellak laten zien. Het heet Purple Beach en het is van Nubar. Ik vind het erg mooi, maar ik had wel tijd nodig om het echt mooi te vinden.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is a real duochrome. I think the name is perfect, because the colors in this one are ofcourse purple, and green/gold. Just like the beach in the evening. I love Nubar nailpolishes, because of the structure and it remains beautiful for a very long period. It is that they are so expensive otherwise I would by all the duochromes!


Het is een echte duochrome. Ik vind dat de naam echt perfect is, want de kleuren hierin zijn natuurlijk paars en groen/goud. Zoals s'avonds op het strand. Ik hou van Nubar nagellak, want de structuur is geweldig en het blijft erg lang mooi. Het is dat ze zo duur zijn anders had ik alle duochromes wel gekocht!

I am going to finish some things today for my sport and swatch some more today, just got 10 NFu-Oh nailpolishes!
With love Melanie

Ik ga nu wat dingetjes afmaken voor gym vandaag en daarna nog wat swatchen, want ik heb net weer 10 NFu-Oh nagellakken gekregen!
Liefs Melanie

donderdag 21 oktober 2010

Won Giveaway van Also Known As...!!!

Hi girls

Hoi meiden

It's soooo cool! I won the giveaway that was hosted by Kellie of Also Known As... I won 4 nailpolishes, but she put 2 nailpolishes extra and a cute Sally Hansen tool! I am so thankfull! Below you can see the nailpolishes I won! I can't wait for the weekend because that will be the first moment that I have time to try them out!

Het is zooo cool! Ik heb de giveaway van Kellie van Also Known As... gewonnen! Ik had 4 nagellakjes gewonnen, maar ze heeft er 2 extra bij gedaan en nog een handig Sally Hansen veiltje! Ik ben zo dankbaar! Hier onder kan je zien welke lakjes ik gewonnen heb! Ik kan niet wachten tot het weeked is want dat is het eerste moment dat ik ze kan uitproberen!

What do you think of this great prize? :)

Wat vinden jullie van mijn prijs? :)

With love Melanie

Liefs Melanie

dinsdag 19 oktober 2010

Color Club - Pucci-Licious

Good afternoon!

Goedemmiddag!

Last night I slept so well! My kitties were running on my bed and they woke me up like 4 or 5 times, but when I came out of bed I never felt so refreshed! I just adore them! And they got names!

Afgelopen nacht heb ik zo lekker geslapen! Mijn kittens renden over mn bed heen en ze maakte me wakker voor zeker 4 of 5 keer, maar toen ik uit bed kwam voelde ik me als herboren! Ik adoreer ze gewoon! En ze hebben namen!

The red male is called Toulouse. (Aristocats and city in France)
The grey-white-red female is called Paris. (not Hilton!, but in French, 'Pari', ofcourse from the capital of France)


De rode kater heb ik Toulouse genoemd. (Aristokatten en stad in Frankrijk)
De grijs-wit-rode poes heb ik Paris genoemd. (niet Hilton!, maar op z'n Frans, 'Pari', natuurlijk de hoofdstad van Frankrijk)

I am so into the cats so today: Pucci-licious of Color Club!


Vandaag ben ik dus helemaal into de katjes: Pucci-licious van Color Club!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I am not convinced by Color Club. I own now two of their nailpolishes and both are 'oke'. But not really fantastic. It dries matte.. and I don't really like matte... But with a topcoat it is very nice. the brush isn't my favorite to be honest... That are a few bad points on a row.. but at the end of the day.. it is a lovely color and I like to wear it. But there are just some points that I don't like about this one, but the color is great.


Ik ben niet overtuigd door Color Club. Ik heb er nu twee en ze zijn 'oke'. Niet echt fantastisch. Het droogt matte op.. en ik hou niet van matte... Maar met een topcoat wordt ie wel mooi. Het borsteltje is ook niet mijn favoriet om eerlij kte zijn.. Dat waren een aantal slechte punten op een rijtje.. Maar uiteindelijk.. het is een mooie kleur en ik vind het leuk om het te dragen. Maar er zijn gewoon wat punten die ik niet prettig vind van deze lak, maar de kleur is super.

With love Melanie

Liefs Melanie

maandag 18 oktober 2010

GIVEAWAY WINNER

Hi everyone

Hoi allemaal

I want to thank everyone who enter my first giveaway and I want to thank also everyone who promoted my giveaway! Thank you girls!

Ik wil iedereen bedanken die zich heeft ingeschreven voor mijn eerste giveaway en ik wil iedereen bedanken die mijn giveaway gepromoot heeft! Dank je wel meiden!

There were 167 entries.

Er waren 167 inschrijvingen.

And then now... the winner of my first giveaway...... LISA!
Congratulations! I will contact you and send you your prize!

En dan nu... de winnaar van mijn eerste giveaway...... LISA!
Gefeliciteerd! Ik zal contact met je opnemen en je je prijs toesturen!

With love Melanie

Liefs Melanie

Last Chance For MY GIVEAWAY

Hi everybody

Hoi allemaal

Today is your last chance to enter my giveaway (click here). It will close this afternoon and this evening I will show you who's the winner!

Vandaag is de laatste kans om mee te doen met mijn giveaway (klik hier). Deze sluit vanmiddag en vanavond zal de uitslag al bekend zijn!

With love Melanie

Liefs Melanie

zondag 17 oktober 2010

My New Cats

Hi everyone

Hoi iedereen

No nailpolish today!

Geen nagellak vandaag!

Since friday afternoon I have two beautiful adorable sweet cats. One female she is grey, white and red. And a male he is red. Tormorrow I will choose the names, because now I have a few days to find out who and how they are. The male is pretty small and very scared. Everything is so new and big to him that he really need time to get used to it. Doesn't really like to play yet, but he is starting to purr when I touch him. So cute. Then the female is not like him, she is really running and chasing everything all the time. Likes to play alot and is very curious. It is a very nice combination and they can get along very well. Last night they slept next to me in bed, o really, I never had to less sleep in one night :P But it is all worth it. I am surprised how fast I started to care about them! Here are some pictures:

Sinds vrijdagmiddag heb ik twee mooie, schattige, lieve katjes. Een vrouwtje en zij is grijs, wit en rood. En een mannetje hij is rood. Morgen kies ik definitief de namen, want nu heb ik ze een paar dagen kunnen meemaken dus dan kan ik goede bijpassende namen kiezen. Het mannetje is erg klein en heel erg bang. Alles is zo groot en nieuw en hij heeft echt tijd nodig om daar aan te wennen. Hij houdt, nog, niet zo van spelen, maar hij begint te spinnen als ik hem alleen maar aanraak. Zo schattig. Dan het vrouwtje die lijkt totaal niet op hem. Ze is continu aan het rennen en jagen. Ze houdt erg van spelen en is super nieuwsgierig. Het is echt een super leuke combinatie en ze kunnen erg goed met elkaar omgaan. Afgelopen nacht sliepen ze naast me in bed, ow echt, ik heb nog nooit zo weinig slaap gehad in een nacht :P Maar het is het allemaal waard. Ik ben verbaasd hoe snel ik aan ze gehecht ben geraakt! Hier zijn wat foto's:

The cat adventure begins!

Het katten avontuur begint!

This is the female. She is pretty big for her age.

Dit is het vrouwtje. Ze is best wel groot voor haar leeftijd.


This is the shy male.

Dit is het verlegen mannetje.

Female is checking out my desk. Mirrors are interesting :)

Het vrouwtje is mijn bureau aan het ontdekken. Spiegels zijn interessant :)

Shy male again, check out very slowly my desk.

Verlegen mannetje nog een keer, en die is erg voorzichtig op mijn bureau.

Later that night. Compare the two of them. The female is way bigger. But aren't they beautiful?

Later die avond. Vergelijk ze eens. Het vrouwtje is echt veel groter. Maar zijn ze niet mooi?

What is more fun he :)

Wat is leuker dan dit he :)


Male asleep in my bed on my big red heart pillow.

Mannetje slaap op mijn bed op mijn grote rode hart kussen.

Female asleep next to my fuzzy pillow. Cute!

Het vrouwtje slaap naast mijn pluizige kussen. Schattig!

And this is just adorable! They can get along so well with each other!

Dit is gewoon te schattig! Ze kunnen zo goed met elkaar opschieten!

I am going to play with hem now and then take a little nap.. because I am so tired, and it is not even 12 o'clock here! What do you think of them?
With love Melanie

Ik ga nu met ze spelen en dan een slaapje doen.. want ik ben zo moe, en het is hier nog niet eens 12 uur geweest! Wat vinden jullie van ze?
Liefs Melanie

vrijdag 15 oktober 2010

China Glaze - Flip Flop Fantasy

Hi girls

Hoi meiden

O I am so excited! Yesterday I went to the animal shelter, and really I can get so pissed off when you see that some people just dump there animals there! When I walked in the room with young cats there were I think between the 10 and 20 of them. They were the cutest animals I have every seen. And I decided right away, I couldn't let all these honeys in there. By the way, there is great care from the workers overthere! But they need a real home. And there were three cats that were reallt great and I would love to have them. My mom was with me and she didn't really like cats, until she hold one! Sadly I could only buy two. It was a very difficult decision. But I took a grey-white-red one (female 8-9 weeks) and a red one (male 11-12 weeks). This afternoon I will get them and bring them home. And I really promise right here right now that I will give them a better home then they every had! Tomorrow I will post some pictures of them! But I am still trying the think of great names... but it is much harder then I tought! Any ideas?

Ow Ik ben zo blij! Gisteren ben ik naar het dierenasiel geweest, en echt ik wordt echt pissed off als ik kijk naar die dieren die daar door sommige mensen gewoon gedumpt zijn! Ik liep een ruimte in en hier waren zo'n 10 tot 20 kittens. Ze waren zo intens schattig. Dus ik besloot meteen, deze lieverdjes kon ik gewoon niet daar allemaal laten. Er waren er 3 waarvan ik echt dacht dat er een klik was. Mijn moeder was ook mee en ze wilde eigenlijk geen katten, maar toen ze er eentje vast hield was ze toch verkocht. Jammer genoeg kan ik er maar twee meenemen van de drie. Ik heb gekozen voor een grijs-wit-rode (vrouwtje 8-9 weken) en een rode (mannetje 11-12 weken). Vanmiddag ga ik ze halen en ze een goed huis geven. En hierbij beloof ik plechtig dat ik ze een veel beter huis ga bieden dan dat ze gehad hebben! Morgen zal ik wat foto's posten van ze! Maar ik ben nog steeds aan het nadenken over goede namen... het is veel moeilijker dan ik dacht! Nog ideeen?

And because I am so excited today I want to show you a lacquer that made me excited too! China Glaze - Flip Flop Fantasy:

En omdat ik zo blij ben vandaag wil ik jullie een lakje laten zien dat me ook heel blij maakte! China Glaze - Flip Flop Fantasy:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

Many times I saw that people wrote a post about this nailpolish, but I would like to write my own. Because I just love it. It is really neon and application is very easy. It dries so fast, perfect! And look at the color, or just take your sunglasses! This is so hot! Very sexy to stamp on and everybody is impressed. Only one point.. it is not really appropriate for work :)

Ik heb gezien dat al veel mensen geschreven hebben over deze nagellak, maar toch wil ik ook nog graag mijn eigen schrijven. Want ik ben hier zo gek op. Het is echt neon en het aanbrengen is echt een eitje. Het droog super snel, perfect! En kijk naar de kleur, of zet maar meteen je zonnebril op! Dit is echt geweldig mooi! Heel erg sexy om op te stempelen en iedereen is onder de indruk. Er is alleen een punt.. het is niet echt geschikt voor op het werk :)

It dries matte, and I really don't like matte, but with a topcoat it becomes perfectly shiny!

Het droogte matte op, en ik vind dat echt niet mooi, maar met een topcoat wordt ie weer perfect glimmend!

I have to do one more interview and then I go to the animal shelter! I can't wait!
With love Melanie


Ik ga nog een interview afnemen en dan ga ik naar het dierenasiel! Ik kan niet wachten!
Liefs Melanie

woensdag 13 oktober 2010

Zoya - Dana

Hi girls

Hoi meiden

I am still at work, but I have to wait 15 minutes before my next interview will start. Everything is going so well with my research! Really a lot of luck!

Ik ben nog op mijn werk, maar ik moet nog 15 minuten wachten voor mijn volgende interview. Alles gaat zo goed met mijn onderzoek! Maar ik heb dan ook wel veel geluk!

Yesterday my parents decided that I could have a cat, but they said it is not oke to have just one, because it will get loney when you go to work of college. So I can have 2 cats! Isn't that great? This afternoon I will go to the animal shelter, to check out what they have at this moment. If there isn't a cat I would like I think I buy it from a fancier. But that is way more expensive plus I just think it is good to take a cat from the animal shelter. So we will see.

Gisteren hebben mijn ouders besloten dat ik een kat mag, maar ze zeiden dat ze het niet goed vonden als ik er eentje neem, anders wordt ie zo eenzaam als ik van huis ben. Dus ik mag 2 katten! Is dat niet geweldig? Deze middag ga ik naar het dierenasiel, om gewoon eens te kijken wat er daar op dit moment is. Als er geen kat is die ik leuk vind dan ga ik opzoek naar een goede fokker. Maar dat is vele malen duurder plus dat ik vind dat er al genoeg katten zijn en het een goede zaak is om er een uit het asiel te nemen. Dus we zullen het zien.

Today I am wearing the pink ribbon, because I really think it is important to focus on breast cancer. I know that there are many other forms, but it is good to get the attention on cancers in regular. Today a color that practically match my ribbon Zoya - Dana:

Vandaag draag ik the pink ribbon, omdat ik het belangrijk vind om te focussen op borstkanker. Ik weet dat er vele andere vormen van kanker zijn, maar het is goed om de aandacht te focussen op kanker in het algemeen. Vandaag daarom de kleur die praktisch matcht met mijn ribbon Zoya - Dana:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one I bought when there was sale, but when I bought it I check my wishlist, and seriousely I have more then 100 Zoya's on my wishlist, and this one wasn't on it. A little stupid.. I know. But It turned out that I really like it. I like the structure of Zoya nailpolishes and everything about it! So I am surely buying all those other nailpolishes I want from Zoya, but first.. I have to buy everything for the cats, and then nailpolish. Yes you heard it right. Cats beats nailpolish! :P I never thought something would do that, but the cats are already important to me.

Ik heb deze gekocht toen ie in de uitverkoop was, maar toen ik hem gekocht had keek ik op mijn verlanglijst, en serieus, ik heb daar meer dan 100 Zoya nagellakken opstaan, maar deze stond er niet op. Beetje dom...Ik weet het. Maar nu bleek dat ik hem eigenlijk wel heel mooi vind. Ik vind de structuur van Zoya nagellak heel prettig en eigenlijk vind ik alles goed aan Zoya! Ik ga zeker weten al die andere op mijn verlanglijst komen, maar eerst.. Moet ik alles kopen voor de katjes, en daarna pas nagellak. Ja je hebt het goed gehoord. Katjes hebben nagellak verslagen! :P Ik heb nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, maar de katjes zijn nu al belangrijk voor me.

I have to do my interview now!
Have a nice day.
With love Melanie


Nu moet ik het interview afnemen!
Fijne dag.

Liefs Melanie

dinsdag 12 oktober 2010

China Glaze - Devotion

Hi ladies

Hoi dames

Today is a nice day, because yesterday I worked my ass off and that means that I have to start today at 13:00, instead of 8:00. So I slept very well last night. In a month it is my birthday. I want so much... I would love some new nailpolishes... but which brand so I choose? I would like another polishreck, my dad is so good in making that! And ofcourse I would like a cat... Yesterday there were 3 cats for free, it was so weird, but they were so cute, so I emailed the lady and I never got an answer, she was just playing with those animals and peoples minds. I hate those kind of people. I mean they are not just 'objects'. My parents told me they want to think untill saterday... So I am a little nervous because I want to know so bad if I can have a cat in here...

Vandaag is een fijne dag, want gisteren heb ik heel hard gewerkt en dat betekent dat ik vandaag om 13:00 kan beginnen in plaats van 8:00 uur. Dus ik heb heerlijk lang geslapen vannacht. Over een maand is mijn verjaardag. Er is zoveel wat ik graag zou willen... Ik zou graag een aantal nieuwe lakjes willen... maar welk merk zou ik kiezen? Ik zou nog graag een ander nagellakrek willen hebben, mijn vader is zo goed en handig hierin! En natuurlijk wil ik graag een kat... Gisteren waren er 3 katten beschikbaar, gratis, het was zo vreemd, maar ze waren zo schattig, dus ik mailde de mevrouw, maar ik heb nooit een antwoord gehad. Ze was gewoon aan het spelen met die dieren en met gevoelens van mensen. Ik haat dat soort mensen gewoon echt. Ik bedoel die diertjes zijn geen 'objecten'. Mijn ouders vertelde me dat ze de beslissing maken op komende zaterdag... Dus ik ben een beetje nerveus,want ik wil zo graag weten of ik een kat mag nemen...

Are the readers from Holland who just had little cats?

Zijn er lezers uit Nederland die kittens hebben en verkopen?

Back to the main bussines! Saterday I bought a lot of nailpolishes from Miranda and one of these was Devotion of China Glaze:

Terug naar de hoofdzaak! Zaterdag kocht ik een hoop nagellakjes van Miranda en een van deze van Devotion van China Glaze:
1 coats on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

I just love the romantique collection. Because they are all one-coaters and now I am very busy with my internship I don't have alot of time to change the colors on my nails. But this is just perfect! I own now Emotion, Poetic and Devotion. I would love to own the others. Everything is perfect about these nailpolishes. There is only one thing, but that is not a problem it is more something that you should know before you use it. You can so very clear how and when you used the brush. So the application is very easy, but you need to do it carefully for the best results.

Ik hou gewoon van de romantique collectie. Omdat het allemaal one-coaters zijn en nu ik zo druk ben met mijn stage is het echt perfect! Ik heb op dit moment Emotion, Poetic en Devotion. Ik zou alle andere ook graag willen hebben. Alles is perfect aan de nagellakken. Er is alleen een ding, maar dat is geen probleem maar iets dat handig is om te weten voordat je er mee begint. Je kan heel goed zien hoe en wanneer je het borsteltje gebruikt hebt. De applicatie is heel eenvoudig, maar je moet het wel voorzichtig doen voor het beste resultaat.

I am going to make breakfast... I know I know.. it is way to late.. And then I am going to my work.
With love Melanie


Ik ga ontbijten... Ik weet het ik weet het.. het is al veel te laat.. En dan ga ik zo naar mijn werk.
Liefs Melanie

zondag 10 oktober 2010

Giveaway by Mirannie's Nails

Hi everyone

Hoi allemaal

Since we live in the same city and I know her from my gymnastic lessons, her daugther is in my class, I have to promote her giveaway with pictures. There are 2 prizes check it out on www.miranniesnails.blogspot.com

Omdat we in het zelfde dorp wonen en ik haar ken van mijn gymnastiek lessen, haar dochter traint bij mij, zal ik haar giveaway promoten met foto's er al. Er zijn 2 prijzen, ga snel kijken op www.miranniesnails.blogspot.com

With love Melanie

Liefs Melanie

Essie - Lily Pond

Hi girls

Hoi meiden

Well yesterday we've been watching alot of cats, and if I buy one it will be a British Shorthair. I saw one that I straightway loved, it was grey/blue with a very cute large head :) I want him so bad. But my parents didn't made their decision yet.. So maybe he will be sold when I'll be able to buy one.. I hope they see that this one is the cutest little cat that there is.

Nou we hebben gisteren heel laat nog wat kittens bekeken, en als ik er een mag wordt het een Britse Korthaar. Ik heb een grijs/blauwe gezien en die had zo'n schattig groot hoofdje :) Ik was helemaal verkocht. Maar mijn ouders zijn er nog niet helemaal over uit.. Dus misschien is ie al verkocht tegen de tijd dat ze het weten.. Zucht.. Ik hoop dat ze snel bedenken dat het echt wel heel leuk is zo'n katje.

What also very cute is, is this light pink lacquer of Essie, Lily Pond:

Wat ook heel leuk is is deze licht roze lak van Essie, Lily Pond:
On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

I bought this one as my first Essie. It's a pretty expensive nailpolish, and so I was wondering if I would be very good or that it would be just the same. Alot of people told me that Essie didn't have the greatest colors, but I think Essie make more light and nude shades. So for my outstanding nailpolish I buy China Glaze or O.P.I. and for my natural shades I go to Essie. I still think it is very expensive, but the nailpolish is very good, I have to admit that. I love pinks, and this is not just a normal pink. Sometimes it looks like pink with a little light orange shade in it. I love it. The brush isn't my favorite to be honest. It is pretty short if you compare it to other wellknown brands. But if you take your time it will be fine. Opaque in 2 coats is great. I wore this while I was teaching and when one of the clubs hit my nail a piece of nailpolish broke. But when I repared this the whole next week it didn't chip. So only when you have to use your hands alot it will chip.

Dit was de eerste Essie die ik kocht. Het is een behoorlijk prijzige nagellak, en dus vroeg ik me af of het dan ook van goede kwaliteit zou zijn. Veel mensen vertelde mij dat Essie niet zulke geweldige kleuren had. Maar voor mijn opvallende nagellak ga ik naar China Glaze of O.P.I. en voor de wat meer naturelle kleuren ga ik naar Essie. Ik vind het nog steeds erg duur, maar de nagellak is goed, dat moet ik bekennen. Ik hou van roze, en dit is niet zomaar een roze. Soms zie je er een licht oranje tint in. Ik hou dr van! Het borsteltje is niet mijn favoriet om eerlijk te zijn. Het is best kort als je het vergelijk met andere bekende merken. Maar als je de tijd neemt vormt dit geen probleem. Het dekt in 2 coats. Ik heb dit gedragen toen ik les aan het geven was en een knots kwam op mijn nagel en toen brak een stuk nagellak af. Maar toen heb ik dit thuis gerepareerd en de rest van de week geen enkele chip. Dus alleen als je veel met je handen doet zal het chippen.

And now my judgement about Essie. Should I buy it again? Yes absolutely! I prefer China Glaze more, but Essie is great. I have got a big wishlist with alot of Essies :)

En dan nu mijn oordeel van Essie. Zal ik het nog eens kopen? Ja zeker weten! Ik geef de voorkeur aan China Glaze, maar Essie is ook heel goed. Ik heb een lange wishlist met veel Essies :)

Now I have to go to the birthday of my niece. Stt.. don't tell her already, but my present for her are 3 China Glaze nailpolishes. (Second Hand Silk, Rich And Famous and The Ten Men)

Nu ga ik naar de verjaardag van mijn nichtje. Stt.. niet vertellen, maar mijn cadeautje voor haar bestaat uit 3 China Glaze lakjes. (Second Hand Silk, Rich And Famous en The Ten Men)

Enjoy your sunday!
With love Melanie

Geniet van je zondag!
Liefs Melanie

zaterdag 9 oktober 2010

M56 - Golden Bows

Hi ladies

Hoi meiden

I was searching for everything that has to do with a cat.. I hope I can convince my parents. But also to seriousely show that it is not a pet that is very dependent. Plus that I will be responsible for the cat and they are not. So they are only part of the fun part.. Any suggestions for names?

Alles wat ook maar met een katje te maken heeft heb ik opgezocht.. hiermee hoop ik stiekem dat ik mijn ouders kan overhalen. Maar ook om serieus te laten zien dat het best mee valt. Daar komt bij dat ik verantwoordelijk ben voor het beestje en zij niet. Dus eigenlijk hebben zij alleen maar het leuke gedeelte... Nog suggesties voor namen?

Today Essence Gold Rush with simple nailart. Chic.

Vandaag Essence Gold Rush met een simpele nailart. Chic.
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

Base is Essence - Gold Rush. Very nice lacquer in my opinion. Coverage is very well and it is longlasting, even when I were this to the gym. I stamped with Konad Black. Choose the bows on M56. Nice image plate for hot french manicures. Finished with a topcoat.

Als basis heb ik Essence - Gold Rush gebruikt. Heel fijn lakje naar mijn mening. Dekt goed en blijft lang mooi, ook als ik er mee naar de sporthal ga. Hier heb ik opgestempeld met Konad Black. Gekozen voor de strikjes van M56. Leuke image plate voor gepimpte french manicure.
Afgedekt met een topcoat.

I love simple nailart, like this one. What do you think?
With love Melanie

Zelf hou ik wel van simpele nailart, zoals deze dus. Wat vinden jullie er van?
Liefs Melanie

vrijdag 8 oktober 2010

Orly - Lunar Eclipse

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Three days of internship are already over. It is going so fast, but so well! Everything is working perfect. Everybody wants so work with me on this project. And in such a short time, I become very passionate about it. Sexual Health is a difficult topic for many people, but that's part of the reason why there are so many problems, because people don't want/like to talk about it.
I don't think I can make a big change, but maybe just for the hometown. And if there are some people who would like to do this research for other places it can become very big and effective!

Drie dagen van mijn stage zijn al voorbij. Het gaat zo snel, maar zo goed! Alles loopt zo goed. Iedereen is bereid om mee te werken aan dit project. En in zo'n korte tijd ben ik zo gepassioneerd geraakt. Seksuele gezondheid is een moeilijk onderwerp voor veel mensen, maar dat is een deel van de reden waarom er zoveel problemen bestaan, omdat mensen er niet over willen/durven praten.
Ik denk niet dat ik een grote verandering kan maken, maar misschien wel hier voor mijn geboorteplaats. En als er nog andere onderzoekers zijn die dit onderzoek op andere plaatsen zouden uitvoeren kan dit heel groot en effectief worden!


Today a gorgeous glitter lacquer of Orly, Lunar Eclipse:

Vandaag een prachtig glitter lakje van Orly, Lunar Eclipse:

On the photo 3 coats, click to enlarge.

Op de foto 3 coats, klik om te vergroten.

This collectie is amazing, absolute! This is maybe the less interesting one, but it is not boring at all! It is blue with a light blue duochrome, but this is sometimes hard to see. I like it when you can see direct that it is a duochrome. But the glitter is fantastic! To stare endlessly! If you take a look at the picture you see that when the light disappears it will become much darker. Removing is done with alluminium foil!

Deze collectie is echt waanzinnig, absoluut! Deze is misschien het minst interessant, maar zeker niet saai! Het is blauw met een lichtere blauw duochrome, en vandaar is ie soms wat lastig te zien. Ik hou er vooral van als het duidelijk is dat het duochrome is. Maar de glitter is fantastisch! Echt om eindeloos naar te staren! Op de foto zie je goed dat zodra het licht weg valt het meteen een heel stuk donker is geworden. Verwijderen doe ik met alluminium folie en dan gaat het prima!

Don't forget to vote on my poll of the month and if you feeling lucky enter my giveaway (click here)
With love Melanie


Vergeet niet om te stemmen op mijn poll van deze maand en als je nog kans wilt maken op Essence lakjes doe dan mee met mijn giveaway (klik hier)
Liefs Melanie

woensdag 6 oktober 2010

Miss Helen - 22

Hi everyone

Hoi allemaal

I'm exhausted! My first day intership was super! Absolutely as I expected it. Alot of freedom and everything just in my hands. If I do it wrong, everything will be wrong. If I'm doing it the right way, everything will be oke. I really enjoyed it and I really can picture myself doing this everyday. Tomorrow I have another interesting day, because I will visit the source of my research. I have my own ideas about it, but it is always good to check it out.

Ik ben uitgeput! Mijn eerste dag van mijn stage was super! Absoluut zoals ik het verwacht had. Veel vrijheid en alles ligt echt in mijn handen. Als ik het fout doe, dan is het fout. Doe ik het goed dan komt alles ook goed. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en ik kan me het wel voorstellen voor later. Morgen weer een interessante dag, want dan ga ik de bron van mijn onderzoek bezoeken. Ik heb er zo mijn eigen ideeen over, maar het is altijd goed om het in het echt te bekijken.

I can't do much more today, so no long post today. Miss Helen:

Ik kan gewoon het niet opbrengen om nog een lang stuk te schrijven dus vandaar dit lakje van Miss Helen:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

In the bottle it looks purple, but on your nails it will be more brown.. a little strange. But it's opaque, but not brilliant. That's what you pay for, so you don't lose alot. It is not bad nailpolish, but the color is just completely different then you expect when you buy the bottle.

Het lijkt paars in het potje, maar op je nagel is het meer bruinig.. een beetje apart. Dekt wel aardig, maar is niet brilliant. Daar betaal je dan ook naar, dus veel verlies je niet. Het is geen slechte nagellak het is alleen totaal niet de kleur zoals je hem verwacht als je het flesje koopt.

I am really looking forward to the next period! Are there others who do an internship at this time?

Ik kijk erg uit naar de komende periode! Zijn er nog andere die op dit moment ook hun stage slapen?

Good night everyone!
With love Melanie

Slaap lekker allemaal!
Liefs Melanie

dinsdag 5 oktober 2010

Sunshine Award!

Hi everyone

Hoi allemaal

I received a Sunshine Award from
Kamilla from Poland! Thank you!

Ik heb een Sunshine Award gekregen van Kamilla uit Polen! Dank je wel!
The Rules:
1. Save this image above and post it on your own blog.
2. Pass the award to 12 fellow bloggers.
3. Link the nominees.
4. Let nominees know they have won this award by commenting on their blog.
5. Share the love and link to the person you received this award from.

De Regels:
1. Sla deze afbeelding hier boven op en post hem op je eigen blog.
2. Stuur deze award door naar 12 mede-bloggers.
3. Link naar de genomineerden
4. Laat de genomineerden weten dat zij deze award hebben gewonnen door commentaar te geven bij hun blog.
5. Deel de liefde en link naar de persoon van wie je deze award hebt ontvangen.


The nominees are/ de genomineerden zijn:
1.
Ivana
2. Concrete and Nailpolish
3. Konad-licious
4. Mirannies Nails
5. (Squoval)Licious
6. Nails by Asami
7. Candy Coated Tips
8. Tassa's Blog
9. Niki's Nails
10. Short and Sweet Nails
11. Also Known As...
12. Frazzle and Aniploish

With love Melanie

Liefs Melanie

Gabrini - 380

Hi girls

Hoi meiden

I´m sorry I didn´t post yesterday, but I was a my friends house in Amsterdam and we really had a nice day. She has got a little cat named leo. It´s so small and so cute! And I always wanted a cat, but my parents don´t really like them. So I made a deal, when I move out I get a cat. But I really know what kind of apparment I would like and that is to expensive for me now. So that means no cat in the next few months-years. And yesterday I came back and I tried it again. And to my surprise they want to think about it! So maybe I get a little cat soon! O I really hope so! I checking out names already. Do you have any good ideas?

Sorry dat ik gisteren niet gepost heb, maar ik was bij een vriendin in Amsterdam en we hebben een hele gezellige dag gehad. Ze heeft een kitten Leo. En hij is nog zo klein en zo schattig! En ik heb altijd al een kat gewild, maar mijn ouders houden er niet zo van. Dus ik had een deal gesloten, zodra ik op mezelf zou gaan wonen zou ik een katje krijgen. Maar ik weet heel goed naar wat voor een appartement ik op zoek ben en dat is echt nog te duur op dit moment. Dus dat betekend de komende maanden/jaren geen kat. En gisteren kwam ik thuis en heb ik het opnieuw geprobeerd. En tot mijn verbazing wilde ze er wel serieus over na denken! Dus misschien krijg ik binnenkort een kitten! Ow ik hoop het zo! Ik ben al op zoek naar leuke namen. Hebben jullie nog goede ideeen?

Back to the nailpolish. I want to show you Gabrini a brand from Greece. This is the first one I bought just to try. And you will know why I bought 9 others of this brand!


Terug naar de nagellak. Ik wil jullie vandaag Gabrini laten zien een merk uit Griekenland. De eerste die ik kocht om uit te proberen. En je zal uitvinden waarom ik er nog 9 gekocht heb!

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

These nailpolishes were 1,50 euro. And they look good. So I tried this on in my hotel and it was a very nice nailpolish. The application was oke and even when I swim with it it still remain very well on my nails. It's not the most spectaculair color, but oke. Like to have it.

Deze nagellakjes waren 1,50 per stuk. En de zien er goed uit. Dus ik probeerde deze in mijn hotel en het was een hele aardige nagellak. De applicatie was oke en zelfs na het zwemmen bleef de nagellak goed op mijn nagels. Het is geen spectaculaire kleur, maar goed. Vind het leuk dat ik hem heb.

Do you have any nailpolishes of Gabrini?

Hebben jullie nagellak van Gabrini?

Tomorrow my internship will start, I have no idea how bussy I will be, so maybe I can only blog in the weekend and maybe I can blog just like now almost everyday.
With love Melanie


Morgen begint mijn stage, en ik heb geen idee hoe druk het gaat worden. Dus misschien kan ik alleen nog bloggen in het weekend, maar misschien kan ik ook gewoon doorgaan zoals nu bijna elke dag.
Liefs Melanie

maandag 4 oktober 2010

Giveaway by Candy Coated Tips

Hi girls

Hoi meiden

This late at night in Holland, but I'm still awake, and if you are still awake too (or you read this in the morning ofcourse) check out this fun giveaway: www.candycoatedtips.blogspot.com

Het is al middennacht in Nederland, maar ik ben nog steeds wakker, en als je ook nog wakker bent (of dit sochtends leest natuurlijk) kijk dan even voor deze leuke giveaway: www.candycoatedtips.blogspot.com

With love Melanie

Liefs Melanie

zondag 3 oktober 2010

NFu-Oh - 53

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

Today I want to show you a nailpolish that really impressed me. NFu-Oh - 53:

Vandaag wil ik jullie een nagellak laten zien die echt een indruk op me heeft gemaakt. NFu-Oh - 53:
4 coats on the photo, click to enlarge.

4 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is a opal nailpolish. It has got a light blue base with blue and pink flakies. As you can see on the photo it is not opaque on itself. But over other nailspolish, all kinds of blue it is really stunning. I used 4 coats to see if I wouldever be opaque, but I don't think it will happen. So I will not wear this without an other base color. But I personally think it is important to show people how it look on its own. Application is very easy, didn't have problems with that. Drying time is also fast and the effect is just gorgeous! For removing I used alluminium foil and then you don't have any problems with this one.

Het is een opal nagellak. Het heeft een licht blauwe basis and blauwe en roze flakies. Zoals je kunt zien dekt deze lak niet van zichzelf. Maar over andere nagellak, alle soorten blauw, is het echt geweldig mooi. Ik heb hier 4 coats gebruik om te kijken of het ooit zou dekkend, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus ik zal deze ook niet dragen zonder een andere basis kleur. Maar persoonlijk vind ik het belangrijk om mensen te laten zien hoe een nagellak er uitziet op zichzelf. De applicatie is heel goed en simpel, ik had er geen problemen mee. De droogtijd is ook snel en het effect is echt geweldig! Voor het verwijderen gebruik ik alluminium folie en dan is er geen probleem hiermee.

At last I want to note that the bottles are even as beautiful as the nailpolishes itself. The bottles are shaped out of dresses with a corset, real pretty!

Als laatste wil ik nog benadrukken dat de flesjes even mooi zijn als de nagellak zelf. De flesjes zijn in de vorm van jurken met een korset, super mooi!

Vote on the poll today and enter my giveaway (
click here).
Have a nice day!
With love Melanie

Stem op mijn poll vandaag en doe mee met mijn giveaway (klik hier).
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

zaterdag 2 oktober 2010

China Glaze - Pool Party

Hi everyone

Hoi allemaal

Today I had to give my training first and after that we went to Amsterdam to get our new dresses for the club. They are super pretty and the best part is that noday in this region has got such beautiful dresses. Nice hot colors.

Vandaag heb ik eerst lesgegeven en daarna zijn we naar Amsterdam geweest om onze nieuwe pakjes voor de vereniging. Ze zijn waanzinnig mooi geworden en het leukste is dat niemand in onze regio zulke mooie clubpakjes heeft. Lekker felle kleurtjes.

Just like my nailpolish today! China Glaze - Pool Party

Net als mijn nagellak vandaag! China Glaze - Pool Party
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is so amazing! I like prominent colors and nobody can miss this one. So hot red/pink! I expected to be more pink, but this wasn't bad either. If you take a look at the bottle it looks lighter, but it will turn out a little darker on the nail.

Dit is toch zo geweldig! Ik hou van opvallend en dit is echt niet te missen. Zo fel rood/roze! Ik verwachtte een meer roze tint, maar deze veel absoluut niet tegen. Je kan zien in het flesje lijkt de kleur lichter, maar dat wordt dus wat donkerder op de nagel.

Maybe it is not very suitable for fall/winter, but I don't really care. I look at my cabinet and I think want I would like that day, and that's how I choose my colors. Not per season or whatever, but I like to match the colors with my outfits.

Misschien niet helemaal geschikt voor de herfst/winter, maar ik hou daar niet zo erg rekening mee. Ik kijk naar mijn kast en dan denk ik oke waar heb ik vandaag zin in, en zo kies ik mijn kleurtje uit. Niet per seizoen ofzo, maar ik hou er wel rekening mee wat voor een kleding ik aan trek.

I saw that tonight Finding Nemo would be on tv this evening. I didn't see that movie for so long, but I really love Pixar movies.

Ik zag dat vanavond Finding Nemo op tv komt. Die heb ik al zoolang niet gezien, maar ik hou echt van de Pixar movies.

Don't forget to enter my giveaway (click here).
Enjoy your evening.
With love Melanie


Vergeet niet om je in te schrijven voor mijn giveaway (klik hier).
Fijne avond allemaal.
Liefs Melanie