Volgers

woensdag 30 juni 2010

M02 Black Stars

Good morning everyone,

Goeiemorgen allemaal,

Yesterday I recieved my first order of TransDesign. 18 super cool new laquers. Alot of pink, but also yellow, blue, turquoise and many more. I tested them and they were all gorgeous. Soon I'll swatch them.

Gisteren heb ik mijn eerste bestelling bij Trans Design binnen gekregen. Of te wel: 18 super gave nieuwe lakjes. Veel roze, maar ook een gele, blauw, turkoois echt van alles zit er tussen. Ik heb ze allemaal al snel uitgetest en geen een viel er tegen. Ik zal ze uiteraard ook swatchen binnenkort.

Today I want to show you how you can make 'something' of a very ugly nailpolish. That's why I used my most ugly laquer Etos 016:

Voor vandaag wilde ik eventjes laten zien hoe je van een lelijk oorsmeer lakje toch nog 'iets' kan maken. Daarom heb ik vandaag mijn meest lelijke lakje gebruik Etos 016:

Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

I used Konad Black for stamping and the result isn't pretty, no absolutely not. But the black stars distract from the ugly laquer. It would even better if only the tip would be stamped, then you could cover how bad it covers. If you use stamping nailart, I personally believe that you should see the result easily. That works for this one.

Ik heb er met Konad Black op gestempeld en het resultaat is niet waanzinnig, nee absoluut niet. Maar de zwarte sterretjes leiden af van het verschrikkelijke lakje. Het zou nog beter zijn als alleen de tip gestempeld was, dan zou het minder opvallen hoe slecht het dekt. Als er gestempeld wordt vind ik wel dat de stempels op moeten vallen. En dat is hier het geval.

If you want to remake this one you need M02, Konad special nailpolish Black and base- and topcoat.

Als je deze na wilt maken heb je image plate M02, Konad special nailpolish Black en base- en topcoat nodig.

Tomorrow is my test and then I can finally enjoy the sun!
With love Melanie

Morgen mijn tentamen en daarna alle tijd om te genieten van het zonnetje!
Liefs Melanie

maandag 28 juni 2010

S04 Feng Shui

Aahh what a game! And we won! Oke the last goal is a pity, but we are through to the next round! Woehoe!

Aahh Wat een wedstrijd! En dan ook nog eens gewonnen! Beetje van dat laatste tegendoelpunt, maar ach we zijn door naar de kwartfinales! Woehoe!

Today not an orange laquer that will fit the day, but a Konad creation that I promised you.

Vandaag geen toepasselijk oranje lakje, maar wel een Konad creatie die ik nog beloofd had tijdens mijn tentamens.
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

There aren't many colors that will fit this grey blue nailpolish, but Pastel Violet is doing great.
I don't like it if people have to do a lot of effort to see what is on your nails. That's why I only use colors that really match each other. This one is relax but visible.

Er kunnen niet veel verschillende kleuren op deze grijs blauwe lak gestempeld worden, maar Pastel Violet doet het prima.
Ik vind het nooit zo leuk als mensen eerst heel moeilijk op je nagels moeten kijken wat er op staat. Daarom wil ik alleen duidelijke kleuren over elkaar. En dit is rustig en duidelijk zichtbaar.


Plus of course the whole idea that this nailpolish is taking care of my Feng Shui and a Chinese sign for 'prosperity'. That might help during tests.

Plus natuurlijk het idee dat dit lakje voor Feng Shui zorgt en een Chinees tekentje voor 'voorspoed'. Dat zou wel eens een steuntje in de rug kunnen zijn tijdens tentamens.

I like Chinese signs anyway. They are little and with details and that why I like image plate S04 so much, 7 nice signs that I will surely show you sometime.

Ik vind Chineze tekentjes sowieso leuk. Ze zijn klein en gedetailleerd en daarom vind ik image plate S04 zo leuk, 7 leuke tekentjes zien we ongetwijfeld nog langs gaan komen hier.

3,5 days and the I have my holiday. Nice thought, but I still need to work a bit.
Have a nice evening!
With love Melanie

Nog 3,5 dag en dan zomervakantie! Zalige gedachte, maar nu nog even aan de bak.
Fijne avond!
Liefs Melanie

zondag 27 juni 2010

Etos - 016

Good afternoon everybody,

Goedemiddag iedereen,

Enoying the sun?
Today a yellow nailpolish, matching with the weather.
Etos:

Lekker van het zonnetje aan het genieten?
Vandaag een geel lakje, wat mooi past bij het mooie weer.
Etos:

On the photo 4 coats, click to enlarge.

Op de foto 4 coats, klik om te vergroten.

This is Etos #016 and it is.. horrible... Ow dear, if you look at the bottle it seems to be a nice blasting yellow color. And I love blasting colors and it is a cheap one. Until you put it onto your nails.. A girl in my class defined it as 'earwax on the nails'. Not really a must have.

Dit is Etos nummer 016 en het is... verschrikkelijk... Ow hemel, als je naar het flesje kijkt dan ziet het er echt lekker knalgeel uit. En ik hou van felle kleuren en tja voor de Etos prijs hoef je het ook niet te laten. Tot dat je het op je nagels smeert.. Een meisje van mijn les omschreef het als 'oorsmeer op je nagels'. Niet echt een aanrader dus.

But in case you like it here some positive and negative points:
Positive are that it applies nice, quicker drying. Stamping is fine.
Negative are the overall result, for the result on the photo you need at least 4 coats and I didn't look like it is ever going to cover. It dries 'into your nails'. I just looks like the nailpolish is going into your nails, not really nice to look at. Removing went pretty well after so many coats.

Maar voor het geval je het toch wat vind de voor- en nadelen eventjes op een rijtje:
Voordelen zijn dat het lekker smeert en snel droogt. Je kan er ook prima op stempelen.
Nadelen zijn het overall resultaat, voor het effect op de foto heb je minstens 4 coats nodig en het zag er niet naar uit dat het bij meer coats wel dekkend zou zijn. Het droogt 'in je nagels'. Het lijkt net of de lak in je nagels trekt, niet echt een lekker gezicht. Verwijderen ging wel verbazingwekkend makkelijk na zoveel coats.


I don't like it at all, but if you want it you have to visit the Etos. I can't really say something about other nailpolishes of Etos, because some are one-coaters and others are horrible as this one. That makes it complicated. You can't say that they are all good or all bad.

Tja ik vind het dus echt helemaal niets, maar mocht je hem toch willen hebben dan moet je bij de Etos wezen. Ik vind overigens dat de Etos veel verschillende kwaliteit lakjes verkoopt. Zo is de ene een one-coater en de volgende zoals hierboven niet om aan te zien. Dit maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. Zo kan ik dus niet van te voren zeggen van nagellak van de Etos goed is of juist niet.

I'm going to study some more, 4,5 days and then I'm done.
With love Melanie

Ik ga verder met leren. Nog 4,5 dag en dan ben ik klaar.
Liefs Melanie

vrijdag 25 juni 2010

O.P.I. Suzi Says Feng Shui

Hi everyone

Hoi allemaal

What a day... what a day... I just finished my statistics test and I worked months for that, toke extra classes and the pressure was huge. But I think I did a good job. Now still got nerves for the result.

Zo wat een dag zeg... wat een dag... Ik had vandaag mijn statistiek tentamen en daar heb ik maanden voor geleerd, bijlessen voor gevolgd en de druk was enorm hoog. De spanning dus ook, maar het is me volgens mij goed afgegaan vandaag. Nu dus weer spanning om de uitslag.

To keep myself relax I choose for the next laquer of O.P.I.:

Om mezelf rustig te houden heb ik gekozen voor het volgende lakje van O.P.I.:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Suzi Says Feng Shui, I love the name because it is very relax and then pretty blue. The most blue nailpolishes are blasting and very outstanding, but in this one there is some kind of grey shade that makes it calm. I thought tests, stress, now I can use some Feng Shui :p If it helped.. I don't know, but I hope I made it well!

Suzi Says Feng Shui, de naam vind ik al heerlijk rustgevend en dan zo mooi blauw. De meeste blauwe nagellak zijn knallend en zeer opvallend, maar hier zit een soort grijzige gloed in wat het rustig maakt. Ik dacht tentamens, stress, dan kan ik wel wat Feng Shui gebruiken :p En of het geholpen heeft of niet, of dat het gewoon door het harde leren komt, geen idee, als ik het maar gehaald heb!

As you could read above I am very enthusiastic about this laquer. The laquer of O.P.I. is great. Let me put it this way, when you used O.P.I. you don't want anything else anymore. The name is nice invented and it match well with the color. Long lasting and it gives a calm expression, but they have to notice you!

Zoals jullie al kunnen opmaken uit het bovenstaande stukje ben ik razend enthousiast over dit lakje. De lak van O.P.I. is echt waanzinning. Laat ik het zo zeggen, niets smeert meer zo lekker als je ooit O.P.I. hebt gebruikt. De naam van de lak is weer leuk bedacht en het matcht goed met de kleur. Het houdt goed lang en het geeft een rustige uitstraling, maar het valt wel op!

For my test I made Chinese signs with 'prosperity'. You can't bring enough luck. Soon I will show you the result, because I didn't took a picture of it yet.

Voor mijn tentamen had ik hier nog Chinese tekentjes met 'voorspoed' op gestempeld. Je kan nooit genoeg geluk meebrengen hé. Binnenkort zal ik deze laten zien, want ik heb er nog geen foto van gemaakt.

Disadvantages? There aren't many colors that fit for stamping on this one, but without stamping I still love this laquer. So it is a semi-disadvantage.

Nadelen? Er kunnen niet zoveel kleuren opgestempeld worden, maar gewoon zo zonder stempels vind ik het ook al een prachtige nagellak. Dus is het een beetje semi-nadeel.

I'm very tired, so I will make tea and a XL bucket with popcorn and I will be on the couche this evening. Tomorrow evening swatching-time :)
Enjoy your evening. Enjoy the sun. Hopefully you planned a lot of nice things for this weekend.
With love Melanie


Mijn ogen vallen bijna dicht zo moe ben ik. Ik ga lekker met een pot thee en een XL emmer popcorn op de bank liggen vanavond. Morgenavond weer swatchen :)
Hele fijne avond iedereen. Geniet van het zonnetje. Hopelijk hebben jullie leuke dingetjes gepland.
Liefs Melanie

donderdag 24 juni 2010

Miss Helen - 25

Hi everybody

Hoi allemaal

So I just had my first (of three) tests. I don't know if I made it, but I expected to be more difficult. I hope I can tell in 2-3 weeks that I made it. Tomorrow my second test, a very hard one, a lot of nerves and today doing the last study things and hope for the best. Wish me luck! It helpt for today!

Zo ik heb net de eerste (van de drie) tentamens gehad. Ik weet niet of ik hem gehaald heb, maar ik had hem moeilijker verwacht. Dus ik hoop over 2-3 weken te kunnen vertellen dat ik hem gehaald heb. Morgen nog een tentamen, maar dat is echt een moeilijke, dus veel zenuwen en vandaag nog eventjes hard leren en dan het beste hopen voor morgen. Duimen jullie weer? Het hielpt voor vandaag ook!

And then now Miss Helen, it is sold by Hema and isn't really expensive:

En dan nu Miss Helen, te koop bij de Hema en is niet al te duur:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

As you can see above Miss Helen 25. It is a brown laquer with a golden shimmer. But in the picture you can't really see the shimmer. It is really a color you have to love to like it. And it has to fit your skincolor. Then it can be a nice laquer. Natural with a shimmer.

Zoals jullie zien hierboven Miss Helen 25. Het is een bruine shimmer met een goude glans. Al is die glans moeilijk te zien in de foto. Het is echt een kleur waar je van moet houden om het mooi te vinden. En het moet bij je huidskleur passen. Dan is het best een aardig lakje. Neutraal met een glansje.

Positive points are that it is cheap, applies well, covering is good, long lasting, beautiful shimmer and you can stamp well on it.
Negative points are that it has to fit you and the removing part is tricky.
Overall a good nailpolish.

De voordelen zijn dat het goedkoop is, het lekker smeert, het goed dekt, vrij lang blijft zitten, mooie glans en er kan wel aardig opgestempeld worden.
De nadelen zijn dat het wel echt bij je moet passen en het verwijderen is lastig.
Overall een goede nagellak.


Now I'm going back to my notes, lectures, summaries and books.
Don't forget to wish me luck tomorrow ;)
With love Melanie

Nu ga ik me weer storten op mijn berg aantekeningen, colleges, samenvattingen en boeken.
Morgen niet vergeten te duimen he ;)
Liefs Melanie

woensdag 23 juni 2010

Essence - Space Queen

Good afternoon everyone,

Goedemiddag iedereen,

O so nice the sun and the high temperature! Unfortunately I have to stay inside because tomorrow will start my tests, difficult stuff. So no sun for my this week. 1 july is the last one and then I'll have a nice holiday.
Today a cheap brand that you can buy by Kruitvat (Holland) Essence:

Ow heerlijk he dat zonnetje en die hoge temperatuur! Helaas zit ik nog binnen want morgen beginnen mijn tentamens, pittige stof. Dus voor mij nog eventjes geen zon de komende week. 1 juli is de laatste en daarna heb ik lekker vakantie.
Vandaag een goedkoop merk wat gewoon bij de kruitvat te koop is Essence:


On the photo 2 coats, click to enlarge.

Op de foto 2 coats, klik om te vergroten.

Space Queen is a transparant laquer with glitter in many colors. This is nice because you can were it like on the photo or you can wear in on a other nailpolish. I will show you that soon so you can see the celebratory effect.

Space Queen is een transparante lak met glittertjes in vele kleuren. Het leuke hiervan is, is dat je het gewoon zo kan dragen zoals op de foto, maar ook over andere lakjes heen. Dat zal ik binnenkort wel een keer swatchen en dan kan je zien wat een leuk feestelijk effect het geeft.

I'm personally happy with this nailpolish. It applies nicely, the glitters are good and I is pretty long lasting for a laquer of Essence. A annoying point is the removing part. Because of the glitters the wad of cotton wool will tear out and there allways stay some glitters behind that you can't remove. But this is happing with almost al the nailpolishes that contains glitter.

Zelf ben ik best tevreden over de nagellak. Het smeert wel aardig, de glitters vallen goed op en het houdt vrij lang voor een nagellak van Essence. Een irritant nadeel is het verwijderen. Door de glitters scheuren je watjes en de glittertjes blijven altijd wel ergens achter. Maar dit zal je bij veel nagellak hebben met glitters.

There is a rumour and I like to speak out my opinion against it. The laquers of Essence are sold for 1,29, but a low price doesn't always have to mean bad quality. I mean, ofcourse is the quality not as good as China Glaze of O.P.I., but for this amount of money it's good enough.
I hear some people say that it dries to fast, but I paint my nails with a normal speed and I never experienced this problem. My conclusion is that I think it is an good sugestion to start a collection of if you are young and you don't have much to spend.

Ik wil wel eventjes een gerucht uit de wereld helpen. De lakjes van Essence zijn maar 1,29, maar de lage prijs wil niet altijd zeggen dat de kwaliteit minder is. Ik bedoel, het is uiteraard een kwalitatief minder lakje dan China Glaze of O.P.I., maar voor het geld is de kwaliteit best goed. Ik hoor sommige mensen klagen over het feit dat het te snel opdroogt, maar ik lak mijn nagels niet razend snel en ik heb hier nog nooit last van gehad. Dus de conclusie is dat ik het toch een aanrader vind, zeker als begin van je collectie of als je jong bent en je gewoon nog niet zoveel geld te besteden hebt.

Soon I'll make a swatch of Space Queen in combination with an other laquer.
For now I wish everybody a nice day, enjoy the sun and wish me good luck for tomorrow ;)
With love Melanie

Binnenkort zal ik een swatch maken van Space Queen over een andere nagellak.
Voor nu iedereen een fijne dag, geniet van de zon en duim alsjeblieft morgen voor me ;)
Liefs Melanie

zondag 20 juni 2010

M36 Holographic Butterflies

Hello everybody,

Hoi allemaal,

For everyone who is now not watching Brazil-Ivory Coast, this swatch. The first were I used Konad Stamping Nailart.

Voor iedereen die nu niet naar Brazilië-Ivoorkust aan het kijken is een swatch. De eerste waarbij ik gebruik heb gemaakt van Konad Stamping Nailart.
Click to enlarge.

Klik om te vergroten.

As you can see I used IDK of China Glaze. This laquer is beautiful of itself, so I don't think it need any stamping on it. That is the reason why I used a small image. I also choose for the special blue nailpolish because this is matching well with the color that are in IDK. Important is that you use a topcoat. This is a protection for damage, but it also makes the nailpolish and the special nailpolish as one.

Zoals jullie zien heb ik gebruik gemaakt van IDK van China Glaze. Deze lak is van zichzelf al erg mooi dus ik vind het niet echt nodig om er ook nog eens op te stempelen. Dus vandaar dat ik een klein plaatje heb uitgekozen. Ook heb ik gekozen voor de speciale blauwe stempellak omdat deze kleur goed matcht met de kleuren in IDK. Belangrijk is wel dat je een topcoat hierover heen gebruikt. Dit beschermt tegen beschadigingen, maar maakt ook een geheel van de nagellak en de stempellak.

Konad Stamping Nailart is really a nice suggestion. It is, after some practice, not difficult and the possiblities are endlessly with images, colors and combinations of these.
With love Melanie

Konad Stamping Nailart is echt een aanrader. Het is, na wat oefening, niet moeilijk en er zijn oneindig veel mogelijkheden met plaatjes, kleurtjes en combinaties van deze.
Liefs Melanie

zaterdag 19 juni 2010

China Glaze - Coconut Kiss

Good evening everyone,

Goedeavond iedereen,

A quicky between all the activities.
A nailpolish of China Glaze:

Even een korte swatch tussen alle werkzaamheden door.
Een nagellak van China Glaze:


2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

As you can see it is a wonderful deep purple color, even if you don't like purple on your nails you still have to admit that this is a beautiful color.

Zoals jullie kunnen zien is het een prachtige diepe paarse kleur, ook al hou je niet van paars op je nagels, je moet nog steeds bekennen dat het een mooie kleur is.

There are only benefits about this nailpolish, because it applies very nice. China Glaze has got a very tall brush and this is very skilful. You can reach easily the places that are difficult or the places that you forgot. The covering is fine. If the sun is shining on this laquer it becomes irresistible. Plus that you can stamp on it very well.

Er zitten eigenlijk alleen maar voordelen aan dit lakje, want het smeert erg lekker. China Glaze heeft een mooi lang kwastje en dit is erg handig voor het smeren. Hierdoor kan je ook makkelijk bij plekjes komen waar je moeilijk bij kan of die je per ongeluk hebt over geslagen. Het dekt heel goed. Als de zon op deze lak schijnt is ie helemaal onweerstaanbaar. Plus dat het leuk is om er op te stempelen.

There is only one little point. If you look at the bottle you might think that it is a thick laquer, but it isn't, it is more watery, but that doesn't bring any real problems.
I wish everyone a nice day.
With love Melanie

Een klein puntje is dat als je naar het potje kijkt je denkt dat het een dikke lak is, maar het is vrij waterig, maar dat geeft verder geen problemen.
Ik wens iedereen nog een fijne dag.
Liefs Melanie

vrijdag 18 juni 2010

Catherine Arley - 138

Good afternoon everyone,

Goedemiddag iedereen,

Sometimes you have days that not eveything is going the way you wanted, this is one of those days for me. But don´t be sad, we will review a cheerfull nailpolish and everything looks shinny (orange) again.

Soms heb je wel eens van die dagen dat niet alles gaat zoals je het graag zou willen, nou dit is dus zo'n dag voor mij. Maar niet getreurd, vandaag zullen we een vrolijk lakje bespreken en alles zal er weer stralend (oranje) uit zien.

Today Catherine Arley:

Vandaag Catherine Arley:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I never heard about this brand before. I don't know if it is a big brand of something, but it was a gift from my parents when they came back from their trip around Italy. As you may know.. my favorite colors are definitely pink and... ORANGE! It is an easy laquer to bring on to the nails, it dries nice and fast and there is some metallic shine. If you take a look at the picture it seems to cover badly but because of the shine it doesn't look this way in real life. I think the shine is a big benefit.

Ik had nog nooit van dit merk gehoord. Ik heb geen idee of het een groot merk is of niet, maar het was een cadeautje van mijn ouders toen ze terug kwamen van hun rond reis in Italië. En zoals je misschien wel weet.. mijn favoriete kleuren zijn absoluut roze en... ORANJE! Het is een makkelijk lakje om aan te brengen, het droogt snel en er is een metallic glans. Als je naar de foto kijkt lijkt het echt slecht te dekken, maar op een of andere manier zie je dit niet in het echt en dit komt door de glans. Ik denk dus echt dat dit lakje het van de glans moet hebben.

I have no idea if you can buy it in Holland or on the internet.. but what is more beautiful than a nailpolish that is given to you with love?!

Ik heb geen idee of je dit in Nederland of op internet kan kopen.. maar wat is er nou mooier dan een nagellak die met liefde is gegeven?!

One thing is for sure. Tomorrow our national Dutch team will make sushi out of Japan and I'll support them with my orange manicure!
With love Melanie

Een ding is zeker. Morgen zal het Nederlands elftal sushi maken van Japan en ik zal ze aanmoedigen met mijn oranje manicure!
Liefs Melanie

donderdag 17 juni 2010

Astor - 56

Good afternoon everyone,

Goedemiddag allemaal,

The sun outside is delightful, but unfortunately I have to studie for tests for the next 2 weeks. But obviously I made a swatch for you. This time I will review Astor #56. It's quiet an old laquer. It's was my moms, but she gave it to me. A little while ago I thought that it was a bit a mature color, but when I made this swatch I actually liked it. Here it is:

Zo wat een heerlijk zonnetje, maar helaas moet ik studeren voor tentamens voor de komende 2 weken. Maar uiteraard heb ik tussendoor een swatch gemaakt. Dit keer zal ik mijn mening geven over Astor #56. Het is een redelijk oud lakje. Het was van mijn moeder, maar ze heeft het aan mij gegeven. Een poosje geleden vond ik het lakje nogal ouderlijk, maar toen ik de swatch maakte begon ik het eigenlijk wel mooi te vinden. Hier is het:

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Because it is an old nailpolish the structure is quiet clotted, but I think when you buy it new the structure will be fine. As you can see it is a coral color and it will match all seasons. You can stamp well on it and it is long lasting. The covering is also good, but it doesn't apply so well but I explained that above already. Soon I will show you what I did with stamping nailart.

Omdat het een oude nagellak is is de structuur een beetje klonterig, maar ik neem aan dat als je deze nieuw koopt je hier geen last van zult hebben. Als je naar de foto kijkt zie je dat het een koraal-achtige kleur is en deze match met alle seizoenen. Je kan er prima op stempelen en het blijft mooi lang zitten. Ook dekt het goed, maar de applicatie is minder prettig maar dat heb ik hier boven al uitgelegd. Binnenkort zal ik laten zien wat ik gedaan heb met stamping nailart.

Right now I start reading for my tests.
With love Melanie

Nu duik ik de boeken weer in, want de tentamens komen steeds dichterbij.
Liefs Melanie

woensdag 16 juni 2010

China Glaze - IDK (I Don't Know)

Goodmorning,
In the afternoon I have got to give a difficult presentation, always nice when someone of the group is not doing her job. But I painted my nails with one of the most beautiful nailpolishes on earth. Maybe this day isn't totally ruined by this presention :)

Goeiemorgen iedereen,
Vanmiddag moet ik een moeilijke presentatie geven, altijd fijn als iemand uit de groep zijn werk niet doet. Maar ik heb mijn nagels gelakt met het een van de mooiste nagellak die er bestaat. Misschien is deze dag niet helemaal verpest door deze presentatie :)

This is it the China Glaze IDK (I Don't Know) from the OMG collection.

Dit is het dan China Glaze IDK (I Don't Know) from the OMG collectie.

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I love the name, how do they invent those names! The color is amazing. If you take a look at the picture you can see that it is a holographic laquer, but with less light it will become a peaceful grey/lilac color. BUT when the light comes, everyone has to take a look at your nails, because they can't miss it ;)

Ik hou alleen al van die naam, hoe bedenken ze het he! De kleur is fantastisch. Als je naar de foto kijkt zie je dat het een holografisch lakje is, maar als het licht weg is wordt het een heel rustig neutraal grijs/lila kleurtje. MAAR als het licht er op schijnt, iedereen moet dan gewoon naar je nagels kijken, want ze kunnen het niet missen ;)

Benefits of this laquer are that it is nice and easy to apply and it dries pretty fast. On top of that it is a very calm nailpolish that you can wear anywhere, but with a little extra. The brush of China Glaze is nice tall, but I think that there are many opinions about this, but I see it as a benefit. The laquer last long, but if you want to remove it, it's very easy to do.

Voordelen van dit lakje zijn dat het een mooie kleur heeft het makkelijk aan te brengen is en het best snel droogt. Hier komt bij dat het een rustige kleur is die je overal kan dragen, maar wel met dat kleine beetje extra. Het borsteltje van China Glaze is mooi lang, maar ik denk dat de meningen hierover wisselend zullen zijn, maar ik zie het als een voordeel. De lak blijft lang mooi, maar als je het wilt verwijderen gaat dat erg makkelijk.

Disadvantages.. At this moment I have no comments.

Nadelen.. Op dit moment kan ik niets bedenken.

For now I'll read the report again and hopefully the questions aren't to difficult :)

Nu zal ik het rapport nog eens doorlezen en hopelijk worden er geen moeilijke vragen gesteld :)

Have a nice day everyone.
With love Melanie

Fijne dag allemaal.
Liefs Melanie

dinsdag 15 juni 2010

Artdeco - 262

Hey Everyone,

Hoi Allemaal,

Here is my first swatch of Artdeco.

Hierbij mijn eerste swatch van Artdeco.

I have this polish for a while now and I'm happy with it, but it really has disadvantages. Benefits are that it is a beautiful color and you can stamp well on it. Disadvantages are that you need at least three coats and it still doesn't cover your nail. The laquer is also a bit watery and because of that it dries very slowy.

Ik heb dit lakje voor een poosje nu en ik ben er op zich wel tevreden over, maar het heeft ook echte nadelen. Voordelen zijn dat het een mooie kleur is en dat je er goed op kan stempelen. Nadelen zijn dat je minstens drie laagjes nodig hebt en het dan nog steeds niet dekt. De lak is ook een beetje waterig van structuur en daarom droogt het erg langzaam.

On the photo 3 coats, click to enlarge.

Op de foto 3 coats, klik om te vergroten.

But I still like the color and that's why I keep using it, but if you want to you need alot of time.

Maar ik vind het een mooie kleur en daarom zal ik hem ook wel blijven gebruiken, maar als je het wilt heb je wel veel tijd nodig.

With Love Melanie

Liefs Melanie

First Blog

Hey Everybody,
I'll start with introducing myself.
My name is Melanie, 21, live in The Netherlands, student Health Science and hobbies are ritmic gymnastics, sports, teaching, reading, traveling and ofcourse the nailpolish.

Hoi Allemaal,
Om te beginnen zal ik mezelf even voorstellen.
Ik ben Melanie, 21 jaar, woon in Nederland, student gezondheidswetenschappen en mijn hobby's zijn ritmische gymnastiek, sporten, lesgeven, lezen, reizen en natuurlijk de nagellak.

I've always liked to paint my nails, but since a few months I extend my collection. And I have an endless wishlist!
Recenty I had a lot of reactions about my nails and I decided to report about it.
From now on I will review different kinds of nailpolish inc. swatch.
Brands I would like to have and which I would like to review are:

Het lakken van m'n nagels heb ik altijd wel leuk gevonden, maar pas sinds een paar maanden ben ik echt mijn collectie aan het uitbreiden, en ik heb dus ook eindeloze verlanglijstjes!
Ik kreeg de laatste tijd overal zoveel reactie over mijn nagels dat ik besloot het bij te gaan houden. Dus vanaf vandaag zullen hier verschillende soorten nagellak besproken worden inclusief een review en swatch.
Merken die ik heb/wil hebben en wil gaan bespreken en laten zien zijn:

- Artdeco
- Astor
- BB Couture
- Bourjois
- Casuelle
- Catherine Arley
- China Glaze
- Color Club
- Diamond Cosmetics
- Essence
- Essie
- Etos
- Fingerpaints
- Gabrini
- Hema
- Lippmann
- Maybelline
- Milani
- Misa
- Miss Helen
- New York
- NFu-Oh
- Nicole By O.P.I.
- Nubar
- O.P.I.
- Orly
- Regular Konad
- Rimmel
- Sally Hansen
- Sephora By O.P.I.
- Shengji
- Sinful
- Zoya

And more!

En wie weet welke er nog meer bij komen!

I also like to use stamping nailart from Konad. I'll make swatches of them too with examples of colour combinations with regular nailpolish. Which match and those who doesn't.
See you soon!
With Love, Melanie

Ook gebruik ik stamping nailart van Konad, hiervan zullen er ook swatch's komen en bijvoorbeeld welke kleuren stempellak je het beste op reguliere nagellak kan doen en welke niet.
Tot snel allemaal!
Liefs Melanie