Volgers

dinsdag 30 november 2010

Poll 4#

Hi girls

Hoi meiden

Here are the results of this months poll. They are not very surprizing, but still interesting.
72% of the readers don't like sheer nailpolish, that means that 28% like them. I belong to the small group, because I really think that sheer nailpolish is useful in combination with other nailpolishes. But on their own... naa.. then I don't like them so much.

Hier zijn de resultaten van de poll van afgelopen maand. Het is niet erg verassend, maar toch interessant.
72% van de lezers vindt sheer nagellak niet mooi, dat betekend dat 28% het we lmooi vind. Ik behoor tot de kleine groep, want ik denk echt dat sheer nagellak een aanvulling kan zijn op andere nagellak. Maar op zichzelf.. naa.. dan vind ik ze niet zo leuk.

Thanks for voting.
Don't forget to vote this month!
With love Melanie

Dank je wel voor het stemmen.
Vergeet niet deze maand weer te stemmen!
Liefs Melanie

maandag 29 november 2010

Diamond Cosmetics - Cameo

Hi girls

Hoi meiden

Did you enjoyed your weekend?

Hebben jullie een leuk weekend gehad?

Today everybody has got to go to work and I am going to do something very important to my research, because the results and conclusion are almost ready!

Vandaag moet iedereen weer aan het werk en ik ga iets belangrijks doen voor mijn onderzoek, want de resultaten en de conclusies zijn bijna klaar!

Today I want to show you Cameo of Diamond Cosmetics.

Vandaag wil ik jullie Cameo van Diamond Cosmetics laten zien.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is just a great nailpolish! I love the color because it is soft and sweet but not to pink. As you all know I love Diamond Cosmetics. It is pretty cheap, it has got a great structure, it dries fast, it is always pretty no matter what color and it (as far as I experienced) is also opaque, removing is a piece of cake and it is long lasting. Important to me, it is sold in Holland. (
http://www.boozyshop.nl/)

Dit is gewoon een geweldige nagellak! Ik hou van de kleur want het is zacht en lief, maar niet te roze. Zoals jullie allemaal weten ben ik gek op Diamond Cosmetics. Het is best goedkoop, het heeft een goede structuur, het droogt snel, het is altijd mooi maakt niet uit welke kleur het is en het (zover ik nu kan beoordelen) altijd dekkend, verwijderen is super simpel en het blijft mooi lang zitten. Belangrijk oor mij, het wordt verkocht in Nederland. (http://www.boozyshop.nl/)

I have to go on!
See you tomorrow!
With love Melanie


Ik moet weer verder!
Tot morgen!
Liefs Melanie

zondag 28 november 2010

Sinful Colors - I Miss You

Dear readers

Lieve lezers

I hope you all enjoy your weekend. Last friday I celebrate my birthday with friends and it was very nice. I like to come together with my friends, but in these times it can be hard, because all of my friends are succesfull with their jobs and studies so it is difficult to find the time to meet. But when we meet it is always alot of fun!

Ik hoop dat jullie allemaal een leuk weekend hebben gehad. Afgelopen vrijdag heb ik mijn verjaardag gevierd met vrienden en het was erg gezellig. Ik vind het erg leuk om samen te zijn met mijn vrienden, maar in deze tijden kan het soms zo moeilijk zijn, want iedereen van mijn vrienden zijn succesvol met hun werk of studies. En dan is het zo moeilijk om tijd te vinden om af te spreken. Maar wanneer het mogelijk is is het altijd erg gezellig!

Today I want to show you a nailpolish of Sinful Colors:

Vandaag wil ik jullie een nagellak van Sinful Colors laten zien:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is absolutely a nailpolish with alot of glitter and I love that. It really shines, so pretty. But I have to say that there are more beautiful glitter nailpolishes in the world then this one. Application is oke and removing with foil is easy as always. Maybe I will wear it again, or maybe over another nailpolish.

Het is absoluut een nagellak met veel glitter en daar hou ik van. Het glittert het erg mooi. Maar ik moet zeggen dat er mooiere glitter nagellakken bestaan dan deze. De applicatie is oke en het verwijderen met folie is altijd makkelijk. Misschien draag ik het nog eens, of misschien over een andere lak.

What is your experience with glitter nailpolishes of Sinful Colors?
With love Melanie

Wat is jouw ervaring met glitter nagellaken van Sinful Colors?
Liefs Melanie

vrijdag 26 november 2010

China Glaze - 2NITE

Goodmorning girls

Goedemorgen meiden

Tonight I will celebrate my birthday for the last time this year, but it's going to be good, I feel it!
Vanavond zal ik mijn verjaardag voor de laatste keer vieren dit jaar, maar het wordt vast heel gezellig!

That's why I want to show you 2NITE of China Glaze:

Daarom wil ik jullie vandaag 2NITE van China Glaze laten zien:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is a holographic nailpolish from the OMG collection. This one I really adore. Because the holographic effect is very good visible in this one. One coat could be enough, but to be sure I used 2 coats. It dries very quick and I love that. Also very easy to remove. Sometimes I hear people complain about chipping very fast, but with this one I never experienced that.

Het is een holografische nagellak van de OMG collectie. Ik ben echt gek op deze, want het holografische effect is duidelijk zichtbaar bij deze. Een coat is genoeg, maar voor de zekerheid heb ik een tweede coat gebruikt. Het droogt erg snel en daar hou ik wel van. Net zoals het verwijderen wat erg makkelijk is. Soms hoor ik mensen klagen over het feit dat deze lakken snel chippen, maar met deze heb ik dat nog nooit ervaren.

I am going to do my nails for tonight!
Have a nice day!
With love Melanie

Ik ga mijn nagels doen voor vanavond!
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

donderdag 25 november 2010

Rimmel - Urban Purple

Good morning ladies

Goedemorgen dames

Last night was the first night since friday that I slept pretty well, I feel so much better! Right on time because I have to go to a school to take 120 questionnaires. That is a very nice part of my research, really connect with the population.

Afgelopen nacht was de eerste sinds vrijdag dat ik fatsoenlijk geslapen heb, ik voel me meteen zoveel beter! Precies op tijd, want vandaag moet ik naar een school om 120 vragenlijsten af te nemen. De is echt een leuk gedeelte van mijn onderzoek, echt in contact komen met de onderzoekspopulatie.

Today I want to show you a nailpolish of Rimmel. When I saw this I really wanted it! It's called Urban Purple.

Vandaag wil ik jullie een nagellak van Rimmel laten zien. Toen ik deze zag wist ik meteen dat ik hem wilde! Het heet Urban Purple.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

The first thing that is funny is that the name is Urban Purple, but in my opinion this is far far far away from purple. It is between red and pink. I don't really care, I love the color and I love the structure of this nailpolish and this brand. Rimmel has got this big brush and it works for me. Only one negative point and that is the price. Because it is 8 euro in The Netherlands. So I only buy them when there is sale :) Because they are to good and to beautiful to leave behind!
With love Melanie

Het eerste ding de vreemd is, is dat de naam Urban Purple is, maar naar mijn mening is die ver ver ver weg van paars. Het is tussen rood en roze. Het maakt me weinig uit hoor, ik hou van de kleur en ik hou van de structuur van de nagellak en dit merk. Rimmel heeft een groot borsteltje en het werkt prima voor mij. Een negatief punt en dat is de prijs. Want het is 8 euro in Nederland. Dus ik koop het alleen in de uitverkoop :) Want ze zijn te goed en te mooi om te laten staan!
Liefs Melanie

woensdag 24 november 2010

Diamond Cosmetics - Blue Fantasy

Hi everyone

Hoi allemaal

Today I want to show you a nailpolish that really surprized me! Because the color in the bottle is pretty pale and on your nails it is still a very light color, but when there shines light on it, it is looking like some kind of metal! It's great! It's Blue Fantasy!


Vandaag wil ik jullie een nagellak laten zien die mij echt veraste! Want de kleur in het flesje is best wel licht en op je nagels is het nog steeds een erg lichte kleur, maar wanneer er licht op valt lijkt het een soort van metaal! Het is echt geweldig! Het is Blue Fantasy!

2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is like I said a cute pale color in the bottle, but with light it looks amazing! On the photo you can see that it lights up with the flash, but in real life with light or sunshine the same effect! It is so easy to apply, like many other Diamond Cosmetics. But I didn't have a nailpolish yet with this effect and that's why it is special to me.

Zoals ik al zei het is een schattige lichte kleur in het flesje, maar met licht er op ziet het er geweldig uit! Op de foto kan je zien dat het op licht door de flits, maar in real life met licht of zon krijg je het zelfde effect! Het is ontzettend makkelijk aan te brengen, zoals vele andere Diamond Cosmetics. Maar ik had nog niet een nagellak die zo'n effect als deze gaf en daarom is ie toch wel speciaal voor me.

The name is also great, because this is something you hope and wish for. A pale nailpolish that is so hot on the nails. Great fantasy!
With love Melanie

De naam is ook goed gekozen, want dit is toch iets waar je op hoopt. Een lichte nagellak die zo knallend is op de nagels. Mooie fantasie!
Liefs Melanie

dinsdag 23 november 2010

Pink Cast

Good morning girls

Goedemorgen meiden

It's been a very tough week I have to say. Last friday I had to go back to the hospital and the doctors thought that it wasn't healing very well. The result was that I came back home with a larger cast so my ankle can't move at all and can have a very good rest. But it is really heavy! I didn't slept well since friday and so I am really exhausted. But... it is pink and that is nice.. :) Always look on the bright side right.. The girls from my class wrote their names on my cast now it is really messy but sweet :)

Het is echt een zware week geweest moet ik zeggen. Afgelopen vrijdag moest ik terug naar het ziekenhuis en de dokters vonden dat het niet zo goed genas. Het result was dat ik naar huis mocht met dit gips tot mijn knie zodat mijn enkel niet meer kan bewegen en het echt goed kan rusten. Maar het is echt heel zwaar! Ik heb sinds vrijdag niet meer goed geslapen en ik ben echt doodop. Maar... het is roze en dat is wel leuk.. :) Beetje positief blijven bekijken he.. De meiden die ik lesgeef hebben hun namen er opgeschreven en nu is het rommelig, maar wel lief :)

I need this till the 6th of december and then I will see what happens next.
With love Melanie

Ik moet dit gips tot 6 december en dan zie ik wel wat het volgende is.
Liefs Melanie

donderdag 18 november 2010

Sinful Colors - Starburst

Goodmorning

Goedemorgen

Yesterday I found a bold place on Paris her paw, so this afternoon I have to go with her to the doctor. I am a bit nerveous because she is normally very active and now she isn't... I really hope it is something innocent...

Gisteren vond ik een kaal plekje op Paris haar poot, dus deze middag ga ik met haar naar de dierenarts. Ik ben een beetje zenuwachtig, want normaal is ze heel erg actief en nu niet... Ik hoop dat het iets onschuldigs is...

Today I want to show you Starburst of Sinful Colors.

Vandaag wil ik jullie Starburst van Sinful Colors laten zien.

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

This is soooo cute! Really little stars on your nails.. But I have to say that I was busy for maybe an half hour with these four fingers. Why? Because the stars are pretty heavy and so the drop of the brush. So you really need to go fishing for stars. It takes alot of time, but I like the result. Just take time to make your manicure complete. Cute holographic stars!

Dit is zoooo schattig! Kleine sterretjes op je nagels.. Maar ik moet zeggen dat ik met deze 4 vingers ongeveer een half uur ben bezig geweest. Waarom? Omdat de sterretjes best zwaar zijn en die glijden van je borsteltje af. Dus je moet echt gaan vissen naar sterretjes. Het neemt echt veel tijd in beslag, maar ik vind het resultaat echt heel leuk. Neem gewoon veel tijd om een manicure met deze sterretjes te maken. Schattige holografisch sterretjes!

With love Melanie

Liefs Melanie

dinsdag 16 november 2010

My Birthday China Glaze - Purple Panic

Hi girls,

Hoi meiden,

Part III!
Today is my birthday and I am 22 now! :) The first present I got this morning was an extra nailpolishreck! And it is sooo pretty next to the one I already have. Realllllly happy with it! And I got one of my kitties, but I really can not chose with one I want to 'get'. Ofcourse I both have them already, but I decided that I get the half of each cat and the other have I bought it myself. So now Paris and Toulouse are both my gifts for today! :)

Deel III!
Vandaag is mijn verjaardag en ik ben nu 22 :) Het eerste cadeau wat ik kreeg vanmorgen was een tweede nagellakrek! Het is zooo mooi naast die andere die ik al had. Ben er zoooooo blij mee! En ik heb een van mijn katjes gekregen, maar ik kon echt niet kiezen welke ik voor mijn verjaardag wil 'krijgen'. Natuurlijk heb ik ze allebei al ruim een maand, maar ik heb besloten dat ik van elk katje de helft krijg en de andere helft zelf heb gekocht. Nu zijn Paris en Toulouse allebei cadeautjes voor mijn verjaardag! :)

I love neons so this is my color for my birthday! China Glaze - Purple Panic

Ik hou zo van neons, dus dit is de kleur voor mijn verjaardag! China Glaze - Purple Panic
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I just love neons! They are so pretty! And I love it when people really notice my nails all the time! This is my first neon but I expected it to be more purple. I mean the name is Purple Panic.. But it is really pink in my opinion. It dries matte, something I don't really like, but the effect is so shiny after a topcoat. This is really a nailpolish I recommend to everyone!

Ik hou gewoon van neons! Ze zijn zo mooi! En ik hou er van als mensen mijn nagels altijd zien! Dit was mijn eerste neon, maar ik verwachtte dat het meer paars zou zijn. Ik bedoel de naam is Purple Panic.. Maar het is echt roze naar mijn mening. Het droogt matte op, iets dat ik niet echt mooi vind, maar het effect is zo glimmend na een topcoat. Het is echt een nagellak die ik iedereen aanbeveel!

I am going to lie down with my leg up and enjoying my birthday cake!
With love Melanie

Ik ga op de bank liggen met mijn been omhoog en genieten van mijn verjaardagstaart!"
Liefs Melanie

My Girls!

Hi everyone

Hi allemaal

Part II of today. I love this song:

Deel II van vandaag. Ik hou van dit liedje:

Now shout, My girls, We're stronger then one!
Now shout, And sometimes, We got to have fun!

It's Christina Aguilera's My Girls.

Het is van Christina Aquilera My Girls.

And we were very very strong last weekend! Except me and my foot, but the girls there very good! In my group there are 24 girls, all with there different sorts of character and talents, but they are all great.

En we waren echt heel heel sterk afgelopen weekend! Behalve ik en mijn voet, maar de meiden waren echt heel erg goed! In mijn groep zitten 24 meiden, allemaal een ander karakter en ieder zijn eigen talenten, maar ze zijn allemaal fantastisch.

Last weekend they won 3 times gold, 4 times silver and 1 time bronze. I'm very proud!
With love Melanie

Afgelopen weekend hebben ze 3 keer goud, 4 keer zilver en 1 keer brons gewonnen. Ik ben zo trots!
Liefs Melanie

My Foot..

Hi girls,

Hoi meiden,

I know I didn't blog since thursday, but it is been so rough since then. On friday I had to go back to the hospital. And after an hour it was very clear my anklets of my right foot are torn. So I wasn't really happy about that, but my old bandage was replaced by a plasterbrace. I could choose the color, but there wasn't any pink, so I took purple :P Paris is taking good care over me. Toulouse is sleeping with me all the time, they are so lovely!

Ik weet dat ik niet heb geblogd sinds donderdag, maar het was echt een zware tijd vanaf toen. Op vrijdag moest ik terug naar het ziekenhuis. En na een uur was het toch wel duidelijk dat mijn enkelbanden van mijn rechter voet gescheurd waren. Dus ik was daar niet blij mee, maar het drukverband werd vervangen door een gipsbrace. Ik kon de kleur kiezen, maar er was geen roze, dus nam ik paars :P Paris zorgt heel goed voor me. Toulouse slaapt lekker de hele tijd met mij, ze zijn zoo lief!

With love Melanie

Liefs Melanie

donderdag 11 november 2010

Diamond Cosmetics - I Lilac You

Hi girls

Hoi meiden

Today will be the last training before the first contest. The first of this year, and we have alot of great talent. Ofcourse after saterday I will let you know how it went!

Vandaag is de laatste training voor de eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd van het jaar, en we hebben echt veel talent. Natuurlijk zal ik na zaterdag laten weten hoe het gegaan is!

Tomorrow the hospital.. getting a little nervous..

Morgen naar het ziekenhuis.. beetje nerveus..

Today I want to show you this cute nailpolish of Diamond Cosmetics and it is called I Lilac You.

Vandaag wil ik jullie dit schattige lakje van Diamond Cosmetics laten zien en het heet I Lilac You.
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

Normally I am not into the very pale colors, but this one, I have to admit it, really surprised me! It is very pale lilac and it is after the first coat like nothing is on the nail. So I thought... this is going to be the first Diamond Cosmetic that didn't work for me... but.. after the second coat it became better and this is the result after 3 coats. I would really wear this. It is very nice to wear for work. And I think it is just a cute color! I get it from the Boozyshop.

Normaal houd ik niet zo van die hele lichte kleuren, maar deze, en ik moet het toegeven, verraste me echt! Het is heel erg licht lila en na de eerste coat is het net alsof er niets op je nagel zit. Dus ik dacht dit gaat de eerste Diamond Cosmetic worden die tegenvalt.. maar.. na een tweede coat werd het beter en na 3 coats was dit het resultaat. Ik zal deze echt gaan dragen. Het is heel netjes voor op het werk en ik vind het gewoon een schattige kleur! Ik heb het gekregen via de Boozyshop.

With love Melanie

Liefs Melanie

woensdag 10 november 2010

Essence - Pool Party

Goodmorning everyone

Goedemorgen allemaal

I would love to tell you what my life is all about, but at this moment.. I just can't do anything by myself. I mean ofcourse my foot hurt, but it hurts more to be dependent. That's why I normally work so hard. I absolutely want to be independent on every aspect of life. Because asking people for the smallest things sucks.

Ik zou jullie graag vertellen hoe het gaat met mijn leven, maar op dit moment.. ik kan gewoon niets zelfdoen. Kijk mijn voet doet pijn, maar het is nog veel erger om afhankelijk te zijn. Terwijl ik normaal altijd zo hard werk om dat te voorkomen. Want ik wil absoluut onafhankelijk zijn op elk vlak. Want mensen voor de kleinste dingetjes moeten vragen is echt verschrikkelijk.

Today I want to show you a pretty old nailpolish of Essence, Pool Party:

Vandaag wil ik jullie een aardig oud nagellakje van Essence laten zien, Pool Party:

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is absolutely different then Pool Party of China Glaze. But this one is my only glitter nailpolish of Essence. And I really think it is nice. But there is one negative point, take a look at the picture. This will never ever be opaque. And I am so sorry about that. Because I love the color, I love the glitter, application is fine, everything is fine, and then it is not opaque.. That means that this nailpolish dependents on other nailpolishes to make is opaque. Sucks right? ;)

Dit is absoluut anders dan Pool Party van China Glaze. Maar dit is mijn enige glitter nagellak van Essence. En ik vind het best wel leuk. Maar er is een negatief punt, kijk maar naar de foto. Dit zal nooit echt dekken. En dat vind ik best jammer. Want ik hou van de kleur, ik hou van de glitter, het aanbrengen gaat prima, alles is prima, maar het is gewoon niet dekkend.. Dat betekend dat deze nagellak afhankelijk is van andere nagellakken om het dekkend te maken. Sucks right? ;)

Have to wait 2,5 days to hear what is the diagnoses.
Enjoy your day!
With love Melanie

Ik moet nog 2,5 dag wachten om te horen wat de definitieve diagnose is.
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

maandag 8 november 2010

Etos - 018

Goodmorning

Goedemorgen

Short post for today. Check out this pure blue nailpolish of Etos:

Korte post voor vandaag. Check deze pure blauwe nagellak van de Etos:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This was one of my first nailpolishes. I thought I have enough (how could I think I had ever enough ;)) pink and red, I want something wild... like... blue! And Etos sold this nailpolish. And I was so happy with it. Everybody was looking like wtf are you wearing :P I love that reaction :)

Dit was een van mijn eerste nagellakken. Ik dacht dat ik genoeg (hoe kon ik ooit denken dat ik genoeg had ;)) roze en rood, ik wilde iets opvallends... zoals... blauw! En de Etos verkocht deze nagellak. Dus ik was super blij met deze lak. Iedereen had echt zoiets van wtf draag jij jou :P Ik hou wel van die reactie :)

But it's more then a year ago and now I have a whole different look when it comes to nailpolishes. So I would like to say that it is an 'oke' nailpolish. It really has got this stunning color, but the application is not the best. There are so many brands that sell better nailpolish. But like I said when I started, I really loved it. So I think that if you want some nailpolish that is cheap and oke, go to Etos.

Maar het is nu meer dan een jaar geleden en sindsdien heb ik een hele andere kijk gekregen op nagellak. Dus nu zou ik zeggen dat het een 'oke' lakje is. Het heeft echt een geweldige kleur, maar de applicatie is niet al te best. Er zijn zoveel merken die betere nagellak verkopen. Maar zoals ik al zei toen ik het kocht, ik hield er echt van. Dus ik denk dat als je nagellak wilt die goedkoop en oke is, ga naar de Etos.

I will going back to my couch, because I can't sit to long with this stupid foot.. I am so done with it right now.. and I have to wait 4,5 days till I can go to the hospital. bleh.. I am looking forward to all your reactions!
With love Melanie

Ik ga nu terug naar mijn bank, want ik kan niet lang recht op zitten met die stomme voet.. Ik ben er zo klaar mee.. En ik moet nog 4,5 dag wachten tot ik naar het ziekenhuis kan.. Ik kijk uit naar jullie reacties!
Liefs Melanie

zaterdag 6 november 2010

Essence - Walk Of Fame

Hi girls

Hoi meiden

My foot is not so good... since this afternoon I have stronger painkillers and it works but the sideeffect is that I am feeling nauseous. But oke..

Mijn voet is er volgens mij niet zo goed aan toe.. heb sinds vanmiddag sterkere pijnstillers gekregen en het helpt wel alleen bijwerking is dat ik met een misselijk gevoel zit. Maar ja..

Today a beautiful, nice, fashion and cheap lacquer to talk about, Essence - Walk Of Fame.

Vandaag mooi, leuk, modieus en goedkoop lakje te bespreken, Essence - Walk Of Fame.
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

This one is so good right now. All the taupe kind a colors are perfect this fall! The structure of Essence is highly improved and I am so happy about it! It dries pretty fast and I like that too. Because my life is very busy, like many of yours, and when you want a fast manicure Essence is doing a great job. I love the color, what do you girls think about it?

Deze is zo good voor nu. Alle taupe kleuren zijn perfect voor deze herfst! De structuur van Essence is sterk verbeterd en ik ben er echt blij mee! Het droogt lekker snel en dat vind ik ook wel erg fijn. Want mijn leven is zo druk, vast zoals bij vele van jullie, en als je dan een snelle manicure wilt dan is Essence echt handig. Ik hou van de kleur, wat vinden jullie?

I need a little more then 50 followers till my next giveaway! I am so excited because I have some nice stuff to give away!
With love Melanie

Ik heb nog 50 en een beetje volgers nodig tot mijn volgende giveaway! Ik ben zo enthousiast want ik heb leuke spulletjes om weg te geven!
Liefs Melanie

vrijdag 5 november 2010

Poor Foot

Hi everyone

Hoi iedereen

This is my state right now...

Zo zit ik er bij nu...
It really hurt like hell, but I have almost no time to 'just sit down'. So I will finish the last things for today and then I will be laying down on the couch. I hope I can still blog today or this weekend! It is twisted or torn, the doctors couldn't find it out yet...

Het doet echt vreselijk veel pijn, maar ik heb bijna geen tijd om gewoon 'rustig te zitten'. Dus ik zal nu de laatste dingetjes afmaken voor vandaag en dan ga ik lekker op de bank liggen. Ik hoop dat ik vandaag of dit weekend nog kan bloggen. Het is verrekt of gescheurd, maar de doktoren konden dat nog niet bepalen...

But if I am not there you girls know why ;)
With love Melanie

Maar als ik er dus niet ben weten jullie waarom ;)
Liefs Melanie

donderdag 4 november 2010

GOSH - New Years Collection 2010

Hi girls

Hoi meiden

I just received a press-mail from GOSH. Take a look at there new New Years Collection.

Ik heb net een pers-mail ontvangen van GOSH. Neem een kijkje bij de nieuwe New Years Collectie.
First of all the nailpolish ofcourse. It is called Blue Monday and it will be 6,99 euro. Seems like a very nice shade!

Als eerste natuurlijk de nagellak. Het heet Blue Monday en het zal verkocht worden voor 6,99. Het lijkt me een hele mooie kleur!

This quartro eyeshadow is called Platinum. It has got four nude-party colors, very nice. I don't wear eyeshadow alot, but this is really something that I will try for the holidays! It will cost 9,99 euro.

Deze quartro eyeshadow heet Platinum. Het heeft vier nude-party kleuren, heel mooi. Ik draag zelf bijna geen oogschaduw, maar dit is echt iets wat ik ga proberen voor de feestdagen! Het zal 9,99 euro kosten.

These are must haves for most people! Classic Grey and Sky High! 6,99 euro.

Dit is echt een must have voor de meeste mensen! Classic Grey en Sky High! 6,99 euro.To make your holiday complete a nice finish for the lips. Try it with GOSH intens lip colour's Pink Beige and Red!

Om je feestdagen compleet te maken een mooie finish voor de lippen. Probeer het met GOSH intens lip colour's Pink Beige en Red!

Ready for the holidays! Available from 22 november, Kruitvat.
With love Melanie

Klaar voor de feestdagen! Verkrijgbaar vanaf 22 november bij de Kruitvat.
Liefs Melanie

China Glaze - TTYL

Hi ladies

Hoi dames

Last night while I was teaching I fell in a very weird way and I became nauseous and dizzy and I thought I was going to pass out. But the worst thing my ankle said 'snap'. I couldn't move my leg and my foot. After a visit to the hospital I found out that for sure my anklets are twisted but there is a chance that my anklets are torn. It really hurt like hell and I couldn't ride my bicycle or drive a car. It's horrible. I hope it isn't as bad as it looks right now.

To cheer me up a bit I used today this beautiful holographic nailpolish of China Glaze.
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

This is a beauty, really. The color is hard to determine, is it red or is it brown? I think that it is more brown, because next to my red holographic nailpolishes this one doesn't look red at all. As you can see only one coat. That is really great. But if it is because there are not enough layers or that it is just the nailpolish itself, it chips pretty fast. I don't really care because I like to switch my mani's after 1 or 2 days. But if you'd like to were this a whole week, I think that there might be a problem. Are there girls who had the same experiences?

I am going to take a nap because my foot is really tiring my out! I love you all girls!
With love Melanie

woensdag 3 november 2010

Diamond Cosmetics - Serendipity

Dear readers

Lieve lezers

After all the awards today, I still want to write a post about this nailpolish that really amazed me. It is from Diamond Cosmetics and it is this blue kind of nailpolish but with a silver something in it. I adore it!

Na alle awards van vandaag wil ik graag nog een post schrijven over de volgende nagellak en deze heeft me echt onder de indruk gekregen. Het is van Diamond Cosmetics en het is een soort blauwe nagellak maar met een zilver iets er in verwerkt. Ik ben er gek op!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I get all my Diamond Cosmetics at the Boozyshop. Great service! They send also international so if you want these gorgeous nailpolishes for not to much money? Go to the Boozyshop!

Ik krijg al mijn Diamond Cosmetics via de Boozyshop. Goede service! Ze verzenden ook internationaal dus als je deze mooie nagellak wil voor niet te veel geld? Ga naar de Booxyshop!

Diamond Cosmetics was a brand that I didn't really knew so well. But I tried a few now and not even one dissapointed me! The application is very smooth and it dries pretty quick. So if you are in a hurry I recommend this nailpolish. It can really amplify your outfit. I can't decide if it is a fall or spring color. So I recommend to wear it all year long :)

Diamond cosmetics was een merk wat ik niet zo goed kende. Maar ik heb er nu een aantal geprobeerd en geen een heeft me teleurgesteld! De applicatie is heel glad en netjes en het droogt vrij snel. Dus als je haast hebt is dit echt de nagellak die je moet hebben. Het kan echt je outfit versterken. Ik kan niet beslissen of het nu een herfst of een lente kleur is. Dus ik raad aan om het het hele jaar te dragen :)

I am going to try out Diamond Cosmetics - Gypsy Pink right now.
With love Melanie

Ik ga nu Diamond Cosmetics - Gypsy Pink uitproberen.
Liefs Melanie

Me Encanta Tú Blog!

Hi again ladies

Hoi nog een keer dames

I received another award today! I am so happy that you girls appreciate my blog! This one I got from
Gryffindorx3, thanks girl!

Ik heb vandaag nog een award gekregen! Ik ben zo blij dat jullie mijn blog waarderen! Deze heb ik gekregen van Gryffindorx3, dank je wel meid!
1. Why did you create the blog?
1. Waarom heb je je blog gemaakt?

Alot of people notice my nails and they said that I was such a shame that this art just excisted for just a day or two. So I started to take pictures and placed them on my hyves, but the room was to small and it became messy. So I started this blog to show everything I make. Later I really started to review nailpolishes, I really like to do that!
Veel mensen zagen mijn nagels en ze zeiden dat het zo jammer was dat deze kunstwerkjes maar zo kort bestonden. Dus ik begon met het maken van foto's en plaatste deze op mijn hyves, maar de ruimte was te klein en het werd onoverzichtelijk. Dus toen ben ik mijn blog gestart om mensen te laten zien wat ik maak. Later ben ik ook begonnen met het schrijven van reviews over nagellak, dat vind ik ook erg leuk om te doen!

2. What kind of blogs do you follow?
2. Wat voor een soort blogs volg je?

The most are nailpolish blogs, but some are makeup or fashion related.
De meeste zijn nagellak blogs, maar sommige zijn makeup of mode gerelateerd.

3. Do you have a favorite makeup brand?
3. Heb je een favoriet makeup merk?

Maxfactor
Maxfactor

4. What is your favorite clothing brand?
4. Wat is je favoriete kleding merk?

Esprit
Esprit

5. What makeup products is essential for you?
5. Welke makeup producten zijn essentieel voor jou?

Foundation, mascara and nailpolish.
Foundation, mascara en nagellak.

6. What is your favorite color?
6. Wat is je favoriete kleur?

Orange
Oranje

7. What is your favorite perfume?
7. Wat is je favoriete parfum?

J'adore
J'adore

8. What is the film you liked the most?
8. Welke film vind je het leukst?

Just Like Heaven
Just Like Heaven

9. What countries would you like to go?
9. Naar welke landen wil je nog eens naar toe?

I want to see the whole world but high on my wishlist are: Kenya, USA, Mexico, India, Indonesia and Australia.
Ik wil de hele wereld zien maar hoog op mijn verlanglijstje staan: Kenia, Amerika, Mexico, India, Indonesië en Australie.

The following ten are the winners I choose:
De volgende tien heb ik gekozen als winnaars:
1.
Lucy's Stash
2. Sonidlo's Nail Polishes
3. Spaz & Squee
4. For The Love Of Nails
5. Polish Up
6. Nail Spotting
7. Dizzy Nails
8. Coisas De Unhas...
9. Blue Tape And Nail Tips
10. Enamel Girl

Congratulations!
With love Melanie

Gefeliciteerd!
Liefs Melanie

One Lovely Blog Award!

Hi girls

Hoi meiden

Woohoo, I am so happy. I just received this 'one lovely blog award' from Toesthattwinkle! Thank you so much! She is my follower that gives the most comments and I always love to read them!

Woehoe, ik ben zo blij. Ik heb net deze 'one lovely blog award' van Toesthattwinkle!
gekregen! Dank je wel! Ze is mijn volger die de meeste reacties geeft en ik vind het hartstikke leuk die om ze allemaal te lezen!
The 15 winners that I will send this one to are:
1.
Fab Your Nails
2. Art: My Way
3. Look At Them Pretty Colors
4. Lissa's Nails
5. Ice Queen's Nail Parlour
6. Nails Maniac
7. Nailyorkcity
8. Imperfectly Painted
9. My Lucid Bubble
10. Also Known As...
11. Colores De Carol
12. The Polish-Aholic
13. Erraticepisodes
14. Polish And Powder
15. Emerald Sparkled

Congratulations girls! Love to reads your blogs!
With love Melanie

Gefeliciteerd meiden! Vind het echt leuk om jullie blogs te lezen!
Liefs Melanie

dinsdag 2 november 2010

Diamond Cosmetics - Smokey Rose

Good morning!

Goedemorgen!

Today I have to work at home on my research and the results so far so very interesting! I really like to work on it, because it is very important to know how the situation is and how adolescents think of this subject. Because at this point, I really think that people are focussing on the wrong points. Wouldn't it be great if I can make a difference?

Vandaag heb ik een thuiswerk dag voor mijn onderzoek en de resultaten tot nu toe zijn zo interessant! Ik vind dit dus echt leuk werk om te doen, omdat het gewoon belangrijk is om te weten hoe een situatie momenteel is en hoe adolescenten denken over bepaalde zaken. Op dit moment focussen mensen te veel op de verkeerde punten. Maar zou het niet geweldig zijn als ik een verschil zou kunnen maken?

When I was very young I always wanted to make the world a little bit better. And now I am almost 22 and I still want it. But I have to admit that there are more limitations then I knew when I was 4 ;) I find out that if you focus on something that it might be better for a small group of people, but if you try to do something way to big nobody will benefit your efforts.

Toen ik nog erg klein was wilde ik altijd de wereld een stukje beter maken. En nu ben ik bijna 22 en ik wil het nog steeds. Maar ik moet toegeven dat er wat meer beperkingen zijn dan ik dacht dan toen ik 4 was ;) Ik heb ondervonden dat je beter kan focussen op een kleine groep, dan iets groots waarmee je niemand bereikt.

Did you ever dreamed of making the world a better place?

Heb jij er ooit over gedroomd om de wereld een mooiere plaats te maken?

Back to business! I want to show you this one of Diamond Cosmetics. I have to say, I tried one and I fel in love with this relative cheap nailpolish!

Back to business! Ik wil jullie het volgende lakje van Diamond Cosmetics laten zien. Ik moet zeggen, ik heb er ooit een geprobeerd en ik werd er meteen verliefd op, terwijl het toch relatief goedkope nagellak is!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

When I saw a swatch of this one on the internet I knew I had to have this one! :) This is so beautiful and I never saw this color by another brand. Diamond Cosmetics is very easy to apply. Really, and if you make a mistake it is easy to make some changes to make it still look perfect! Beautiful cream in my opinion. What do you girls think of Diamond Cosmetics?

Toen ik een swatch zag van deze nagellak op internet dacht ik echt die moet ik hebben! :) Het is zo mooi en ik heb deze kleur ook nog nooit bij een ander merk gezien. Diamond Cosmetics is zo makkelijk om aan te brengen. Echt, en als je een foutje maakt dan is het heel simpel om het bij te werken en dan ziet het er nog steeds perfect uit! Prachtige creme naar mijn mening. Wat vinden jullie van Diamond Cosmetics?

If I'm right today I will get a whole bunch of new Diamond Cosmetics! Can't wait!
With love Melanie

Als ik het goed heb komt vandaag weer een heel pakket met nieuwe Diamond Cosmetics binnen! Ik kan niet wachten!
Liefs Melanie

maandag 1 november 2010

Orly - It's Not Rocket Science

Hi everyone

Hoi allemaal

This morning I went to the doctor with Paris, she needed her second vaccination. And she took it pretty brave! Ofcourse she didn't liked the needle alot and then she became a little stressed, but it was over within seconds. Now she isjust running through the house again like nothing happened this morning :) Love her.

Vanmorgen ben ik met Paris naar de dierenarts geweest, ze had haar tweede vaccinatie nodig. En ze heeft zich heel goed gehouden! Natuurlijk was ze niet zo'n fan van de naald en daarom raakte ze een beetje gestrest. Maar het was binnen no time voorbij. En nu rent ze weer lekker door het hele huis heen alsof er nooit iets gebeurd is vanmorgen :) Hou van haar.

Just like the next nailpolish. I ordered It's Not Rocket Science of Orly just to try out this gorgeous moss-green:

Net als de volgende nagellak. Ik bestelde It's Not Rocket Science van Orly om uit te proberen of mos-groen mij wel staat:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

When I orderd it I thought it would be oke, but not the greatest of them all. But it turned out that this is the nailpolish of the Orly Cosmetic collectie that I love the most. It is a heavy color, but I wore it for a week. It is so shiny and the glitters are really like glitters, but there is also a duochrome effect in it. I have to say this is a nailpolish that amaze me everytime again! I love it alot.

Toen ik deze bestelde dacht ik dat het wel een oke lakje zou zijn, maar niet de geweldigste van allemaal. Maar uiteindelijk bleek dat ik deze lak van de Orly Cosmetic collectie het alles mooiste vind. Het is een heftig kleurtje, maar ik heb het gedragen voor een week. Het glimt zo prachtig en de glitters hebben echt het effect van glitters, maar daar zit ook een duochrome effect in. Ik moet zeggen dat deze nagellak me nog steeds verrast! Hier hou ik echt van.

It is good to apply and there are no problems with bumps or whatever while I was giving training. Removing is more difficult, but like all other glitter nailpolishes I use foil and then there is no big effort needed.

Het is goed aan te brengen en er zijn geen problemen bij botsingen tijdnes mijn trainingen. Verwijderen is lastiger, maar zoals bij alle glitter nagellak gebruik ik folie en dan heb je er weinig tot geen moeite voor nodig.

I really recommend this one to you all!

Ik raad deze absoluut aan iedereen aan!

This months poll is about 'sheer nailpolishes'. I know that they are not as accepted and respected as other nailpolishes. Curious how my readers think of them!
With love Melanie

Deze maand is de poll over 'sheer nagellak'. Ik weet dat ze niet zo geaccepteerd en gerespecteerd worden zoals andere nagellak. Ik ben benieuwd hoe mij lezers er over denken!
Liefs Melanie