Volgers

maandag 22 augustus 2011

MY BLOG IS MOVING

Hi girls,
Hoi meiden,
A week ago I announced that there where coming up some big changes. I decided that this blog is no longer fitting with my new ideas and that's why I started a new blog at www.thecolorpaletteblog.blogspot.com
I hope I can all welcome you there and I want to thank you all for following me here.
This blog will excist for a few more weeks, but just to help people out who want to follow my new blog. It won't be active on itself anymore.
Een week geleden heb ik aangekondigd dat er veranderen zouden optreden binnenkort. Ik heb besloten dat deze blog niet langer past bij mijn ideeen en daarom ben ik een nieuwe blog gestart op www.thecolorpaletteblog.blogspot.com
Ik hoop dat ik jullie daar ook weer kan verwelkomen en ik wil jullie allemaal erg bedanken dat jullie me hier hebben gevolgd.
Deze blog zal nog een aantal weken blijven bestaan, maar alleen om mensen wegwijs te maken naar mijn nieuwe blog. Het zal niet meer zelf actief zijn.
I got alot of great ideas so come and check it out! Hopefully I meet you there again!
With love Melanie

Ik heb veel grote ideeen dus kom het eens bekijken! Hopelijk zie ik jullie daar weer opnieuw!
Liefs Melanie

zondag 14 augustus 2011

New Brand: BB Couture

Hi girls

Hoi meiden

I am soooo proud to announce that The Color Palette is the new official importer of BB Couture in The Netherlands. This brand is so unique and that's why I think it is so special, so you girls should come and check it out.

Ik ben zooooo trots dat ik kan medelen dat The Color Palette de nieuwe officiele importeur van BB Couture in Nederland is. Dit merk is zo uniek en daarom vind ik het zo speciaal, dus meiden jullie moeten echt eens een kijkje komen nemen.

Other nice news, oh wel I think it is really nice, but I don't know how you feel about it. I started with 'Testers' I don't know what the right name is in English. I want to make a big collection of swatches, but ofcourse I don't have all those nailpolishes. But I pick 5 colors from every brand I sell to swatch, and I will sell them for a reduced price. This is interesting, because the buyer can get cheaper nailpolish and I can make all the swatches. When one is sold I swatch the next color and so on until I have finished everything I have. After, probably, a long time I hope to have everything swatched of the next brands: BB Couture, China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Milani, Nubar, Orly and Zoya. And I am still busy with six or seven other brands. It's going to be big! :D I hope you think it is a good idea and I hope that it makes shopping easier. You don't have to search for swatches anymore. Oh and the last new thing is that we have a new tent-kinda-thing for making the pictures. Click here and here to see some results of the testers and the new products photo's with swatches.

With love Melanie


Ander leuk nieuws, ach ik vind het in ieder geval heel erg leuk, maar ik weet niet hoe jullie er over denken. Ik ben begonnen met 'Testers'. De bedoeling is dat ik een grote collectie wil maken van swatches, maar natuurlijk heb ik niet alle nagellakken. Maar ik kies er telkens 5 uit per merk dat ik verkoop om te swatchen, en vervolgens verkoop ik deze voor een gereduceerde prijs. Dit is interessant, want de koper is goedkoper uit en ik kan alle swatches maken. Wanneer er een tester is verkocht zal ik een nieuwe kleur swatchen enzovoort tot ik alles heb gehad wat ik heb. Na verloop van tijd, zal waarschijnlijk erg lang duren, hoop ik dat ik alles geswatcht heb van de volgende merken: BB Couture, China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Milani, Nubar, Orly en Zoya. En ik ben op dit moment nog druk bezig met zes of zeven andere merken. Het wordt echt groots! :D Ik hoop dat jullie dit net zo'n goed idee vinden als ikzelf en ik hoop dat het winkelen hierdoor vergemakkelijkt wordt. Je hoeft niet alle swatches los meer op te zoeken. Ow en het laatste nieuwtje is dat we een soort tent-achtig-ding hebben binnengekregen om betere foto's te maken. Klik hier en hier om de resultaten te zien van de testers en de nieuwe product foto's met swatches.

Liefs Melanie

woensdag 10 augustus 2011

New Brand: Milani

Hi everyone,

Hoi allemaal,

There are alot of changes coming up! Because from all the brands I sell (China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Nubar, Orly en Zoya) I will make swatches. That means that I can create an very large collection of swachtes and they will be in my shop and they will be on my blog so if you are looking for some colors of collections it's easy to find. They ones I used to swatch will be sold for a reduced price (except for the ones I own myself ofcourse).

Er zullen een hoop veranderingen plaats vinden de komende tijd! Want van alle merken die ik verkoop (China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Nubar, Orly en Zoya) zal ik swatches gaan maken. Dit betekent dat ik na verloop van tijd een enorm grote collectie van swatches zal hebbenen deze zullen te zien zijn in mijn winkel en op mijn blog, dus als je op zoek bent naar een bepaalde kleur of collectie dan is het makkelijk te vinden. Degene die ik heb gebruikt om te swatchen zullen voor een gereduceerde prijs verkocht worden (behalve natuurlijk degene die ik zelf heb).

Another thing is that next week I expect a tool that will help to make way better pictures. So I will swatch everything over again, just to make it look much much much better then right now.

Een ander punt is dat ik volgende week verwacht een hulpmiddel voor het fotograferen binnen te krijgen zodat de foto's echt stukke beter worden. Dus ik ga alles opnieuw swatchen, zodat het er gewoon veel veel veel beter uitkomt te zien dan nu.

In a few days.. I am still hoping for some sun I will make a new banner for the upcoming year.

In een aantal dagen... ik ben nog steeds op de zon aan het wachten, zal ik een nieuwe banner maken voor het komende jaar.

But maybe the biggest news I am proud to announce that I sell a new brand: Milani!
At this moment I have Jewel FX, Neon and One Coat Glitter in my shop.

Maar misschien wel het grootste nieuws ik ben trots op te vermelden dat ik een nieuw merk verkoop: Milani!
Op dit moment heb ik Jewel FX, Neon en One Coat Glitter in mijn winkel.


With love Melanie

Liefs Melanie

dinsdag 9 augustus 2011

China Glaze - Light As Air

Hi girls,

Hoi meiden,

You know I have two lovely cats. My boyfriend had also two cats and I never thought that I would like other cats than my own so much. They are also so cute and funny... but last sunday we found the oldest, Bommel, he past away. It is not even my own cat, but I feel so sad. It was such a great cat so charming.

Jullie weten dat ik twee lieve katten heb. Mijn vriend had ook twee katten en ik had nooit gedacht dat ik andere katten dan die van mezelf ook zo leuk zou kunnen vinden. Ze zijn zo schattig en grappig... maar afgelopen zondag hebben we de oudste, Bommel, gevonden, overleden. Het is niet eens mijn eigen kat, maar ik voel me echt verdrietig erdoor. Het was echt een geweldige kat, echt een charmeur.

I was looking for a polish that is matching the situation. I thought China Glaze - Light As Air is a good one:

Ik was aan het zoeken naar een lakje dat bij matchte met de situatie. Ik dacht de China Glaze - Light As Air wel een goede was:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

The Up & Away Collection is absolutely great. All the colors are perfect creams. Maybe the colors are not original, but I really like it because those twelve colors are the basics for alot of beautiful manicures.

De Up & Away Collectie is absoluut geweldig. Alle kleuren hebben een perfecte creme finish. Misschien zijn de kleuren niet origineel, maar ik vind het leuk dat er gewoon twaalf kleuren zijn die de basis vormen voor vele mooie manicures.

Interested? Click 'here' is you want to buy.

With love Melanie

Geinteresseerd? Klik 'hier' als je deze wil kopen.
Liefs Melanie

zaterdag 6 augustus 2011

China Glaze - Dreamsicle

Hi everyone,

Hoi allemaal,

I just returned from my holiday to Greece. I went with a friend to Samos. It was very nice and I got a nice tan. But I missed my boyfriend, my cats, my webshop, my blog and my family. So it was a nice time, but I am happy to be back again.

Ik ben net terug komen van mijn vakantie in Griekenland. Ik ben met een vriendin naar Samos geweest. Het was erg leuk en ik heb nu een mooi kleurtje opgedaan. Maar ik miste mijn vriend, mijn katten, mijn webshop, mijn blog en mijn familie. Het was een leuke tijd, maar ik ben ook weer blij om terug te zijn.

I am still in the sunny mood so that's why I want to show you China Glaze - Dreamsicle:

Ik ben nog steeds in een zonnige bui, dus daarom wil ik jullie China Glaze - Dreamsicle laten zien:

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I love orange alot, but on the nails it is not always a nice color. Plus when you wear anything orange here in The Netherlands everybody thinks it is a national day or something. On Queensday last april I used this nailpolish. It is an amazing glitter and it is orange. It is a little more sheer than I expected. But I don't really care, I use another orange as a base and then Dreamsicle for a stunning result. In the picture it is only Dreamsicle.

Ik hou erg veel van oranje, maar op je nagels is het niet altijd een mooie kleur. Plus als je het draagt hier in Nederland denkt iedereen dat er een nationale dag is of zo. Met koninginnedag in april heb ik deze lak gebruikt. Het is prachtig en de glitters zijn fantastisch. Het is wel een beetje sheer, meer dan ik verwacht had. Maar dat maakt me niet zoveel uit, ik gebruik gewoon een andere oranje als basis en dan Dreamsicle voor een waanzinnig resultaat. Op de foto is alleen Dreamsicle afgebeeld.

I am still a little tired of the traveling, so I am going to take a little nap.
With love Melanie

Ik ben nog steeds een beetje moe van het reizen, dus ik ga zo lekker een tukje doen.
Liefs Melanie