Volgers

maandag 3 maart 2014

Visit The New Official The Color Palette Blog

Hi girls,

Hoi meiden,

That is a very long time ago.
In the mean time I have been working on my second personal blog, my business blog and now there is something complety new!

Dat is een erg lange tijd geleden.
In de tussenliggende tijd heb ik gewerkt aan mijn tweede persoonlijke blog, mijn zakelijke blog en nu is er iets heel nieuws!

The Color Palette is a brand new brand!
Handmade nail polish according to the European law.
Each year four seasonal collection which six colors each.
Plus you can create your own nail polish!
Lots to see and to create, so make sure you become a follower of the new Official The Color Palette Blog: www.tcpblog.com

The Color Palette is een gloednieuw merk!
Hangemaakte nagellak volgens de Europese wetgeving.
Elk jaar vier seizoenscollecties met elk zes kleuren.
Plus je kan je eigen nagellak creeëren!
Veel te zien en te creeëren, dus wordt een volger van de nieuwe Officiële The Color Palette Blog: www.tcpblog.com

See you there!
Melanie
The Color Palette

Tot daar!
Melanie
The Color Palette

maandag 22 augustus 2011

MY BLOG IS MOVING

Hi girls,
Hoi meiden,
A week ago I announced that there where coming up some big changes. I decided that this blog is no longer fitting with my new ideas and that's why I started a new blog at www.thecolorpaletteblog.blogspot.com
I hope I can all welcome you there and I want to thank you all for following me here.
This blog will excist for a few more weeks, but just to help people out who want to follow my new blog. It won't be active on itself anymore.
Een week geleden heb ik aangekondigd dat er veranderen zouden optreden binnenkort. Ik heb besloten dat deze blog niet langer past bij mijn ideeen en daarom ben ik een nieuwe blog gestart op www.thecolorpaletteblog.blogspot.com
Ik hoop dat ik jullie daar ook weer kan verwelkomen en ik wil jullie allemaal erg bedanken dat jullie me hier hebben gevolgd.
Deze blog zal nog een aantal weken blijven bestaan, maar alleen om mensen wegwijs te maken naar mijn nieuwe blog. Het zal niet meer zelf actief zijn.
I got alot of great ideas so come and check it out! Hopefully I meet you there again!
With love Melanie

Ik heb veel grote ideeen dus kom het eens bekijken! Hopelijk zie ik jullie daar weer opnieuw!
Liefs Melanie

zondag 14 augustus 2011

New Brand: BB Couture

Hi girls

Hoi meiden

I am soooo proud to announce that The Color Palette is the new official importer of BB Couture in The Netherlands. This brand is so unique and that's why I think it is so special, so you girls should come and check it out.

Ik ben zooooo trots dat ik kan medelen dat The Color Palette de nieuwe officiele importeur van BB Couture in Nederland is. Dit merk is zo uniek en daarom vind ik het zo speciaal, dus meiden jullie moeten echt eens een kijkje komen nemen.

Other nice news, oh wel I think it is really nice, but I don't know how you feel about it. I started with 'Testers' I don't know what the right name is in English. I want to make a big collection of swatches, but ofcourse I don't have all those nailpolishes. But I pick 5 colors from every brand I sell to swatch, and I will sell them for a reduced price. This is interesting, because the buyer can get cheaper nailpolish and I can make all the swatches. When one is sold I swatch the next color and so on until I have finished everything I have. After, probably, a long time I hope to have everything swatched of the next brands: BB Couture, China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Milani, Nubar, Orly and Zoya. And I am still busy with six or seven other brands. It's going to be big! :D I hope you think it is a good idea and I hope that it makes shopping easier. You don't have to search for swatches anymore. Oh and the last new thing is that we have a new tent-kinda-thing for making the pictures. Click here and here to see some results of the testers and the new products photo's with swatches.

With love Melanie


Ander leuk nieuws, ach ik vind het in ieder geval heel erg leuk, maar ik weet niet hoe jullie er over denken. Ik ben begonnen met 'Testers'. De bedoeling is dat ik een grote collectie wil maken van swatches, maar natuurlijk heb ik niet alle nagellakken. Maar ik kies er telkens 5 uit per merk dat ik verkoop om te swatchen, en vervolgens verkoop ik deze voor een gereduceerde prijs. Dit is interessant, want de koper is goedkoper uit en ik kan alle swatches maken. Wanneer er een tester is verkocht zal ik een nieuwe kleur swatchen enzovoort tot ik alles heb gehad wat ik heb. Na verloop van tijd, zal waarschijnlijk erg lang duren, hoop ik dat ik alles geswatcht heb van de volgende merken: BB Couture, China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Milani, Nubar, Orly en Zoya. En ik ben op dit moment nog druk bezig met zes of zeven andere merken. Het wordt echt groots! :D Ik hoop dat jullie dit net zo'n goed idee vinden als ikzelf en ik hoop dat het winkelen hierdoor vergemakkelijkt wordt. Je hoeft niet alle swatches los meer op te zoeken. Ow en het laatste nieuwtje is dat we een soort tent-achtig-ding hebben binnengekregen om betere foto's te maken. Klik hier en hier om de resultaten te zien van de testers en de nieuwe product foto's met swatches.

Liefs Melanie

woensdag 10 augustus 2011

New Brand: Milani

Hi everyone,

Hoi allemaal,

There are alot of changes coming up! Because from all the brands I sell (China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Nubar, Orly en Zoya) I will make swatches. That means that I can create an very large collection of swachtes and they will be in my shop and they will be on my blog so if you are looking for some colors of collections it's easy to find. They ones I used to swatch will be sold for a reduced price (except for the ones I own myself ofcourse).

Er zullen een hoop veranderingen plaats vinden de komende tijd! Want van alle merken die ik verkoop (China Glaze, Color Club, Essie, Konad, Nubar, Orly en Zoya) zal ik swatches gaan maken. Dit betekent dat ik na verloop van tijd een enorm grote collectie van swatches zal hebbenen deze zullen te zien zijn in mijn winkel en op mijn blog, dus als je op zoek bent naar een bepaalde kleur of collectie dan is het makkelijk te vinden. Degene die ik heb gebruikt om te swatchen zullen voor een gereduceerde prijs verkocht worden (behalve natuurlijk degene die ik zelf heb).

Another thing is that next week I expect a tool that will help to make way better pictures. So I will swatch everything over again, just to make it look much much much better then right now.

Een ander punt is dat ik volgende week verwacht een hulpmiddel voor het fotograferen binnen te krijgen zodat de foto's echt stukke beter worden. Dus ik ga alles opnieuw swatchen, zodat het er gewoon veel veel veel beter uitkomt te zien dan nu.

In a few days.. I am still hoping for some sun I will make a new banner for the upcoming year.

In een aantal dagen... ik ben nog steeds op de zon aan het wachten, zal ik een nieuwe banner maken voor het komende jaar.

But maybe the biggest news I am proud to announce that I sell a new brand: Milani!
At this moment I have Jewel FX, Neon and One Coat Glitter in my shop.

Maar misschien wel het grootste nieuws ik ben trots op te vermelden dat ik een nieuw merk verkoop: Milani!
Op dit moment heb ik Jewel FX, Neon en One Coat Glitter in mijn winkel.


With love Melanie

Liefs Melanie

dinsdag 9 augustus 2011

China Glaze - Light As Air

Hi girls,

Hoi meiden,

You know I have two lovely cats. My boyfriend had also two cats and I never thought that I would like other cats than my own so much. They are also so cute and funny... but last sunday we found the oldest, Bommel, he past away. It is not even my own cat, but I feel so sad. It was such a great cat so charming.

Jullie weten dat ik twee lieve katten heb. Mijn vriend had ook twee katten en ik had nooit gedacht dat ik andere katten dan die van mezelf ook zo leuk zou kunnen vinden. Ze zijn zo schattig en grappig... maar afgelopen zondag hebben we de oudste, Bommel, gevonden, overleden. Het is niet eens mijn eigen kat, maar ik voel me echt verdrietig erdoor. Het was echt een geweldige kat, echt een charmeur.

I was looking for a polish that is matching the situation. I thought China Glaze - Light As Air is a good one:

Ik was aan het zoeken naar een lakje dat bij matchte met de situatie. Ik dacht de China Glaze - Light As Air wel een goede was:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

The Up & Away Collection is absolutely great. All the colors are perfect creams. Maybe the colors are not original, but I really like it because those twelve colors are the basics for alot of beautiful manicures.

De Up & Away Collectie is absoluut geweldig. Alle kleuren hebben een perfecte creme finish. Misschien zijn de kleuren niet origineel, maar ik vind het leuk dat er gewoon twaalf kleuren zijn die de basis vormen voor vele mooie manicures.

Interested? Click 'here' is you want to buy.

With love Melanie

Geinteresseerd? Klik 'hier' als je deze wil kopen.
Liefs Melanie

zaterdag 6 augustus 2011

China Glaze - Dreamsicle

Hi everyone,

Hoi allemaal,

I just returned from my holiday to Greece. I went with a friend to Samos. It was very nice and I got a nice tan. But I missed my boyfriend, my cats, my webshop, my blog and my family. So it was a nice time, but I am happy to be back again.

Ik ben net terug komen van mijn vakantie in Griekenland. Ik ben met een vriendin naar Samos geweest. Het was erg leuk en ik heb nu een mooi kleurtje opgedaan. Maar ik miste mijn vriend, mijn katten, mijn webshop, mijn blog en mijn familie. Het was een leuke tijd, maar ik ben ook weer blij om terug te zijn.

I am still in the sunny mood so that's why I want to show you China Glaze - Dreamsicle:

Ik ben nog steeds in een zonnige bui, dus daarom wil ik jullie China Glaze - Dreamsicle laten zien:

3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I love orange alot, but on the nails it is not always a nice color. Plus when you wear anything orange here in The Netherlands everybody thinks it is a national day or something. On Queensday last april I used this nailpolish. It is an amazing glitter and it is orange. It is a little more sheer than I expected. But I don't really care, I use another orange as a base and then Dreamsicle for a stunning result. In the picture it is only Dreamsicle.

Ik hou erg veel van oranje, maar op je nagels is het niet altijd een mooie kleur. Plus als je het draagt hier in Nederland denkt iedereen dat er een nationale dag is of zo. Met koninginnedag in april heb ik deze lak gebruikt. Het is prachtig en de glitters zijn fantastisch. Het is wel een beetje sheer, meer dan ik verwacht had. Maar dat maakt me niet zoveel uit, ik gebruik gewoon een andere oranje als basis en dan Dreamsicle voor een waanzinnig resultaat. Op de foto is alleen Dreamsicle afgebeeld.

I am still a little tired of the traveling, so I am going to take a little nap.
With love Melanie

Ik ben nog steeds een beetje moe van het reizen, dus ik ga zo lekker een tukje doen.
Liefs Melanie

dinsdag 26 juli 2011

Color Club - Alter Ego Available

Hi everyone

Hoi allemaal

I am happy to tell you that the first Color Club Collection has arrived.
It's Alter Ego! The bottles are €5.
Click Here.

Ik ben blij om te vertellen dat de eerste Color Club Collectie is gearriveerd.
Het is Alter Ego! De flesjes zijn €5. Klik Hier.With love Melanie
Liefs Melanie

maandag 25 juli 2011

Etos - 005 (pink)

Hi girls

Hoi meiden

I love brands like China Glaze, Zoya, Nubar and Essie and many more, but I thought it would be nice to show a nailpolish from a local drugstore. Two years ago I wasn't busy with nailpolish and I bought this one and I was very happy with it LOL :p Really I can't imagine anymore why!

Ik hou van merken zoals China Glaze, Zoya, Nubar en Essie en vele andere, maar ik dacht dat het wel leuk zou zijn om een iets te laten zien van een lokale drogisterij. Twee jaar geleden was ik nog helemaal niet bezig met nagellak enzo en toen heb ik deze gekocht en ik was er erg blij mee LOL :p Ik kan me echt niet meer voorstellen waarom!
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

It is from Etos and well.. I don't need to explain why I don't like it anymore. This is 3 coats and it still doesn't cover the nails. The structure is also a bit weird and while I am writing this.. the color is also weird... I can't believe I really liked this. It's just what you know about what is available, because I would never buy another nailpolish at Etos because it may be cheap, but it is useless.


Het is van de Etos en tja.. Ik hoef niet uit te leggen waarom ik het niet meer leuk vind. Ditis 3 laagjes en het dekt voor geen meter. De structuur van de lak is ook een beetje vreemd en nu ik dit aan het schrijven ben.. de kleur is ook een beetje vreemd... Ik kan niet geloven dat ik dit ooit leuk heb gevonden. Het gaat er echt om of je weet wat er verkrijgbaar is en anders neem je veel sneller genoegen met iets zoals dit, want ik zou echt nooit meer een lakje bij de Etos kopen, want het is dan wel goedkoop, maar ook nutteloos.

Next time back to a nailpolish that I really love ;)
With love Melanie

Volgende keer terug naar een nagellak die ik wel heel leuk vind ;)
Liefs Melanie

zondag 24 juli 2011

6 New Essie Collections

Hi girls

Hoi meiden

There are 6 new Essie Collections available! Check www.thecolorpalette.nl

Er zijn 6 nieuwe Essie Collecties verkrijgbaar! Check http://www.thecolorpalette.nl/

Fall 2009:Fall 2010:


Neon Shorts:


Spring 2009:Summer 2010:The Resort Collection:

The Essie nailpolishes are sold for € 10 each bottle.
With love Melanie


De Essie nagellakken worden verkocht voor € 10 per flesje.
Liefs Melanie

zaterdag 23 juli 2011

Claire's Cosmetics - Happy - Earthy

Hi girls,

Hoi meiden,

It feels great to be blogging again! :)
Sometimes it is time for a change and that time is now. I am going to change my layout and the way I make my pictures. It's going to be alot of work, but I don't have to study or to work the next few weeks so I have alot of time to try things out. Do you prefer a background color or something? Let me know!

Het voelt goed om weer te bloggen! :)
Soms is het tijd voor verandering en die tijd is nu gekomen. Ik ga binnenkort mijn layout veranderen en de manier waarop ik de foto's maak. Het zal veel werk zijn, maar ik hoef nu toch niet te leren of te werken dus ik heb de komende weken veel tijd om eens wat dingetjes uit te proberen. Hebben jullie misschien een voorkeur voor een achtergrond kleur ofzo? Laat het me weten!

Today I want to show you a mood polish of Claire's Cosmetics - Happy - Earthy:

Vandaag wil ik jullie een mood polish van Claire's Cosmetics laten zien Happy - Earthy:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

These are so much fun! To be honest the quality is not as good as China Glaze or Zoya, but it is just fun :) The most important thing about this kind of nailpolishes: it works. The concept is very funny, but should be able to see the result. That is exactly what you see with this one. There is one little comment... because it works with hot and cold... if you life in a warm country.. you just see the 'hot' version. Another point: your nails need to be long enough to see the result. Conclusion: I love it, but you need to keep these two point in mind when you buy it.

Deze lakjes zijn zo leuk! Om eerlijk te zijn is de kwaliteit niet zo goed als China Glaze of Zoya, maar het is gewoon grappig :) Het belangrijkste met dit soort nagellak is: dat het werkt. Het concept is erg grappig, maar je moet wel het resultaat terug kunnen zien. En dat is precies wat je bij deze ziet. Er is wel een klein puntje waar je rekening mee moet houden... want het werkt met heet en koud... als je in een warm land woont.. dan zie je dus alleen de 'warme' versie. Een ander puntje: je nagels moeten lang genoeg zijn om het resultaat te zien. Conclusie: ik vind het erg leuk, maar je moet de twee bovenstaande punten wel eventjes in gedachten houden wanneer je van plan bent ze te kopen.

At this moment I am busy with many (and when I say many, I mean alot :p) new brands for my shop! So check it out once in a while! www.thecolorpalette.nl
I am also busy with shipping in whole Europe, but that isn't finished yet.

With love Melanie

Op dit moment ben ik bezig met veel (en als ik zeg veel bedoel ik echt heel veel :p) nieuwe merken voor mijn winkel! Dus neem af en toe eens een kijkje! www.thecolorpalette.nl
Ook ben ik bezig met verzenden voor heel Europa, maar dat is nog niet helemaal klaar.
Liefs Melanie

vrijdag 22 juli 2011

China Glaze - Spontaneous

Dear readers,

Lieve lezers,

First of all, sorry sorry sorry for not blogging for so long. It's already been a month since the last time. Everything is so hectic lately. I was doing my last exams and I have a boyfriend almost two months now and last week I was ready to blog again and then I got the flu or something like that, it's almost over now. I can't wait to blog everyday again, to be honest I really missed it. That's why I want to thank my followers for still visiting my blog and for all your comments! Thanks!

Ten eerste, sorry sorry sorry voor het niet bloggen. Het is alweer bijna een maand geleden sinds de laatste keer. Alles is zo hectisch de afgelopen tijd. Ik moest mijn laatste tentamens maken en ik heb een vriend nu bijna twee maanden en de afgelopen week was ik helemaal klaar om weer te bloggen en kreeg ik de griep of iets wat er op lijkt, het is nu bijna over. Ik kan echt niet wachten om weer elke dag te bloggen en om eerlijk te zijn heb ik het echt gemist. Daarom wil ik mijn volgers bedanken dat zij nog steeds mijn blog hebben bezocht en comments hebben achter gelaten! Dank jullie wel!

More good news since two days I am official 'Bachelor of Health Sciences'. Sounds good right? :) It means I finished the first three years of my study, next year I start with my Master Health Science.

Meer goed nieuws sinds twee dagen ben ik officieel 'Bachelor of Health Sciences'. Klinkt goed he? :) Het betekend dat ik de eerste drie jaar van mijn studie heb afgerond, volgend jaar start ik met mijn Master Health Science.

Back to the nailpolish. Because I was away for so long I want to show you a nailpolish I own since the begining of my addiction: China Glaze - Spontaneous:

Terug naar de nagellak. Omdat ik zolang ben weg geweest wil ik jullie een nagellak laten zien die ik heb sinds het begin van mijn verslaving: China Glaze - Spontaneous:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I love China Glaze so much... but you all know that already.. and If you read my blog for a while you know I love purple also alot. So a purple that is made by China Glaze must be perfect and that is exactly what Spontaneous is! It is not from a brand new collection and that is what I also like about it. Because most blogs are about the newest colors which is absolutely nice to read, but sometimes it is good to look back to older polishes because there are some great ones out there! :) What do you think about an older polish like Spontaneous?


Ik hou zoveel van China Glaze... maar dat wisten jullie allang.. en als je mn blog al een poosje leest dan weet je ook dat ik erg van paars hou. Dus een paars die gemaakt is door China Glaze moet dan perfect zijn en dat is precies wat Spontaneous is! Het is niet van een gloednieuwe collectie en dat vind ik ook leuk hieraan. Want de meeste blogs focussen op de nieuwste kleuren, wat erg leuk is om te lezen, maar soms is het ook goed om terug te blikken op de wat oudere lakken, want er zitten echt een aantal mooie tussen! :) Wat vind jij van een ouder lakje zoals Spontaneous?

I am so glad to be back, I really missed my blog and missed my readers!
With love Melanie

Ik ben zo blij om weer terug te zijn, ik heb mijn blog echt gemist net als mijn lezers!
Liefs Melanie

woensdag 15 juni 2011

1 YEAR ANNIVERSARY - China Glaze - LOL

Dear readers,

Lieve lezers,

Today is a big day! It is one big anniversary! Because today my lovely cat Toulouse is 1 year and my blog exists also 1 year! I really love to blog about my hobby and my passion. I hope you all like to read it and I will go on next year! Let it be another year full of nailpolish and beautiful nails!

Vandaag is een grote dag! Het is een grote verjaardag! Want vandaag is mijn lieve katje Toulouse 1 jaar en mijn blog bestaat ook 1 jaar! Ik ben gek op het bloggen over mijn hobby en mijn passie. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te lezen en komend jaar ga ik er gewoon mee door! Laat het maar weer een leuk jaar worden vol nagellak en mooie nagels!

Because it is a special day I would like to show you a special nailpolish. Personally I think it is sooo pretty: China Glaze - LOL:

Omdat het vandaag een speciale dag is wil ik jullie graag een speciale lak laten zien. Persoonlijk vind ik hem echt zoooo mooi: China Glaze - LOL:

1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

I just love the OMG collection of China Glaze. The holo's are very subtle and when there is no light the color are very light, so you can wear it also to work! But ofcourse with the sunlight on your nails it is the best! LOL is the purple one and I love it! :D Unfortunately they are discontinued, so you are very lucky if you can get your hands on this one. Lucky me, I bought the whole collection, just before they stopped!
With love Melanie

Ik ben gek op de OMG collectie van China Glaze. De holo's zijn heel subtiel en als er geen licht is dan wordt de kleur heel licht, dus je kan het ook gewoon dragen op je werk! Maar natuurlijk met het zonlicht op je nagels is het het beste! LOL is de paarse en ik ben er helemaal weg van! :D Jammer genoeg worden ze niet meer geproduceerd, dus als je deze nog kan krijgen mag je jezelf gelukkig prijzen. Gelukkig voor mij, ik had net de hele collectie gekocht, vlak voordat de collectie gestopt werd!
Liefs Melanie

maandag 13 juni 2011

Sally Hansen - Blue It

Dear readers

Lieve lezers

Quick post today. I want to show you a blue that is really gorgeous. Sally Hansen - Blue It:

Snelle post vandaag. Ik wil jullie een blauw laten zien die echt prachtig is. Sally Hansen - Blue It:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Blue It is a blue shimmer, but not just the normal blue shimmer.. it is really spectacular! In the bottle it is not that special, but it comes to life on your nails!
With love Melanie

Blue It is een blauwe shimmer, maar niet de normale blauwe shimmer.. het is echt spectaculair! In het flesje is het niet speciaal, maar de kleur komt echt tot leven op je nagels!
Liefs Melanie

woensdag 8 juni 2011

Poll 10#

Dear readers

Lieve lezers

It is so busy the last few weeks! But I am almost done with the bachelor part of my study and then I have finally some vacation and I promise I will blog everyday again ;) For now I got the results of last months question: What is your favorite color of the China Glaze - Up & Away Collection? The result is not really what I expected but that is even more fun! Let's take a look:
1. Peachy Keen (40%)
2. Grape Pop (30%)
3. Re-Fresh Mint (29%)

Het is zo druk de afgelopen weken! Maar ik ben bijna klaar met het bachelor gedeelte van mijn studie en dan heb ik eindelijk wat vakantie en ik beloofdat ik dan weer elke dag zal bloggen ;) Voor nu heb ik de resultaten van de poll van afgelopen maand met de vraag: Wat is je favoriete kleur van de China Glaze - Up & Away Collectie? De resultaten waren niet helemaal wat ik verwacht had, dus dat is nog leuker! Laten we kijken:
1. Peachy Keen (40%)
2. Grape Pop (30%)

3. Re-Fresh Mint (29%)

Personally my top 3 is: Grape Pop, Four Leaf Clover and Sugar High. Fun to see that there are so many different kinds of preferences!

Mijn persoonlijke top 3 is: Grape Pop, Four Leaf Clover en Sugar High. Grappig om te zien dat er zoveel verschillende voorkeuren zijn!

Do you love the Up & Away Collection as much as I do? It is now available in my store: www.thecolorpalette.nl

Hou je ook zo van de Up & Away Collectie als ik? Het is nu verkrijgbaar in mijn winkel: www.thecolorpalette.nl

Vote also for this months question it is about China Glaze again!
With love Melanie


Stem ook deze maand weer, het gaat weer over China Glaze!
Liefs Melanie

zaterdag 28 mei 2011

Artdeco - 90

Hi everyone

Hoi allemaal

Unbelieveble how someone can make you feel! I can't share too much details at this moment, but when it is possible I tell you the whole story. A friend of my offered to make a movie about it ;)

Ongelovelijk hoe iemand je kan laten voelen! Ik kan nog niet veel details vertellen op dit moment, maar zodra het kan vertel ik jullie het hele verhaal. Een vriendin van me boodt aan om er een film van te maken ;) kan je nagaan.

Today I am wearing a boring nailpolish of Artdeco, I thought it would be nice to wear something different than China Glaze or O.P.I., but I was wrong. Artdeco - 90:

Vandaag draag ik een saai lakje van Artdeco, ik dacht dat het wel leuk zou zijn om weer iets anders te dragen dan China Glaze of O.P.I., maar ik had t mis. Artdeco - 90:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

I don't have to say so much, exept that it is an old old old grandma color. There is a little glitter/shimmer in the bottle, but non on the nail. Plus doesn't really cover, well I could have used another layer. But still this isn't a good color for me.

Ik heb er niet zoveel over te zeggen, behalve dat het een oud oud oud oma kleurtje is. Er is een klein beetje glitter/shimmer in het flesje, maar niets op de nagel. Plus dat het niet goed dekt, maar ik had nog wel een extra laagje kunnen gebruiken. Maar dan nog, dit is geen kleur voor mij.

Vote for this months question!
With love Melanie

Stem op de poll van deze maand!
Liefs Melanie

vrijdag 27 mei 2011

Diamond Cosmetics - Sparkling Sherry

Dear readers,

Lieve lezers,

Today my favorite Diamond Cometics nailpolish. It is called Sparkling Sherry. This is just the best red/pink glitter nailpolish of all times.

Vandaag mijn favoriete Diamond Cosmetics nagellak. Het heet Sparkling Sherry. Dit is gewoon de beste rood-roze glitter nagellak die er bestaat.
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

Diamond Cosmetics is pretty cheap in The Netherlands, always nice, and it is very good nailpolish, even better! It is a one-coater and the dryingtime is so fast absolutely great. Personally I don't really like red nailpolish, but this one stole my heart. I really recommend it to everyone.
With love Melanie

Diamond Cosmetics is best goedkoop in Nederland, altijd leuk, en het is ook nog eens hele goede nagellak, maakt het dus nog beter! Het is een one-coater en de droogtijd is ontzettend kort echt super. Persoonlijk hou ik niet zo van rode nagellak, maar deze heeft mijn hart gestolen. Ik raad deze aan iedereen aan.
Liefs Melanie

donderdag 26 mei 2011

Rimmel - First Class

Hi girls

Hoi meiden

Today I want to show you Rimmel - First Class. It is one of my favorite Rimmel nailpolishes. Personally I don't really like gold with my skintone, but this one is great!

Vandaag wil ik jullie Rimmel - First Class laten zien. Het is een van mijn favorite Rimmel nagellakken. Persoonlijk hou ik niet echt van goud, aangezien het niet bij mijn huidskleur past, maar deze is super!
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

First Class is a gold brown shimmer and like I said gold doesn't match my skintone, but this one does. Application is great because of the big brush, it is almost impossible to make a mistake. It is pretty long lasting, because when I teach it is always the best test if the nailpolish remains in a good state, and this one absolutely passed the test! I don't like the removing part so I am always very happy when it goes fast and without alot of effort. That discribes First Class. Love it!

First Class is een goud bruine shimmer en zoals ik al zei goud matcht niet met mijn huidskleur, maar deze wel. De applicatie is heel goed vanwege het grote kwastje, het is bijna onmogelijk om een fout te maken. Het blijft ook best lang zitten, de grootste test voor mij is of de nagellak er op blijft zitten als ik lesgeef, want er stoot behoorlijk wat tegenaan en als het dan als nog netjes blijft dan is het voor mij geslaagd. First Class is absoluut door deze test heen! Ik hou niet van het verwijderen dus ik ben altijd erg blij als het snel gaat en als het weinig moeite kost. Dat omschrijft First Class precies voor mij. Ben dr gek op!

Take care!
With love Melanie

Take care!
Liefs Melanie

woensdag 25 mei 2011

250 FOLLOWERS GIVEAWAY WINNER

The winner of my 250 followers giveaway is....

De winnaar van mijn 250 volgers giveaway is....

WENDY! Congratulations!
The price is on it's way!

WENDY! Gefeliciteerd!
De prijs is onderweg!


Thanks everyone for entering.
With love Melanie


Dank je wel allemaal voor het meedoen.
Liefs Melanievrijdag 20 mei 2011

Last Chance To Enter 250 Followers GIVEAWAY

Hi everybody

Hoi allemaal

Just a little reminder: Today is the last chance to enter my 250 Followers GIVEAWAY -->
Click.

Een kleine herinnering: Vandaag is de laatste kans om je in te schrijven voor mijn 250 Volgers GIVEAWAY --> Klik.

With love Melanie

Liefs Melanie

zondag 15 mei 2011

China Glaze - Pink Underground

Dear readers

Lieve lezers

Sometimes you think that nothing could go better, but somehow somthing or someone can ruin it all. Well that happened to me yesterday. I met this guy and he is great and we completely match, but a friend of us has got big problems with us being together. I absolutely don't know where it's going to end, but at this moment it doesn't look good. Does someone have the same experience? What did you do to fix it?

Soms denk je wel eens dat het allemaal niet meer stuk kan, maar soms is er iets of iemand die het in een klap kan ruineren. Nou dat is mij dus gisteren overkomen. Ik ben deze man tegen gekomen en hij is echt geweldig en we matchen volledig, maar een wederzijdse vriend heeft er grote problemen mee als we iets beginnen samen. Ik heb absoluut geen idee waar dit gaat eindigen, maar op dit moment ziet het er niet zo rooskleurig uit. Is dit iemand wel eens eerder overkomen? Wat heb je gedaan om het te fixen?

Well I got to do something with my day, so I worked on my paper and I did my nails. Pink always cheers me up so I used China Glaze - Pink Underground:

Nou ik moest iets doen met mijn dag, dus ik heb gewerkt aan mijn paper en heb mijn nagels gedaan. Roze vrolijkt me altijd op dus ik heb China Glaze - Pink Underground gebruikt:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Pink Underground is the pink color from the Operation Color Collection. It has got a little violet/blue shimmer in it which makes it special. Like almost all my China Glaze lacquers it's great. The color is real pink and opaque in 2 coats. The shimmer is awesome and it is long lasting. Plus this is a great base to stamp on!


Pink Underground is de roze kleur van de Operation Color Collectie. Het heeft een kleine violet/blauwe shimmer wat het speciaal maakt. Zoals bijna al mijn China Glaze lakjes is deze ook super. De kleur is echt roze en het dekt in 2 coats. De shimmer is geweldig en het blijft ook nog eens mooi lang zitten. Plus het is een geweldige basis om op te stempelen!

Don't forget to enter my giveaway, just a few days left! GIVEAWAY
With love Melanie

Vergeet niet om je in te schrijven voor mijn giveaway, nog maar een paar dagen te gaan! GIVEAWAY
Liefs Melanie

woensdag 11 mei 2011

China Glaze - Raspberry Festival

Hi girls

Hoi meiden

Today I have to work on my paper about drugs and addictions. The more I learn about it the more interesting it is! Before I started this course it thought that people who were having an addiction were too weak and too stupid to think about quiting, but it it way more difficult. Really opened up my eyes.

Vandaag moet ik aan mijn paper werken over drugs en verslavingen. Hoe meer ik er over leer hoe interessanter het wordt. Voordat ik met dit vak begon dacht ik dat mensen die verslaafd waren te zwak en te stom waren om na te denken over stoppen, maar het is zoveel ingewikkelder. Echt het heeft mijn ogen geopend.

Today I want to show you the most beautiful red nailpolish, in my opinion. China Glaze - Raspberry Festival:

Vandaag wil ik jullie de mooiste rode nagellak laten zijn, naar mijn mening. China Glaze - Raspberry Festival: 2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

It's the best red nailpolish I have ever seen. Don't you agree with me? It is very easy to apply, it dries quicky, but not to fast, it's long lasting, it's had got this cute little shimmer in it and it is absolutely feminine! I love all kinds and colors of nailpolish but I am always very critical about the red ones.. maybe it's just me, but I don't really see the difference in all those red nailpolishes, but I guarantee that this is a must have!

Het is de beste rode nagellak die ik ooit gezien heb. Vind je ook niet? Het is heel makkelijk aan te brengen, het droogt snel, maar niet te snel, het blijft lang mooi, het heeft zo'n schattige kleine shimmer er in verwerkt en het is absoluut vrouwelijk! Ik hou van alle soorten en kleuren nagellak, maar ik ben altijd erg kritisch over de rode lakjes.. misschien ligt het aan mij, maar ik zie vaak het verschil niet tussen al die rode nagellakken, maar ik garandeer dat dit een must-have is!

Don't forget to vote this month (left side) and enter my giveaway (right side)!
Enjoy your day!
With love Melanie

Vergeet niet te stemmen deze maand (linkerkant) en mee te doen met mijn giveaway (rechterkant)
Geniet van je dag!
Liefs Melanie

vrijdag 6 mei 2011

China Glaze - Towel Boy Toy

The sun is sooooo nice! I studied the whole day in my backyard and i finished the book I had to read before the end of may. So now I have all the time left for my paper, it's about drugs and addictions, very interesting. Personally I don't smoke, don't use drugs and don't really drink alcohol, so when I started I really didn't had any feeling with the subject. But it is absolutely very interesting.

De zon is zoooo lekker! Ik heb de hele dag gestudeerd in mijn achtertuin en ik het heb boek uit wat ik gelezen moest hebben voor eind mei. Dus nu heb ik alle tijd voor mijn paper, het gaat over drugs en verslavingen, erg interessant. Zelf rook ik niet, gebruik ik geen drugs en drink ook niet echt alcohol, dus toen ik hieraan begon had ik niet echt feeling met het onderwerp. Maar het is absoluut erg interessant.

Sunny = time for neon = Towel Boy Toy:

Zonnig = tijd voor neon = Towel Boy Toy:
3 coats on the photo, click to enlarge.

3 coats op de foto, klik om te vergroten.

I can talk for hours about this one, but I let it speak for itself. Totally in love with it!
With love Melanie

Ik kan hier uren over praten, maar ik zal het voor zichzelf laten spreken. Ik ben er helemaal verliefd op!
Liefs Melanie

donderdag 5 mei 2011

Essence - So Glamourous

Hi girls

Hoi meiden

Today, 5th of may, is the day we celebrate freedom in The Netherlands. Time for a nice manicure. Essence - So Glamourous:

Vandaag, 5 mei, is het bevrijdingsdag in Nederland. Tijd voor een mooie manicure. Essence - So Glamourous:
2 coats on the photo, click to enlarge.

2 coats op de foto, klik om te vergroten.

Essence is a nice brand, it is cheap and the quality is ok. I use this color most of the time for my toes. It is a nice basic red and it is pretty long lasting!

Essence is een leuk merk, het is goedkoop en de kwaliteit is oke. Ik gebruik deze kleur meestal voor mijn tenen. Het is een mooie basic rode lak en het blijft best lang mooi!

I am going to watch so tv with a cup of tea and chocolate pudding :)
With love Melanie

Ik ga wat tv kijken met een kop thee en chocolade pudding :)
Liefs Melanie

woensdag 4 mei 2011

China Glaze - Bahamian Escape

Hi dear readers

Hoi lieve lezers

The sun comes and goes today, but I am totally really to study in my backyard and catch some sun :) The perfect sunny manicure for that is ofcourse Bahamian Escape of China Glaze:

De zon komt en gaat vandaag, maar ik ben er helemaal klaar voor om te studeren in mijn achtertuin en wat zon op te vangen :) De perfecte zonnige manicure daarvoor is natuurlijk Bahamian Escape van China Glaze:
1 coat on the photo, click to enlarge.

1 coat op de foto, klik om te vergroten.

I totally love this kind of blue, it is sweet, it is blue and it is still outstanding. At this moment i layered it with some glitter, which makes it even more pretty, i will show you the results tomorrow. Bahamian Escape is a one-coater! A must-have for the summer (or whenever you want to wear it, who cares ;))!

Ik hou echt heel erg van deze kleur blauw, het is lief, het is blauw en het is nog steeds opvallend. Op dit moment heb ik er een laagje glitter overheen, wat het nog mooier maakt, morgen zal ik jullie het resultaat laten zien. Bahamian Escape is een one-coater! Echt een must-have voor de zomer (of wanneer je het dan ook wilt dragen, who cares ;))!

Don't forget to enter my giveaway!
With love Melanie

Vergeet niet om je in te schrijven voor mijn giveaway!
Liefs Melanie

dinsdag 3 mei 2011

BM08 Koninginnedag 2011

Dear readers,

Lieve lezers,

It is a little late, i know i know, but I still wanted to show you my manicure on Queensday! It was the best day ever! I went to the market, 7 o'clock... and till 5 o'clock in the afternoon I painted nails, non stop. It was such a populair attraction and so much fun to do, so I will be there again next year girls!

Het is een beetje laat, ik weet het ik weet het, maar ik wilde nog mijn manicure van Koninginnedag laten zien! Het was een super dag! Ik ging naar de vrijmarkt, om ongeveer 7 uur sochtends... en tot 5 uur smiddags heb ik non stop nagels gelakt. Het was echt een hele populaire attractie en zo ontzettend leuk om te doen, dus volgend jaar ben ik er weer meiden!

My own nails were pretty simple, but i liked them:

Mijn eigen nagels waren best simpel, maar ik vond ze leuk:


Click to enlarge.


Klik om te vergroten.


I totally love oranje and there isn't a better day to use it then on Queensday! I choose China Glaze - Breakin, simple but beautiful orange. Then I stamped the crowns in the colors of the Dutch flag: red, white, blue. Super simple, but super fun and effective for a day like this. Can't wait till next year!


Ik ben helemaal gek op oranje en er is geen betere dag om het te gebruiken dan met Koninginnedag! Ik heb gekozen voor China Glaze - Breakin, simpel maar mooi oranje. Daarna heb ik kroontjes er op gestempeld in de kleuren van de Nederlandse vlag: rood, wit, blauw. Super simpel, maar super leuk en effectief op een dag als deze. Kan niet wachten tot volgend jaar!


Didn't you enter my giveaway yet? Don't miss this chance and enter --> giveaway!

With love Melanie


Heb je je nog niet ingeschreven voor mijn giveaway? Mis je kans niet en doe mee --> giveaway!

Liefs Melanie

zaterdag 30 april 2011

Poll 9#

Hi girls

Hoi meiden

Today it is Queensday in The Netherlands. It's always pretty funny to see how everybody feels one and the same on a day like this. Everybody is trying to wear something orange :)
There are alot of parties, but my plan this year was to earn some extra money (and ofcourse for the joy). I painted nails for 80 till 100 people :p Orange ofcourse. It was such a big succes!

Vandaag is het Koninginnedag in Nederland. Het is altijd zo grappig om te zien hoe iedereen zich opeens verbonden voelt op zo'n dag. Iedereen probeert altijd iets oranjes te dragen :)
Er zijn veel feesten, maar mijn plan dit jaar was om wat extra geld te verdienen (en natuurlijk voor de gezelligheid) door nagels te lakken op de vrijmarkt. Ik heb ongeveer bij 80 tot 100 mensen hun nagels gelakt :p oranje natuurlijk. Het was een groot succes!

The question of last month was which color of the new Zoya - Sunshine Collection you liked best:
1. Apple (40%)
2. Faye (30%)
3. Rica (10 %)

De vraag van afgelopen maand was welke kleur van de nieuwe Zoya - Sunshine Collectie je favoriet is:
1. Apple (40%)

2. Faye (30%)
3. Rica (10%)

Good news for everyone, all the colors are available in my shop, The Color Palette!
With love Melanie

Goed nieuws voor iedereen, alle kleuren zijn te verkrijgen in mijn winkel, The Color Palette!
Liefs Melanie

donderdag 28 april 2011

KONINGINNEDAG NAGELS LATEN DOEN

Sorry girls the next message is only for my dutch followers, because queensday is coming up!

Hoi meiden, volgers, lezers en ander publiek,

Overmorgen is het weer koninginnedag! Wil je dit jaar nu echt goed voor de dag komen dan mag een mooie manicure natuurlijk niet ontbreken!

Morgen (29 april) kan je een afspraak maken om langs te komen (in Hilversum) om je nagels, uitgebreid, te laten doen.

De prijzen zijn zoals het hoort met konginnedag lekker laag!

Oranje nagels (keuze uit breakin, sun worshiper of dreamsicle) --> 1 euro
Oranje nagels met simpele Konad naar keuze --> 2 euro
Oranje nagels met uitgebreide Konad en rhinestones naar keuze --> 5 euro

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar: info@thecolorpalette.nl dan maken we eventjes een afspraak! Tot morgen!

Hier onder zie je wat voorbeeldjes, maar je mag het uiteraard helemaal zelf bedenken!
Liefs Melanie

zondag 24 april 2011

M30 M56 M79 Easter 2011

Hi girls

Hoi meiden

Happy Easter! I hope you are enjoying it as much as i do, well we do not really celebrate it, but the sun is shining and i enjoy my day!

Fijne Pasen! Ik hoop dat jullie er net zo van genieten als ik, nou we vieren het niet echt, maar de zon schijnt en ik geniet van mn dag!

Easter nails:

Paas nagels:


Click to enlarge.


Click to enlarge.


I used one of my favorite nailpolishes from the Up & Away Collection: Peachy Keen. (By the way... they are all great :P) It is perfect for Easter, so i made purple and pink polkadots on it and a cute bow. Ofcourse the bunny couldn't be missing on this manicure!

With love Melanie


Ik heb een van mijn favoriete nagellakken gebruikt van de Up & Away Collectie: Peachy Keen. (Trouwens... ze zijn allemaal geweldig :P) Het is ideaal voor Pasen, dus ik heb er paarse en roze polka dots op gemaakt en een schattig strikje. Natuurlijk kon het konijntje niet ontbreken bij deze manicure!
Liefs Melanie

woensdag 20 april 2011

250 FOLLOWERS GIVEAWAY - CLOSED

Dear readers

Lieve lezers

At this moment my blog passed the 250 followers and to show my appreciation i host this giveaway!

Op dit moment is mijn blog de 250 volgers gepasseerd en om mijn waardering te uiten organiseer ik deze giveaway!
Zoya - DanaKonad Special Stamping Polish - WhiteChina Glaze - HarmonyIf you would like to win these cute spring/summer colors enter this giveaway. It will be open from 20-04-2011 till 20-05-2011. The rules are simple.Als je deze leuke lente/zomer kleurtjes wil winnen schrijf je dan in voor deze giveaway. Het is open van 20-04-2011 tot 20-05-2011. De regels zijn simpel.

Rules:
1. You have to be a public follower.
2. Leave a comment with your name and your emailadres (1 entrie)

Extra opportunities:
3. Put me on your blogroll (1 entrie)4. Blog about this giveaway (2 entries) + photo (1 entrie)5. Subcribe to The Color Palette newsletter on: http://www.thecolorpalette.nl/ (3 entries)

For Dutch followers only:

6. There is an special appreciation for my first customers, so if you bought already something or you buy something at The Color Palette during this giveaway (3 entries) www.thecolorpalette.nl
Regels:
1. Je moet een publieke volger zijn.2. Laat een bericht achter met je naam en je emailadres (1 entrie)Extra Mogelijkheden:3. Plaats me in je blogrol (1 entrie)4. Blog over deze giveaway (2 entries) + foto (1 entrie)5. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van The Color Palette op: http://www.thecolorpalette.nl/ (3 entries)

Alleen voor Nederlandse volgers:

6. Om mijn eerste klanten erg in het zonnetje te zetten is er voor jullie iets extra's. Dus als je al klant bent of tijdens de periode van de giveaway iets aanschaft via The Color Palette krijg je extra entries (3 entries)
www.thecolorpalette.nl


Enjoy the sun!With love MelanieGeniet van de zon!Liefs Melanie

zondag 17 april 2011

China Glaze - Admire

Hi girls Hoi meiden Today I would like to show you Admire of China Glaze: Vandaag wil ik graag Admire van China Glaze aan jullie laten zien: 1 coat on the photo, click to enlarge. 1 coat op de foto, klik om te vergroten. I am totally in love with the Romantic collection of China Glaze. They are all one-coaters and they dry so fast. I life a fast life, so this match my lifestyle completely. I would like to own the whole collection! Ik ben helemaal verliefd op de Romantic collectie van China Glaze. Het zijn allemaal one-coaters en ze drogen heel snel. Alles in mijn leven gaat snel, dus deze matcht mijn lifestyle helemaal. Ik wil het liefst de hele collectie! Tell me are there any persons in the world you really admire? Family, friends, superstars, old love? With love Melanie Vertel eens, hebben jullie personen in de wereld die jullie bewonderen? Familie, vrienden, supersterren, oude liefdes? Liefs Melanie

zaterdag 16 april 2011

China Glaze - Poolside Available

Hi girls Hoi meiden Well this is almost the last new collection in my webshop this month. Only expecting one more of Orly. But first my personal favorite collection of China Glaze: Poolside! I just loooovvee neon colors! Cost: 5,50 euro. www.thecolorpalette.nl Dit is bijna de laatste nieuwe collectie in mijn webshop deze maand. Ik verwacht alleen nog eentje van Orly. Maar eerst mijn persoonlijke favoriete collectie van China Glaze: Poolside! Ik ben echt heeeleeeemaaaal gek op neon kleurtjes! Kost: 5,50 euro. www.thecolorpalette.nl
What collection would you like to see next? Happy shopping! With love Melanie Welke collectie zou je het liefst de volgende keer zien? Happy shopping! Liefs Melanie

vrijdag 15 april 2011

China Glaze - Shaken Not Stirred

Dear readers Lieve lezers Finally the doctors found out what was wrong with me. After almost 13 weeks of research they found the little, but very annoying, parasite. I got the right treatment now and they think I should feel better in 2 weeks! Ow I really can't wait to have my active life back! Eindelijk hebben de artsen gevonden wat er mis met me is. Na bijna 13 weken onderzoek hebben ze een kleine, maar erg vervelende, parasiet gevonden. Ik heb nu de juiste antibiotica en ze denken dat ik me beter moet gaan voelen in 2 weken! Ow ik kan echt niet wachten dat ik mijn actieve leventje weer terug heb! The sun is shining and I am so happy. I wear China Glaze - Shaken Not Stirred: De zon schijnt en ik ben zo blij. Ik draag China Glaze - Shaken Not Stirred: 3 coats on the photo, click to enlarge. 3 coats op de foto, klik om te vergroten. This is such a cute color! I wanted it for a long time but somehow I couldn't find it. But now I own it and it makes all the expectations come true. Without a doubt I can say that this is the cutest nailpolish I own. Like, almost, all nailpolishes of China Glaze everything is great about it! You just need 3 coats to make it opaque, but look at the result! It is really worth it! Dit is zo'n schattige kleur! Ik wilde het al een hele poos, maar op een of andere manier kon ik het niet vinden. Maar nu heb ik het en het maakt alle verwachtingen dubbel en dwars waar. Zonder twijfel kan ik zeggen dat dit de schattigste nagellak is die ik heb. Zoals, bijna, alle nagellakken van China Glaze is alles super! Je hebt alleen wel 3 coats nodig om het dekkend te krijgen, maar kijk naar het resultaat! Het is het echt waard! Enjoy the sun! With love Melanie Geniet van het zonnetje! Liefs Melanie

donderdag 14 april 2011

Orly - Cosmic FX Collection Available

Hi girls Hoi meiden Check this out! The Orly Cosmic FX Collection is available! www.thecolorpalette.nl Dit moet je zien! De Orly Cosmic FX Collectie is verkrijgbaar! www.thecolorpalette.nl The nailpolishes will be 11 euro. Happy shopping! With love Melanie De nagellakken zullen verkocht worden voor 11 euro. Happy shopping! Liefs Melanie

zondag 10 april 2011

Essie - Art Of Spring and Essie - Spring 2011 Available

Hi everyone Hoi allemaal The last few posts there is something wrong with the space between the lines, I can't separate them... Sorry for that. De afgelopen paar posts is er iets mis met de ruimte tussen de regels, ik kan geen enter gebruiken lijkt het wel... Sorry hiervoor. The last few days I got some many new collections to show in my webshop! Available are Essie - Art Of Spring and Essie - Spring 2011 www.thecolorpalette.nl De afgelopen dagen heb ik zoveel nieuwe collecties binnen gekregen voor mijn webshop! Verkrijgbaar zijn Essie- Art Of Spring en Essie - Spring 2011 www.thecolorpalette.nl Essie's will be 10 euro. Essie's zijn 10 euro per stuk.
Happy shopping! With love Melanie Happy shopping! Liefs Melanie